en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MJOP50_1

Avansert klinisk jordmorfag relatert til svangerskap, fødsel og barsel, med hovedfokus på det normale

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kliniske studier gjennomføres i kommunejordmortjenesten og ved helsestasjon for ungdom, ved spesialisthelsetjenestens føde- og barselavdeling, observasjonspost for syke gravide, gynekologisk poliklinikk, fødepoliklinikk og neonatalavdeling.
Fokus i emnet er på videreutvikling av avansert/spesialisert jordmorfag med hovedfokus på normalitet, med videreutvikling av selvstendige vurderinger og evne til å kunne reflektere over og begrunne utøvelsen av jordmorfaget. Det fokuseres også på videreutvikling av jordmorhåndverket. Organiseringen av praksisemnene medfører at studenten vil få klinisk erfaring også med kompliserte tilstander og patologi. Emnet vektlegger avansert kunnskap om jordmortjenestens samfunnsoppdrag.
Emnet skal bidra til at kvantitetskrav til praksis i hele masterstudiet blir oppfylt ved videreutvikling av kunnskap, dokumentasjon og refleksjon av læresituasjoner, og mestring av kliniske ferdigheter. Studenten skal også forberede seg skriftlig til forventningssamtale, midtvurdering og sluttevaluering med vurdering av eget læringsutbytte,

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten har
 • avansert kunnskap om normale og kompliserte svangerskap, fødsler og barselforløp
 • avansert kunnskap om det friske og syke nyfødte barnets behov
 • avansert kunnskap om ulike kulturelle tradisjoner som har betydning for kvinnen/familien i et globalt perspektiv

Ferdigheter
Kandidaten (med støtte fra veileder)
 • anvender trinnene i kunnskapsbasert praksis i utøvelse av jordmorfaget
 • anvender avanserte jordmorfaglige ferdigheter som vaginalundersøkelse, vurdering av rier, gjør opp leie, fosterlyd, tar imot barnet ved normal fødsel, og diagnostiserer/vurderer rift/suturering
 • fremmer normalt fødselsforløp og reagerer i situasjoner som avviker fra det normale, i tråd med gjeldende seleksjonskriterier
 • vurderer fødselssmerte og anvender relevante metoder for smertelindring
 • anvender medisinsktekniske hjelpemidler
 • dokumenterer normale og avvikende fødselsforløp
 • anvender individuelle støtte, veiledning og relasjonskompetanse i møte med kvinnen/familien
 • kjenner til og bruker Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen i omsorgen for gravide
 • veileder barselkvinner i betydningen av tidlig hudkontakt og amming i tråd med Nasjonal retningslinje for barselomsorgen

Generell kompetanse
Kandidaten
 • analyserer kliniske problemstillinger og handler i tråd med faglige og etiske retningslinjer ift. risikosvangerskap, -fødsler og komplikasjoner for mor/barn
 • har innsikt i og gjør rede for egen jordmorfaglig kompetanse og kompetanseutvikling
 • yter praktisk jordmortjeneste der den enkelte bruker og hennes familie er i sentrum
 • gir råd, underviser og veileder innenfor det jordmorfaglige området knyttet til familieplanlegging der det er relevant

Innhold

Emnet vil blant annet inneholde følgende spesifikke fagområder:
Svangerskapskontroller og rådgivning av gravide. Ivaretakelse av ukompliserte fødsler. Jordmorfaglig omsorg for friske mødre og deres nyfødte i barseltiden. Omsorg for kvinnen og barnet når fødselen avviker fra det normale, også med fokus på brukers medbestemmelse.
Gi prevensjonsveiledning til ulike brukergrupper. Opplæring i forskjellige prevensjonsmetoder, reseptforskrivning, rådgivning i kvinnehelsespørsmål og visse gynekologiske problemstillinger.
Gynekologiske undersøkelser og cytologisk prøvetakning fra cervix, eventuelt som simulert situasjon. Undervisning i selvundersøkelse av bryst.
Avansert sykepleie for pasienter med obstetriske, medisinske, kirurgiske og gynekologiske tilstander.

Forkunnskapskrav

MJOP20 Fokus på normalt svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt nyfødt

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis1/1 Bestått - Ikke bestått
For å bestå MJOP50 må studenten ha gjennomført veiledet praksis med maks 10% fravær, og fått praksisen vurdert som bestått i henhold til rammeplanen og emnets vurderingsskjema.
Dette inkluderer følgende:
- kvantitative kliniske krav skal dokumenteres fortløpende, med skriftlig dokumentasjon av selvvurdering og refleksjon over læresituasjoner
- Dersom det oppstår tvil om godkjenning av praksis, skal studenten halvveis, og senest tre uker før avsluttet praksisperiode, få skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de praktiske studiene.

Fagperson(er)

Faglærer
Torhild Borlaug
Studieprogramleder
Eva Christina Furskog-Risa

Arbeidsformer

 • veiledet klinisk praksis
 • dokumentasjon av kvantitative kliniske krav
 • individuell plan for praksis som grunnlag for forventningssamtale
 • selvstudium
 • refleksjonsgruppe
 • skriftlig selvvurdering i forkant av midt- og sluttvurdering

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum.
Downe, S. & Walsh D. (2019) Essential midwifery practice: intrapartum care. Chichester: Blackwell. (Deler av boka.)
Egenberg S.,1, Øian P., Bru L.E., Sautter M., Kristoffersen G. & Eggebø TM. (2015). Can inter-professional simulation training influence the frequency of blood transfusions after birth? Acta Obstetricia Gynecologica Scandinavia, 94(3):316-23. doi: 10.1111/aogs.12569. Epub 2015 Feb 1.
Egenberg S., Øian P., Eggebø T.M., Arsenovic M.G. & Bru LE. (2017). Changes in self-efficacy, collective efficacy and patient outcome following interprofessional simulation training on postpartum haemorrhage. Journal of Clinical Nursing, 26(19-20):3174-3187. doi: 10.1111/jocn.13666. Epub 2017 Mar 12.
Egenberg S., Masenga G., Bru L.E., Eggebø T.M., Mushi C., Massay D. & Øian P. (2017). Impact of multi-professional, scenario-based training on postpartum hemorrhage in Tanzania: a quasi-experimental, pre- vs. post-intervention study. BioMed Central, 17(1):287. doi: 10.1186/s12884-017-1478-2.
Egenberg S., Karlsen B., Massay D., Kimaro H. & Bru LE. (2017). "No patient should die of PPH just for the lack of training!" Experiences from multi-professional simulation training on postpartum hemorrhage in northern Tanzania: a qualitative study. BioMed Central, 17(1):119. doi: 10.1186/s12909-017-0957-5.
Froggett, L., Ramvi E. & Davies L. (2014): Thinking from Experience in Psychosocial Practice: Reclaiming and Teaching "Use of Self". Journal of Social Work Practice. 29(2): 133-150. DOI: 10.1080/02650533.2014.923389
Hollway, W. (2010). Conflict in the transition to becoming a mother: a psychosocial approach. Psychoanalysis, Culture and Society, 15(2) 136-155.
Hollway, W. (2016). Emotional experience plus reflection: countertransference and reflexivity in research. The Psychotherapist, 62, special issue "The Creative Use of Self in Research: Explorations of Reflexivity & Research Relationships in Psychotherapy", 19-21.
Ramvi, E.1 & Tangerud, M. Experiences of women who have a vaginal birth after requesting a cesarean section due to a fear of birth: a biographical, narrative, interpretative study. Nursing & Health Sciences, 13(3):269-74. doi: 10.1111/j.1442-2018.2011.00614.x. Epub 2011 Jun 22.
Walsh, D. (2012). Evidence and skills for normal labour and birth. A guide for midwives. Routledge. (Deler av boka.)
Legeforeningen: Veileder i førstehjelp. (2014). http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/
Rammeverk for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/graviditet-og-fodsel


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 24.02.2020

Historikk