en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MJOP90_1

Avansert klinisk jordmorfag inkludert akutte obstetriske komplikasjoner

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kliniske studier gjennomføres i kommunejordmortjenesten og ved helsestasjon for ungdom, ved spesialisthelsetjenestens føde- og barselavdeling, observasjonspost for syke gravide, gynekologisk poliklinikk, fødepoliklinikk og neonatalavdeling.
Emnet skal bidra til at kvantitets- og kvalitetskrav til praksis i hele masterstudiet blir oppfylt ved videreutvikling av kunnskap,dokumentasjon og refleksjon av læresituasjoner, og mestring av kliniske ferdigheter. Studenten skal også forberedel segskriftlig til forventningssamtale, midtvurdering og sluttevaluering med vurdering av eget læringsutbytte.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten har
 • avansert kunnskap om hvordan svangerskap, fødsel, barsel kan forstås og bevares som normale fysiologiske prosesser
 • avansert kunnskap om avvik og risiko knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid
 • avansert kunnskap og forståelse av ledelse, tverrfaglighet, kommunikasjon og det globale perspektivet i jordmorfaget
 • avansert kunnskap om jordmorfagets rolle i et samfunnsperspektiv

Ferdigheter
Kandidaten
 • arbeider forebyggende og helsefremmende i samarbeid med kvinnen og familien under svangerskap, fødsel og barseltid
 • bruker avansert kunnskap og kulturforståelse i kommunikasjon med brukerne av jordmortjenesten
 • utøver faglig forsvarlig jordmorvirksomhet i et tverrfaglig samarbeid med fokus på brukerinvolvering, pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
 • analyserer etiske utfordringer og arbeider i tråd med juridiske krav, faglige- og yrkesetiske retningslinjer/veiledere

Generell kompetanse
Kandidaten
 • arbeider selvstendig, helhetlig og kunnskapsbasert innen jordmorens fag- og funksjonsområde
 • vurderer og drøfter helsepolitiske utfordringer og føringer innen reproduktiv helse
 • anvender forskningsbasert kunnskap etter prinsipper for livslang læring
 • initierer til nytenkning, innovasjon og samarbeid i forsknings- og fagutvikling
 • kommuniserer og formidler forskning- og fagutvikling til brukerne og fagmiljøet

Innhold

Fokus er videreutvikling av avansert/spesialisert jordmorfag med vektlegging av selvstendige kritiske vurderinger og forslag til relevante tiltak, også ved akutte obstetriske komplikasjoner. Gjennom klinisk praksis og simulerte læresituasjoner vil studiet forberede studenten til selvstendig jordmorfaglig yrkesutøvelse, der studenter ser viktigheten av et sammenhengende og helhetlig tilbud i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • MJO110 Normalt svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt, MJO130 Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barseltid for mor og barn, MJO140 Systematisk nysgjerrighet - Vitenskapsteori og forskningsmetode, MJOP20 Fokus på normalt svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt nyfødt, MJOP50 Avansert klinisk jordmorfag relatert til svangerskap, fødsel og barsel, med hovedfokus på det normale, MJOP60 Praksis relatert til komplisert svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt
 • MJO130 Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barseltid for mor og barn, MJO140 Systematisk nysgjerrighet - Vitenskapsteori og forskningsmetode, MJOP20 Fokus på normalt svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt nyfødt, MJOP50 Avansert klinisk jordmorfag relatert til svangerskap, fødsel og barsel, med hovedfokus på det normale, MJOP80 Internasjonal utveksling Praksis relatert til komplisert svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Praksis1/1 Bestått - Ikke bestått
For å bestå MJOP90 må studenten ha gjennomført veiledet praksis med maks 10 % fravær, og fått praksisen vurdert som bestått i henhold til rammeplanen og emnets vurderingsskjema.
Dette inkluderer følgende:
- kvantitative kliniske krav skal dokumenteres fortløpende, med skriftlig dokumentasjon av selvvurdering og refleksjon over læresituasjoner
- individuelt fagnotat (1500 ord) der studenten kritisk vurderer en valgfri prosedyre fra praksis. Det er utarbeidet egen veiledning for fagnotatet. Dersom mulig presenteres fagnotatet for praksisfeltet.
-Dersom det oppstår tvil om godkjenning av praksis, skal studenten halvveis, og senest tre uker før avsluttet praksisperiode, få skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de praktiske studiene.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Torhild Borlaug
Studieprogramleder
Eva Christina Furskog-Risa

Arbeidsformer

 • veiledet klinisk praksis
 • dokumentasjon av kvantitative kliniske krav
 • individuell plan for praksis som grunnlag for forventningssamtale
 • selvstudium
 • refleksjonsgruppe
 • skriftlig selvvurdering i forkant av midt- og sluttvurdering

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum.
Arntzen, E. (2016). Ledelse og kvalitet i helsetjeneste. Oslo: Gyldendal (deler av boka)
Christiansen, B. (2013). Helseveiledning. Oslo: Gyldendal Akademisk (deler av boka)
Christoffersen, L. & Teigen, J. (2013). Når livet slutter før det begynner. Oslo: Abstrakt forlag (238s)
Risa, C. F., Friberg, F. & Lidén, E. (2015). Norwegian nurse-midwives' perspectives on the provision of antenatal diabetes care in an outpatient setting: A qualitative study. Women Birth, 28(2). https://doi: 10.1016/j.wombi.2015.01.013
Risa, C. F., Friberg. F. & Lidèn, E. (2012). Experts' encounters in antenatal diabetes care: a descriptive study of verbal communication in midwife-led consultations. Nursing Research and Practice. 2012:121360. https://doi: 10.1155/2012/121360
Sande, A. K., Torkildsen, E. A, Sande, R. K. & Morken, N. H. (2018) Maternal allergy as an isolated risk factor for early-onset preeclampsia: An epidemiological study. American Journal of Reproductive Immunology. 127:43-47. https://doi: 10.1016/j.jri.2018.04.004.
Torkildsen, E. A., Salvesen, K.Å., Von Brandis, P. & Eggebø, T. M. (2012) Predictive value of ultrasound assessed fetal head position in primiparous women with prolonged first stage of labor. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 91(11):1300-5. https://doi: 10.1111/j.1600-0412.2012.01503.x.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 23.02.2020

Historikk