en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MLJMAS_1

Masteroppgave i Environmental Technology

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en valgt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende sivilingeniør. Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått masteroppgave skal ha følgende læringsutbytte:
  • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid
  • Kan beskrive oppgaven klart og ryddig og behersker fagområdets terminologi og uttrykksformer
  • Har oversikt over gjeldende internasjonal litteratur, vitenskapelig rapportering og etiske standarder på fagområdet og kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
  • Kan analysere relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat
  • Kan anvende og analysere relevante metodeverktøy og arbeidsmåter
  • Kan utrede problemstillingen og analysere resultat og egen konklusjon i forhold til problemstilling
  • Har evne til refleksjon og kritisk vurdering av eget arbeid
  • Kan forsvare høy etisk atferd i faglige og andre sammenhenger og slik være en god rollemodell

Innhold

Litteraturarbeid, praktisk arbeid, rapportskriving. Det konkrete innholdet vil variere avhengig av den enkelte oppgave.

Forkunnskapskrav

Viser til Regler for bachelor- og masteroppgaver angående krav om beståtte studiepoeng for å begynne på masteroppgaven.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Masteroppgave1/1 A - F
En bachelor- eller masteroppgave kan som hovedregel bare leveres inn en gang, jf Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger §7.1. Dekan kan innvilge et andre forsøk dersom en student ønsker å forbedre karakteren. Studenten(e) må da skrive en ny oppgave og på et nytt grunnlag. En bachelor- eller masteroppgave som er vurdert til ikke bestått, kan bare leveres inn i omarbeidet form en gang. Denne skal da leveres innen fastsatt frist, og teller som et nytt eksamensforsøk, jf Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger §8.2g). En bachelor- eller masteroppgave som ikke blir levert innen tidsfristen, blir vurdert som ikke bestått.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Roald Kommedal
Veileder
Andrea Bagi, Gunn Solheim , Hong Lin , Liv Margareth Aksland
Faglærer
Krista Michelle Kaster , Daniela Maria Pampanin , Einar Bakstad, Magne Olav Sydnes , Steinar Sanni , Malcolm Andrew Kelland , Kåre Bredeli Jørgensen , Leif Ydstebø, Torleiv Bilstad
Studiekoordinator
Eli Drange Vee
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid med litteratur. Individuell veiledning i det praktiske arbeidet og rapportskriving. Det er viktig både for student og veileder/faglig ansvarlig at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven. Det kan for eksempel skje ved at en har regelmessige møter hvor studenten fremlegger og diskuterer arbeidet etter hvert som dette utvikler seg. Det er en god regel at studenten skal ha skrevet noe som utgangspunkt for samtale/diskusjon med veileder/faglig ansvarlig. Det er en fordel å starte skrivingen av oppgaven så tidlig som mulig.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Masteroppgave i Environmental Technology (METMAS_1) 30

Åpent for

Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme

Litteratur

Pensum dekkes av spesiallitteratur, artikler og viderekommende lærebøker, og varierer avhengig av tittel på masteroppgaven. All litteratur som benyttes skal oppgis som referanser: Referanser er en liste over bøker, artikler, manualer osv., som det er referert til i rapporten. Det er viktig å få klart frem i oppgaven hva som er ditt bidrag og hva som er hentet fra kilder. Dersom man siterer setninger må kilden komme klart frem. Noter kilder etter hvert. Det er ofte vanskelig å spore dem opp senere. Hver referanse skal inneholde tre elementer:
1. Forfatteren(e)s navn. 2. Bokens/artikkelens/osv. tittel. 3. Utgiveropplysninger.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 17.09.2019

Historikk