en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MJOMAS_1

Masteroppgave

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid enten i form av en monografi, i artikkelformat eller en ny fagprosedyre som et kvalitetsforbedringsarbeid. Masteroppgaven kan ta utgangspunkt i hele det jordmorfaglige arbeids- og ansvarsområde.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten har
 • inngående kunnskap om krav til forskningsetikk og dokumentasjon i tråd med gjeldende lovverk og kan relatere dette til kvalitetssikring og fagutvikling
 • avansert kunnskap om den verdien brukergruppen kan representere i planlegging, utvikling og gjennomføring av et forskningsprosjekt
 • inngående kunnskap om metodologiske vurderinger med hensyn til kvalitativ og kvantitativ datainnsamling

Ferdigheter
Kandidaten kan
 • anvende ulike informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige problemstillinger
 • avgjøre valg av metode i relasjon til forskningsspørsmålet og utformer redskaper for datainnsamling
 • anvende og kritisk analysere aktuelle teorier for å strukturere et faglig resonnement i forhold til problemstilling, metodevalg, datainnsamling og forskningsresultatet
 • vurdere hensiktsmessig forskningsdesign og gjennomfører et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende lover, retningslinjer og anerkjente vitenskapelige metoder
 • viser forståelse for forholdet mellom teoretisk rammeverk for masteroppgaven og det aktuelle datamaterialet
 • analysere, konkludere og kommunisere jordmorfaglige problemstillinger med fagfeltet og brukergruppen

Generell kompetanse
Kandidaten
 • bidrar til videreutvikling av jordmorfaget gjennom en masteroppgave basert på kunnskap innen jordmorfaglige, medisinske, naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag
 • har analytisk kompetanse til å kunne arbeide kunnskapsbasert, ved bruk av forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap, samt brukermedvirkning i en kontekst
 • kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger i møte med fagfeltet og brukerne
 • kan bidra til nytenkning og innovasjon innen jordmorfaget
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til fremtidige jordmorfaglige forsknings- og utviklingsprosjekter med mål om kvalitetsforbedring og økt pasientsikkerhet

Innhold

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten føre videre den kompetansen som hun har tilegnet seg gjennom de øvrige delene i studiet og videreutvikle denne på et teoretisk og/eller empirisk grunnlag.
I masteroppgaven skal studenten gjøre rede for sentrale begrep, relevant forskning og metodevurderinger, samt ta opp spørsmål som kan forventes med hensyn til vitenskapelig kritikk. Som metodisk tilnærming kan velges kvalitative og/eller kvantitative metoder.

Forkunnskapskrav

MJO140 Systematisk nysgjerrighet - Vitenskapsteori og forskningsmetode
Prosjektplanen (inngår som eksamen i emnet MJOT40 Systematisk nysgjerrighet - Vitenskapsteori og forskningsmetode) må være godkjent før studenten kan starte arbeidet med masteroppgaven. Alle emner, unntatt MJOP90, må være bestått før masteroppgaven blir vurdert.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave med muntlig eksamen1/1 A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Fremlegg av eget prosjekt og opposisjon i oppgaveseminar.

Fagperson(er)

Faglærer
Inger Økland , Torhild Borlaug
Studieprogramleder
Eva Christina Furskog-Risa
Emneansvarlig
Eva Christina Furskog-Risa

Arbeidsformer

Emnet består av oppgaveseminarer med fokus på tema, forskningsetikk og forskningsmetode der studentene også presenterer og får tilbakemelding på eget arbeid. Masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng. Det tilbys veiledning med inntil 10 timer per oppgave. Studentene kan skrive oppgaven alene eller i grupper på to.
Det er utarbeidet en egen Veileder for utarbeiding av masteroppgave ved UiS til hjelp i arbeidet med masteroppgaven.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Obligatorisk litteratur, ca. 00 sider
Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum.
Ruyter, K.W., Førde, R. & Solbakk, J. H. (2014). Medisinsk og helsefaglig etikk. (3. utg) Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap 4, s 187-273 (86s).
Helseforskningsloven. (2008). Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (LOV-2008-06-20-44) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-20-44
Forskningsetikkloven. (2017). Lov om organisert av forskningsetisk arbeid (LOV-2017-04-28-23) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-04-28-23
The Vancouver Recommendations. (2015). https://www.etikkom.no/en/library/practical-information/legal-statutes-and-guidelines/the-vancouver-recommendations/
World Medical Association (2013). Ethical principles for medical research involving human subjects. In Declaration of Helsinki. https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 25.02.2020

Historikk