en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MRP210_1

Arbeidsliv og rus

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


En stor del av folks alkoholbruk er knyttet til arbeidslivet, og har historiske røtter bade nasjonalt og internasjonalt. Ulike bransjer, arbeidsforhold og arbeidskulturer ser ut til å påvirke alkoholbruken, og dette får forskjellige virkninger for kvinner og menn. Alkoholbruk i tilknytning til arbeid kan sees som å ha både positive og negative konsekvenser. Samtidig som at det kan være effektivt ved teambuilding samt virke stressdempende, så er skadevirkningene for arbeidslivet også store i form av sykefravær, sykenærvær og ulykker på arbeidsplassen, i tillegg til at det kan være skadelig for både bedriftens omdømme og for det psykososiale arbeidsmiljøet. Emnet tar også opp det overnevnte temaet for studenter, hvor det også sees på studenters bruk av illegale rusmidler, diverse medikamenter, og spillavhengighet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 • har avansert kunnskap om omfang, konsekvenser av arbeidsrelatert rusmiddelbruk
 • har avansert kunnskap om temaet i et folkehelsevitenskapelig og kjønnsperspektiv
 • har avansert kunnskap om forebyggingsstrategier, tidlig intervensjon og metoder for håndtering av rusmiddelproblemer i norsk arbeidsliv

Ferdigheter
Kandidaten:
 • kan anvende denne kunnskapen om rusmidler tilknyttet arbeidslivet for å identifisere, vurdere og innhente adekvat hjelp for iverksetting av tiltak i arbeidslivet
 • kan anvende kunnskapen om rusmidler tilknyttet arbeidslivet i skriftlig materiell som ruspolicy, fagartikler ol.

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • kan innta et kritisk og reflekterende blikk på rusmiddelbruk tilknyttet arbeidslivet
 • kan reflektere over holdninger til rusmidler og rusmiddelbruk relatert til arbeidslivet
 • kan reflektere over eget forbruk tilknyttet arbeidslivet

Innhold

Studenten får mulighet til å tilegne seg kunnskap om arbeidsliv og rusmiddelbruk gjennom forelesninger, diskusjon, gruppearbeid og individuell arbeid. Det søkes å utvikle en kritisk refleksjon over kjønnsproblematikk, etiske vurderinger og egne etablerte holdninger til temaet.
Følgende tema vil være sentrale og studeres:
 • kunnskaper om arbeidsrelatert rusmiddelbruk
 • kunnskaper om studentrelatert rusmiddelbruk
 • kritisk refleksjon over kjønnsproblematikk, etiske vurderinger og egne holdninger

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen - individuell1/11 ukeA - F
Studenten skal skrive et paper/artikkel ut fra en gitt tekst, på 3000 ord (+/- 10%).

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Silje Lill Rimstad
Studieprogramleder
Trond Erik Grønnestad

Arbeidsformer

Det legges opp til studentaktive metoder der kunnskap hentes fra ulike kilder og forutsetter egen bearbeiding fra den enkelte student. Læringsformer vil foregå gjennom forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid.
Det vil bli arbeidet med et fagnotat.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Arbeidsliv og rus (MHVR203_1) 10

Åpent for

Helsevitenskap - Masterstudium, Rus- og psykisk helsearbeid - Masterstudium.

Emnet er åpent for alle masterstudenter ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Kandidater med relevant bachelorutdanning innen helse- og sosialfag kan søke om opptak til emnet.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk