en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MRR100_1

Finansregnskap

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er et grunnleggende emne i finansregnskap på masternivå, og tar utgangspunkt i regnskapsteori og internasjonal regnskapsregulering i form av en lang rekke internasjonale (IFRS) regler.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:
Kunnskap:
En student har ved fullføring
  • Kunnskap om formålet med finansregnskapet og innhold i sentrale internasjonale regnskapsregler (IFRS).
  • Kunnskap om IFRS' konseptuelle rammeverk, internasjonal regnskapsutvikling, og reguleringsorganer.
  • Kunnskap om sentrale begrep innenfor regnskapsteori, vitenskapelige metoder og forskningsretninger innenfor emnet finansregnskap.

Ferdigheter:
En student kan ved fullføring
  • Forstå og anvende konsepter og prinsipper for innregning, periodisering, måling og presentasjon i praktisk problemløsning.
  • Selvstendig identifisere og kritisk analysere sentrale skjønnsbaserte regnskapsspørsmål.
  • Forklare sentrale regnskapsregler under IFRS.
  • Forklare sentrale prinsipper i IFRS-rammeverket og kople disse sammen med enkelte regnskapsstandarder.
  • Kommunisere om problemstillinger innenfor finansregnskap med både spesialister og allmennheten.
  • Reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget.
  • Presentere og diskutere selvstendige analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger alene eller som deltaker i gruppe.

Innhold

Emnet gir en solid innsikt i internasjonal regulering (IFRS) av sentrale regnskapstemaer. Emnet behandler temaer som inntektsføring, driftsmidler, varelager, nedskrivninger, immaterielle eiendeler og leieavtaler. Undervisning baseres i stor del på case og eksempler.
Emnet inneholder også en gjennomgang av regnskapsteori og en enkel introduksjon til regnskapsforskning. I denne delen diskuteres regnskapets formål, agentteori, måleteori og det konseptuelle rammeverket.
Emnet er en del av et campusbasert profesjonsrettet fulltidsstudium og aktiv deltakelse på forelesning og seminar forventes fra deltakerne. Undervisning foregår på norsk og engelsk. Eksamen kan besvares på norsk og engelsk.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BRE320 Årsregnskap, BRE330 Revisjonsteori og metode, BRE340 Skatterett - revisoreksamen

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/16 timerA - F1)
Godkjent kalkulator.
Norges Lover /særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer.
Revisors håndbok.
1) Regnskapsstandarder (norsk eller engelsk versjon)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer
Emnet har obligatorisk arbeidskrav i form av to individuelle skriftlige innleveringer. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lars Atle Kjøde
Faglærer
Terje Heskestad
Studieprogramleder
Lars Mattias Hamberg

Arbeidsformer

Undervisning er basert på forelesninger og diskusjon av case i plenum. Arbeidsmengde: omtrent 280 timer.

Åpent for

Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS
Regnskap og revisjon - masterstudium
Økonomi og administrasjon - masterstudium
Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig)

Emneevaluering

Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk