en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MRR210_1

Avanserte tema i finansregnskap og revisjon

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er et videregående emne i finansregnskap og revisjon på masternivå. Emnet skal sette studentene i stand til å utvikle selvstendige resonnement, og anvende disse på avanserte praktiske og teoretiske problemstillinger. Deler av emnet er forskningsbasert. Da emnet er bygget opp tematisk, kan innhold endres fra år til år.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:
Kunnskap: En student har ved fullføring
 • Avanserte overgripende kunnskaper i finansregnskap.
 • Dybdekunnskaper om regnskapssystemet, regnskapsregulering og sentrale regnskapskonsepter og -prinsipper.
 • Kunnskap om sentrale deler i regnskapsstandarder knyttet til konserninterne transaksjoner, virksomhetskjøp og sammenslåinger.
 • Kunnskap om sentrale tema og metoder innenfor finansregnskaps- og revisjonsforskning.
 • Dybdekunnskap til å kritisk analysere regnskapet og identifisere skjønnsbasert manipulasjon av regnskapet fra et revisor- og brukerperspektiv.

Ferdigheter: En student skal ved fullføring
 • Kunne anvende konsepter og prinsipper for innregning, periodisering, måling, presentasjon og noter på praktiske regnskapsproblemstillinger.
 • Kunne analysere komplekse regnskapsspørsmål og foreta egne resonnementer.
 • Kunne utarbeide konsernregnskap og håndtere konserninterne transaksjoner, virksomhetskjøp og sammenslåinger.
 • Kunne analysere, diskutere og presentere innholdet i vitenskapelige artikler i finansregnskap og revisjon.
 • Kunne formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer.
 • Kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget.
 • Kunne presentere og diskutere selvstendige analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger alene eller som deltaker i gruppe.

Innhold

Emnet omhandler i sin helhet videregående tema innenfor finansregnskap og revisjon. Da emnet er videregående og bygget opp tematisk, kan innholdet endres fra år til år - innhold annonseres på Canvas i god tid før emnet starter. Emnet tar utgangspunkt i kunnskapen studentene har fra MRR100 (Finansregnskap) og tar opp videregående temaer innen internasjonale regnskapsstandarder. Studentene skal kunne foreta en prinsipiell og kritisk analyse av regelverk under IFRS. Emnet inneholder også en gjennomgang av forskning i finansregnskap og revisjon med fokus på teori, metoder og empiriske resultater.

Kurset er et campusbasert profesjonsrettet fulltidsstudium og aktiv deltakelse på forelesninger og seminar forventes fra deltaker. Undervisning skjer på norsk og engelsk. Eksamen kan besvares på norsk og engelsk.

Forkunnskapskrav

MRR100 Finansregnskap
MRR100, eller tilsvarende grunnleggende kunnskaper i finansregnskap på masternivå.

Anbefalte forkunnskaper

MRR220 Auditing

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/14 timerA - F1)
Godkjent kalkulator.2)
1) Regnskapsstandarder (norsk eller engelsk versjon)
2) Regnskapsstandarder (norsk eller engelsk versjon)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppebaserte innleveringer, Presentasjoner, Oppmøte på to seminar
Emnet har obligatorisk arbeidskrav i form av tre individuelle skriftlige innleveringer og obligatorisk oppmøte på to seminarer med aktivt nærvær. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lars Mattias Hamberg
Faglærer
Terje Heskestad, Lars Mattias Hamberg

Arbeidsformer

Undervisning er basert på omtrent 45 timer med forelesninger og to obligatoriske seminar.

Åpent for

Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS
Regnskap og revisjon - masterstudium
Økonomi og administrasjon - masterstudium

Emneevaluering

Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk