en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MRR220_1

Auditing

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Siktemålet med emnet er å gi en grundig gjennomgang av revisjon og revisjonsteori på masternivå. Emnet bygger dels på kompetanse fra bachelorstudiet, og studenter som har tatt emner i revisjonsteori, virksomhetsstyring, internkontroll og årsregnskap på bachelornivå har en fordel.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap:
Studenten skal:
 • Ha kunnskap om de grunnleggende revisjonskonsepter
 • Kjenne revisors rolle i kapitalmarkeder og som allmennhetens tillitsperson
 • Være fortrolig med innholdet i og forstå kravene til revisor i revisorloven
 • Besitte den nødvendige innsikten ut fra krav i lovgivningen og etiske profesjonsregler, inkludert uavhengighetsregler, for å kunne finne gode løsninger på etisk vanskelige problemstillinger for revisor
 • Forstå kravene i utfordrende revisjonsstandarder og hvordan revisor håndterer krevende revisjonsproblemstillinger
 • Ha god kunnskap om kravene til og innholdet i revisors kommunikasjon og rapportering, inkludert i avslutningen av revisjonen og i revisjonsberetningen
 • Forstå rammene for attestasjonsoppdrag og ha kunnskap om attestasjonsstandarder og attestasjonsoppdrag revisor utfører
 • Være fortrolig med bakgrunnen for og innholdet i revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen
 • Forstå reglene om revisors erstatningsansvar og innholdet i saker der revisor er domfelt

Ferdigheter
Studenten skal:
 • Kunne foreta vurderinger av risikoer for vesentlig feilinformasjon, inkludert mislighetsrisiko; og vesentlighetsvurderinger i en revisjon
 • Kunne planlegge en revisjon og utforme relevante revisjonstester
 • Kunne anvende revisjonskonsepter på inntekts-, innkjøps- og varelagerområdet
 • Kunne anvende konsepter på revisjon av estimater, konsern
 • Kunne planlegge og gjennomføre vurderings- og analyseoppdrag alene eller som deltaker i gruppe
 • Vite om revisors erstatningsansvar og plikter

Generell kompetanse
Studenten skal kunne
 • Reflektere rundt forskning og vitenskapelig metode innen revisjonsfaget
 • Se emnet i en større revisjonsfaglig sammenheng
 • Planlegge og gjennomføre revisjonsfaglige vurderings- og analyseoppdrag alene eller som deltaker i gruppe
 • Tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor overnevnte kunnskaps- og ferdighetsområder
 • Formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • Utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner
 • Reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget
 • Se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Innhold

Siktemålet med emnet er å gi en grundig gjennomgang av revisjon og revisjonsteori på masternivå. Emnet er krevende og setter store krav til deltakerne. Emnet bygger på kunnskapene som studentene har tillegnet seg i bachelorstudiet, og emnet dekker revisors profesjonsoppgaver, revisoretikk og regulering. I tillegg legges det vekt på hvordan profesjonelt revisorskjønn utøves innenfor rammen av reguleringene. Emnet gir den reguleringsmessige og praktiske innsikten som er nødvendig for å gjennomføre en effektiv revisjon.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BRE 260 Videregående rengskap

BRE 330 Revisjonsteori

BRE 320 Årsregnskap

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/16 timerA - FGodkjent kalkulator.
Norges Lover /særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer
Obligatoriske innleveringer i løpet av semesteret. Alle obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Informasjon om obligatoriske undervisningsaktiviteter vil bli publisert på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Iris Caroline Stuart, Lars Atle Kjøde
Studieprogramleder
Marius Sikveland

Arbeidsformer

Tradisjonell klasseromsundervisning og videoforelesning, seminarer, øvelser og innleveringer.
Forventet arbeidstid 300 timer.

Åpent for

Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS
Regnskap og revisjon - masterstudium
Økonomi og administrasjon - masterstudium

Emneevaluering

Standard studentevaluering i samsvar med fakultetets retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 26.05.2020

Historikk