en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MRPMAS01_1

Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid del I: Prosjektplan

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Masteroppgave i Rus- og psykisk helsearbeid del I: Prosjektplan er et individuelt selvstendig vitenskapelig arbeid, i form av en utfyllende prosjektbeskrivelse med systematisk litteraturreview for en valgt studie. Gjennom arbeidet med prosjektplanen skal studentene føre videre den kompetanse som de har tilegnet seg gjennom de øvrige delene i studiet og videreutvikle denne på et teoretisk grunnlag

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 • har kunnskap om vitenskapelig tenkesett, teorier og metoder
 • har kunnskap om vitenskapelige problemstillinger innen fagfeltene rus- og psykisk helsearbeid
 • kan gjøre rede for styrker og svakheter ved ulike forskningsdesign
 • har kunnskap om forskningsetiske tenkemåter, retningslinjer og lovverk
 • har kunnskap om systematisk litteraturreview

Ferdigheter
Kandidaten:
 • kan utvikle og forankre problemstilling og forskningsspørsmål i faglig relevans, tidligere forskning og teori
 • kan gjøre rede for og begrunne et valgt forskningsdesign
 • Kan gjennomføre systematisk litteraturreview

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • kan utvikle relevante forskningsetiske problemstillinger
 • kan vurdere ulike faktorer som påvirker et forsknings-/ utviklingsprosjekt
 • kan beherske vitenskapelig språk

Innhold

Gjennom arbeidet med prosjektplanen skal studentene føre videre den kompetanse som de har tilegnet seg gjennom de øvrige delene i studiet og videreutvikle denne på et vitenskapelig grunnlag. Det skal utarbeides en prosjektbeskrivelse for en konkret studie, som tilfredsstiller faglige, metodiske og etiske krav i samsvar med det som kreves som grunnlag for en masterstudie og i aktuelle eksterne godkjenningsinstanser.
Prosjektbeskrivelsen skal begrunne studiens relevans ut fra en systematisk review av tidligere forskning og ut fra samfunnsmessig behov, gjøre rede for metodisk tilnærming og etiske vurderinger og peke på teori som kan bidra til å belyse resultatene. Oppgaven skal også peke på studiens betydning for praksis. Det skal utvises god referanseskikk, i henhold til retningslinjene for masteroppgaven.
Det tilbys inntil 3 timer veiledning, individuelt eller i gruppe. Studentene deltar i obligatoriske oppgaveseminarer.Studentene velger tema for oppgaven og tildeles veileder. Prosjektskisse (utkast til prosjektplan) leveres til veileder innen angitt frist. I vurderingen av prosjektplanen legges det bl.a. vekt på at prosjektplanen skal tilfredsstille kravene i aktuelle eksterne godkjenningsinstanser.
Studenter som velger å avbryte deltidsstudiet etter to år, kan etter søknad fullføre masterløpet på grunnlag av bestått emne MRPMAS01 Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid del I: Prosjektplan. Søknad om dette må foreligge innen 5 år etter avsluttet 2-årig studium.
Det er utarbeidet en egen Veileder for utarbeiding av masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid der prosjektplan også inngår. Arbeidet med prosjektplan følger de delene av veilederen som omhandler utarbeiding av prosjektplan.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektplan med litteraturreview1/1 A - F
Prosjektplanen er en individuell innlevering.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75% tilstedeværelse på oppgaveseminar
Minimum 75% tilstedeværelse på oppgaveseminar, inkludert Forskningstorget.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Anne Schanche Selbekk , Silje Lill Rimstad , Hildegunn Sagvaag
Studieprogramleder
Trond Erik Grønnestad

Arbeidsformer

Individuelt arbeid med veiledning. Det arrangeres oppgaveseminarer, der studentene legger fram og får tilbakemelding på sitt arbeid. I oppgaveseminarene legges det også inn undervisning med fokus på metodologiske, etiske og substansielle problemstillinger. Seminarene er obligatoriske for studentene

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Selvvalgt litteratur. Det kan i tillegg legges inn inntil 100 sider litteratur knyttet til forskningsmetodikk. Se Canvas ved semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 25.02.2020

Historikk