en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MRR130_1

Selskapsrett

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir oversikt over sentrale selskapsrettslige spørsmål med hovedfokus på transaksjoner.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap:
 • Studentene skal ha oversikt over problemstillinger knyttet til valg av selskapsform, grunnprinsippene i selskapsretten og hvordan selskap styres.
 • Studentene skal ha oversikt over samspillet mellom skatte-, regnskaps- og selskapsretten.
 • Studentene skal ha grundig innsikt i reglene om transaksjoner og konsekvenser ved valg av transaksjonsform.

Ferdigheter:
 • Studentene skal kunne anvende de grunnleggende prinsippene i selskapsretten, herunder hensynet til å beskytte kreditorer og mindretallsaksjonærer, for å løse enhver selskapsrettslig problemstilling.

Innhold

Emnet gir oversikt over selskapslovgivningens formål og organisatoriske krav til de ulike selskapsformer og selskapsmedlemmenes rettsstilling. Emnet har et transaksjonsfokus. Det gis en grundig innføring i problemstillinger knyttet til egenkapitaltransaksjoner, herunder:
 • Fusjon
 • Fisjon
 • Utbytte
 • Konsernbidrag
 • Erverv og overdragelse av egne aksjer
 • Stiftelse og kapitalforhøyelse
 • Oppløsning og kapitalnedsettelse
 • Omdanning

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
En skriftlig prøve1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.
Lovsamling
Ordbok.1)
Utskrift av lovtekst og forskrift fra lovdata.
1) Allminnelig rettskrivingsbok på bokmål eller nynorsk og allminnelig ordbok på fremmedspråk med oversettelse til engelsk eller norsk

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Benn Folkvord
Studieprogramleder
Lars Mattias Hamberg

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og gjennomgang av gruppeoppgaver.
Forventet arbeidstid ca 280 timer.
Emnet streames ikke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Selskapsrett (MØA230_1) 10
Selskapsrett (BRV340_1) 10

Åpent for

Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS
Regnskap og revisjon - masterstudium
Økonomi og administrasjon - masterstudium
Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig)

Emneevaluering

Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk