en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MRR110_1

Skatt og avgift

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet tar for seg sentrale temaer innenfor skatt- og avgiftsrett, og skal sette studentene i stand til å utvikle selvstendige, rettslige resonnement og bruke rettskilder. Emnet bygger videre på introduksjonsemnet i skatterett på bachelornivå.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:
Studenten skal ha:
  • Kunnskap om sentrale prinsipper knyttet til selskapsskatterett
  • Kunnskap om oppbygging og innhold av selskapsskatteretten
  • Kunnskap om sentrale norske selskapsskatteregler
  • Kunnskap om de sentrale sidene av Norsk merverdiavgiftsrett
  • Grundig forståelse for reglene for skattlegging av virksomhet og eiere av virksomhet, herunder selskap og selskapseiere
  • Grunnleggende forståelse for forholdet mellom regnskaps- og skatterettslige regler
  • Innsikt i reglene for skattemessige avskrivninger
  • Oversikt over grunnleggende internasjonal skatterett herunder skatteavtaler
  • Oversikt over reglene omkring omgåelse av regelverket


Ferdigheter
  • Studentene skal ha god oversikt over og innsikt i de sentrale reglene for skattlegging av virksomheter.

Innhold

Innhold
Temaet for kurset er de sentrale reglene om skattlegging av virksomheter, med hovedvekt på aksjeselskap.

Forkunnskapskrav

Studenter må ha god oversikt over grunnleggende skatterett. Undervisningen starter på et høyt nivå og forutsetter kunnskap.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studentene har kjennskap til grunnleggende skatterett.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/16 timerA - FGodkjent kalkulator.
Norges Lover /særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer.1)
Revisors håndbok.
1) Herunder utskrift av lover, forskrifter og stortingets skattevedtak fra lovdata

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Benn Folkvord
Studieprogramleder
Lars Mattias Hamberg

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og oppgavegjennomgang/seminar.
Kurset streames ikke.
Forventet arbeidstid med emnet er omtrent 280 timer

Åpent for

Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS
Regnskap og revisjon - masterstudium
Økonomi og administrasjon - masterstudium

Emneevaluering

Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk