en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MLJ510_1

Naturlige vannsystemer

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Naturlige vannsystemer gir en innføring i jordas viktigste vannsystemer - overflatevann og vannsystemer i undergrunn og atmosfæren - saltvann og ferskvann. Det legges vekt på geo-/fysiske og biogeokjemiske forhold, transportprosesser og økologiske aspekter. Kurset bidrar til grunnleggende kunnskapsbasis for akvatisk miljøteknologi.

Læringsutbytte

Studenten skal tilegne seg bred, grunnleggende kunnskap om økologi i naturlige vannsystemer, herunder fysisk og klimamessig grunnlag og prosesser, systemøkologi, biolgi og biogeokjemi

Innhold

  • Atmosfæren (atmosfæriske prosesser, klima og vær, hydrologisk syklus)
  • Ferskvannssystemer (nedbørfeltshydrologi, elver og grunnvann, innsjøer og våtmarker, breer og permafrost, spesiell fokus på innsjø eutrofiering og biogeokjemiske prosesser)
  • Sjøvannssystemer (havbassenger, vind og havsirkulasjon, bølger og tidevann, kyster)
  • Partikler i vann, sedimentasjon og sedimenter (sjø-, innsjø, elvesedimenter og løsmasser)
  • Organismer og økologi (fersk- og sjøvannsfauna, habitater og økologi)

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlige eksamener
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig midteksamen2/52 timerA - FOrdbok.
Skriftlig avsluttende eksamen3/54 timerA - FOrdbok.
Faglærer beregner karakter: Til samlet kurskarakter teller midteksamen 40% og avsluttende skriftlig eksamen 60%. Varighet på midteksamen: 2 timer. Varighet på avsluttende eksamen: 4 timer.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Rapport fra felt-/laboratorieøvelser
Deltakelse i feltkurs.
Gjennomføring av obligatorisk lab i tilknytning til feltkurs skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.
Konsekvens av at du ikke har fått godkjent felt- og laboratoriearbeid er at du ikke får godkjent emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Steinar Sanni
Ansvarlig laboratorieøvelser
Hans Kristian Brekken
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

4 timer forelesninger per uke. Felt- og tilknyttet laboratoriekurs koordinert med parallelle 1. semester kurs.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Naturlige vannsystemer (MET150_1) 10

Åpent for

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Åpent etter behov og avtale med faglærer.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Alle forelesningspresentasjoner tilgjengelig på Canvas
Supplerende litteratur er utvalgte deler av:
Holden. J., (2008) Introduction to Physical Geography and the Environment. Prentice-Hall. ISBN 0131753045.
Pinet, P.R (2009) Invitation to Oceanography. Fifth edition. Jones and Bartlett Publishers.
ISBN 978-0-7637-5993-3
Cole G.A. & Weihe P.E. (2016) Textbook of Limnology, Fifth Edition. Waveland Press, Inc. ISBN 978-1-4786-2307-6


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 12.12.2019

Historikk