en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MJO140_1

Systematisk nysgjerrighet - Vitenskapsteori og forskningsmetode

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet vil omhandle vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk. Emnet vil knyttes opp mot kunnskapsbasert praksis, og vil synliggjøre sammenhenger mellom ulike vitenskapsteoretiske perspektiv med betydning for jordmorfaglig forskning. Emnet skal stimulere til en utforskende og nysgjerrig tilnærming.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten har
 • avansert kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner og posisjoner
 • inngående kunnskap om ulike forskningsdesign og -metoder og de ulike fasene i forskningsprosessen
 • avansert kunnskap om sentrale forskningsetiske problemstillinger relatert til jordmorfaget, inkludert lover og retningslinjer som regulerer forskning
 • avansert kunnskap om kunnskapsbasert praksis

Ferdigheter
Kandidaten kan
 • identifisere og analysere jordmorfaglige problemstillinger knyttet til kunnskapsbasert praksis
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
 • kritisk vurdere egnet forskningsdesign med utgangspunkt i et forskningsspørsmål
 • anvende de ulike stegene i forskningsprosessen knyttet til utarbeidelse av prosjektplanen
 • kan planlegge et avgrenset forsknings-/utviklingsprosjekt
 • identifisere og analysere relevante forskningsetiske problemstillinger

Generell kompetanse
Kandidaten kan
 • demonstrere en systematisk nysgjerrighet overfor jordmorfaglige utfordringer
 • analysere og diskutere forholdet mellom vitenskapsteoretiske perspektiv, aktuell problemstilling og klinisk erfaring
 • analysere og kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap innen fagfeltet
 • handle i samsvar med forskningsetiske retningslinjer og lover som regulerer forskning på helseopplysninger
 • formidle vitenskapelige funn muntlig og skriftlig

Innhold

Det vil bli fokus på forskningsprosessen fra blant annet formulering av problemstilling, hypoteser/forskningsspørsmål, teoretisk perspektiv, metodiske overveielser, forskningsetiske vurderinger til presentasjon og diskusjon av forskningsresultater. Emnet bidrar til utvikling av kunnskaper i forskningsetiske problemstillinger relatert til den aktuelle brukergruppen i primær- og spesialisthelsetjenesten. Kunnskapsbasert praksis vil være et gjennomgående tema.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen1/14 dagerBestått - Ikke bestått
Hjemme eksamen- individuell 4 dager

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektplan
Utarbeidelse av prosjektplan for masteroppgaven. Det er utarbeidet en veileder for masteroppgaven hvor nærmere beskrivelse av innhold i prosjektplanen er beskrevet.

Fagperson(er)

Faglærer
Torhild Borlaug
Studieprogramleder
Eva Christina Furskog-Risa

Arbeidsformer

Forelesninger, studiegrupper, selvstudium, utarbeidelse av prosjektplan for masteroppgaven, prosjektseminar med veiledning. Det er utarbeidet retningslinjer for prosjektplanen. Studentene kan skrive prosjektplanen alene eller i grupper på to.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum.
Bjørndal, A., Flottorp S. & Klovning A. (2013). Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag. Oslo: Gyldendal. (Deler av boka.)
Creswell, J. W. (2014). Research design. Los Angeles: Sage. ISBN978-1-4522-2610-1 (deler av boka)
Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today , 24 (2), 105-112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001
Johansen, K. E. & Vetlesen, A.J. (2009). Innføring i etikk. (7. oppl.) Oslo: Universitetsforlaget. (Deler av boka.)
Krumsvik, R. J. (2014) Forskningsdesign og kvalitativ metode: ei innføring. Bergen: Fagbokforlaget. (Deler av boka.)
Laake, P., Hjartåker, A., Thelle, D.S. & Veierød, M.B. (2007). Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder. Oslo: Gyldendal akademisk. (S. 33-64, 183-258, 282-325.)
Laake, P., Olsen, B.R. & Benestad, H.B. (2008). Forskning i medisin og biofag (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. (S. 66-85, 90-99, 115-146, 282-319, 321-348.)
Wifstad, Åge. (2018). Vitenskapsteori for helsefagene. Oslo: Universitetsforlaget.
McConnell-Henry, T. (2009) Unpacking Heideggerian Phenomenology. http://www.resourcenter.net/images/SNRS/Files/SOJNR_articles2/Vol09Num01Art03.pdf
Ortiz, M.R (2009) Hermeneutics and Nursing Research: History, Processes, and Exemplar. http://www.resourcenter.net/images/SNRS/Files/SOJNR_articles2/Vol09Num01Art01.pdf
Etiske retningslinjer for sykepleieforskning i Norden. (2003). http://ssn-norden.dk/wp-content/uploads/2016/01/SSNs-etiske-retningslinjer.pdf
Forskningsetikkloven. Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning av 30. juni 2006 nr. 56. https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2006-06-30-56
Helseforskningsloven. Lov om medisinsk og helsefaglig forskning av 20. juni 2008 nr. 44. [25.4.2016] https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-20-44


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 22.01.2020

Historikk