en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MLJ650_1

Akvatisk økotoksikologi

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Målsetningen med dette kurset er å gi studentene en innføring i miljøvitenskap og økotoksikologi og å bidra til å øke deres kunnskap om hvilke skadevirkninger kjemiske miljøgiftutslipp kan forårsake i ulike organismer, populasjoner og økosystemer. Kurset omhandler både terrestriske og akvatiske problemstillinger, men har hovedvekt på det akvatiske miljø.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten ha innsikt i hovedtrekkene innenfor miljøvitenskapen og være i stand til å redegjøre for de vesentligste forhold knyttet til ulike typer antropogene (menneskeskapte) miljøgifter og deres ulike typer av skadelige effekter i naturen. Studenten skal også ha en oversiktsbasert kjennskap til de viktigste metoder og tilnærmingsmåter som benyttes innefor miljøgiftundersøkelser og miljøgiftforskning.

Innhold

Tematisk sett innholder kurset følgende elementer:
 • Klassifisering av ulike typer miljøgifter og forurensningstyper
 • Typiske kilder til miljøgiftutslipp innen industri og samfunn
 • Forurensningsproblematikk knyttet til terrestriske og akvatiske økosystemer
 • Kjemiske miljøgifters spredning og oppførsel (fate) i naturen
 • Opptak og omsetning av miljøgifter i organismer
 • Biologiske effekter av miljøgifter i individer og populasjoner
 • Standardiserte metoder for vurdering av kjemiske stoffers giftighet
 • Metoder som benyttes for miljøovervåking og miljørisikoanalyser
 • Miljøregulering av kjemikalier i Norge og internasjonalt
 • Miljøproblematikk spesifikt knyttet til offshore olje og gass industrien
 • Miljøproblematikk knyttet til det arktiske miljø
 • Klima og surt hav problemstillinger (ocean acidification)
 • Nye miljøgifter (emerging pollutants)

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studenten har en basiskompetanse innenfor generell kjemi, organisk kjemi, generell biologi og biokjemi.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Daniela Maria Pampanin
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

4 timer forelesninger og 4 timer øvinger pr uke. Kurset legges opp i hovedsak i form av forelesninger, men det blir også arrangert én praktisk laboratorie gruppearbeidsøvelse.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Akvatisk økotoksikologi (MET220_1) 10
Økotoksikologi (MBI100_1) 5
Offshoreindustrien og ytre miljø (MOT490_1) 5

Åpent for

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Pensumlitteratur er "C.H. Walker et al (2006) Principles of ecotoxicology", i tillegg vil det legges opp noe spesialpensum som blir gjort tilgjengelig via Canvas. Alle forelesningspresentasjoner og annet støttemateriale som blir gjort tilgjengelig for studentene via Canvas er også pensum, såfremt ikke annet blir spesifisert.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 16.12.2019

Historikk