en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MJOP20_1

Fokus på normalt svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt nyfødt

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kliniske studier gjennomføres i kommunehelsetjenesten og ved spesialisthelsetjenestens føde- og barselavdelinger samt observasjonspost for syke gravide. Fokus rettes spesielt mot ivaretakelse av normale svangerskap, fødsler og barseltid med vektlegging av jordmorfaglig kunnskap og håndverk. Organiseringen av praksisemnene medfører at studenten vil få klinisk erfaring også med kompliserte tilstander, patologi og vurdering av risikofaktorer.
Emnet skal bidra til at kvantitetskrav til praksis i hele masterstudiet blir oppfylt ved videreutvikling av kunnskap, dokumentasjon og refleksjon av læresituasjoner, og mestring av kliniske ferdigheter.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten
 • har avansert kunnskap om normale svangerskap, fødsler og barseltid for mor og barn
 • har avansert kunnskap om amming og tilknytningsprosessen mellom mor og barn
 • har kunnskap om gjeldende seleksjonskriterier

Ferdigheter
Kandidaten (med tett veiledning og «hands-on»)
 • anvender jordmorfaglige ferdigheter som Leopolds håndgrep, vurdering av fosterlyd og rier, og fremmer det normale fødselsforløp. Vurderer behov for episiotomi, eventuelle rifter og suturering av disse.
 • vurderer og iverksetter tiltak i samarbeid med kontaktjordmor ved mottak av den gravide kvinnen, under fødsel og i barseltida
 • viser empati, bruker prinsipper for god kommunikasjon og brukerinvolvering i forhold til samarbeidspartnere og i møte med den enkelte bruker og hennes familie
 • dokumenterer og rapporterer i tråd med lokale rutiner, gjeldende retningslinjer og faglige veiledere.

Generell kompetanse
Kandidaten
 • anvender avansert kunnskap om svangerskapets fysiologi og psykososiale faktorer for å styrke kvinnens opplevelse av mestring og egenomsorg
 • analyserer kliniske problemstillinger og handler i tråd med faglige og etiske retningslinjer
 • har innsikt i og gjør rede for egen jordmorfaglige kompetanse, relasjonskompetanse og egen faglige utvikling
 • kommuniserer med brukere og samarbeidspartnere om faglige problemstillinger relatert til svangerskap, fødsel og barsel både i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Innhold

Emnet vil blant annet inneholde følgende spesifikke fagområder:
Svangerskapskontroller og rådgivning av gravide. Ivaretakelse av ukompliserte fødsler. Jordmorfaglig omsorg for friske mødre og deres nyfødte i barseltiden. Håndgrep som Leopolds håndgrep og støtting av perineum. Ammeobservasjoner og ammeveiledning. Fokus på brukerinvolvering.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende tekniske sykepleieferdigheter. Det gis tilbud om ferdighetstrening utenom ordinær studietid.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis1/1 Bestått - Ikke bestått
For å bestå MJOP20 må studenten ha gjennomført veiledet praksis med maks 10 % fravær, og fått praksisen vurdert som bestått i henhold til rammeplanen og emnets vurderingsskjema. Dette inkluderer følgende:
 • kvantitative kliniske krav skal dokumenteres fortløpende, med skriftlig dokumentasjon av selvvurdering og refleksjon over læresituasjoner
 • individuelt fagnotat (1500 ord) der studenten finner, beskriver og presenterer kunnskapsbasert forskning basert på en opplevd læresituasjon (fokus på det normale). Det er utarbeidet egen veiledning for fagnotatet.
 • Dersom det oppstår tvil om godkjenning av praksis, skal studenten halvveis, og senest tre uker før avsluttet praksisperiode, få skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de praktiske studiene.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Karolina Sofia Mæland
Faglærer
Torhild Borlaug
Studieprogramleder
Eva Christina Furskog-Risa

Arbeidsformer

 • veiledet klinisk praksis
 • dokumentasjon av kvantitative kliniske krav
 • individuell plan for praksis som grunnlag for forventningssamtale
 • selvstudium
 • refleksjonsgruppe
 • skriftlig selvvurdering i forkant av midt- og sluttvurdering

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum.
Brudal L. (2014) Empatisk kommunikasjon: et verktøy for menneskemøter. Oslo, Gyldendal akademiske (144 sider)
Brunstad, Anne og Tegnander, Eva. Jordmorboka. Cappelen Damm Akademisk 2017, kapittel 6 (11 sider)
Hollway, W. (2012) Rereading Winnicott's "Primary maternal preoccupation", Feminism & Psychology. 22 (1): 20-40
Urwin C, Hauge, MI, Hollway W, Haavind H. Becoming a Mother Through Culture. Qualitative Inquiry. 2013. Vol 19, issue: 6, page(s): 470-479 https://doi.org/10.1177/1077800413482101
E-læringskurs i kunnskapsbasert praksis: http://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis/e-laeringskurs
Nytt liv og trygg barseltid for familien: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-barselomsorgen-nytt-liv-og-trygg-barseltid-for-familien
Retningslinjer for svangerskapsomsorgen: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 25.02.2020

Historikk