en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MJO130_1

Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barseltid for mor og barn

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet omhandler avansert jordmorfag knyttet til kompliserte svangerskap og fødsler, og kompliserte forløp i barseltida samt syke nyfødte. Dette inkluderer avanserte kunnskaper om endringer fra normalitet til patologi for mor og foster/barn, avansert jordmorfaglig kunnskap om relevante tiltak og jordmors ansvar knyttet til patologiske tilstander og jordmorfaglig kompetanse om komplikasjoner innen reproduktiv helse i et livsløpsperspektiv. Emnet vil ha fokus på brukers medbestemmelsesrett som et viktig element i pasientsikkerhetsarbeidet, for å forebygge og håndtere uønskede hendelser.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten
 • har avansert kunnskap om kompliserte svangerskap, risikofødsler og kompliserte barselforløp inkludert syke nyfødte
 • har avansert kunnskap om overvåkning av mor og barn under fødsel og i barselperioden
 • har avansert kunnskap om problemstillinger knyttet til foreldrerollen der mor og/eller barn er syke
 • har avansert kunnskap om problemstillinger knyttet til familier i en sårbar og utsatt livssituasjon, blant annet med tanke på vold i nære relasjoner
 • har avansert kunnskap om familieplanlegging og kvinners reproduktive helse i et bruker- og livsløpsperspektiv
 • viser flerkulturell forståelse for kvinnehelse og globalt helseperspektiv inkludert mors og barns rettsbeskyttelse

Ferdigheter
Kandidaten
 • kan analysere og diskutere jordmorfaglige utfordringer knyttet til patologiske tilstander
 • analyserer tilgjengelig informasjon om risikofaktorer for mor/barn med bakgrunn i gjeldende seleksjonskriterier
 • har forståelse for viktigheten av brukermedvirkning ved ivaretakelse av kvinner med kompliserte forløp
 • kan analysere og diskuterekomplekse akutte og kritiske situasjoner
 • analyserer jordmorfaglige teorier, modeller og fortolkninger, samt arbeider selvstendig med teoretiske og kliniske problemstillinger

Generell kompetanse
Kandidaten
 • analyser og drøfter problemstillinger knyttet til kompliserte svangerskap, -fødsler og komplikasjoner for mor/barn i barseltida
 • kjenner til sammenhenger mellom fysiske, psykososiale og kulturelle aspekter og deres påvirkning på svangerskap, fødsel og barseltid
 • analyserer og håndterer jordmorfaglige etiske dilemmaer
 • forstår betydningen av tverrfaglig samarbeid innenfor hele det jordmorfaglige området for økt pasientsikkerhet

Innhold

Emnet inneholder blant annet følgende spesifikke fagområder:
Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap:
Svangerskapets, fødselens og barselperiodens anatomi og fysiologi knyttet til patologiske tilstander. Akutt obstetrikk inkludert operative inngrep, diagnostisering og medisinsk/kirurgisk behandling og pleie. Gjenoppliving av gravid, fødende, barselkvinne og nyfødt. Neonatologi, nyfødtpatologi. Gynekologisk patologi. Bakteriologi, virologi og parasittologi. Radiologi og biofysikk. Omskjæring.
Samfunnsvitenskapelig og humanistisk kunnskap:
Kvinnehelse i et livsløpsperspektiv. Vold i svangerskapet. Jordmorfaglige etiske dilemmaer i et kulturelt og kontekstuelt perspektiv. Seksualundervisning, prevensjonsveiledning og familieplanlegging, mors og barns rettsbeskyttelse. Globalt perspektiv på jordmorvirksomhet. Brukermedvirkning, pasientsikkerhet og pasientrettigheter.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen1/13 dagerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Muntlig gruppepresentasjon av tema på brukers medbestemmelsesrett, der trinnene i kunnskapssirkelen er retningsgivende. Dersom studenten av gyldig grunn ikke deltar på gruppepresentasjon, må studenten gjennomføre en individuell presentasjon for faglærer.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Forelesninger, studiegrupper, selvstudie, ferdighetstrening og simulering, workshop.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum.
Brunstad, Anne og Tegnander, Eva. (Red.). (2017). Jordmorboka. Ansvar, funksjon og arbeidsområde. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 9-13 (94 sider), kapittel 17 (3 sider), kapittel 25-27 (71 sider), kapittel 38-40 (53 sider), kapittel 42 (20 sider), kapittel 44 (33 sider), kapittel 48 s728-738 (10 sider)
Johansen, M., Gamnes, S. (Red.). (2017) Metodeboka (8. utg.) Oslo: Sex og samfunn, senter for ung seksualitet. (Deler av boka).
Maltau, J. M., Molne, K. & Nesheim, B-I. (red.). (2015). Obstetrikk og gynekologi. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 6-7 (18 sider), 9 (10 sider), 11-17 (47 sider), 19 (21 sider), 21-38 (146 sider).
Metodebok i nyfødtmedisin. Universitetssykehuset Nord-Norge (2012) https://unn.no/Documents/Metodebøker/Metodebok%20i%20nyfødtmedisin/Metodebok%20nyfødtmedisin.pdf (deler av boka)
Marshall, J. & Raynor, M. (2014). Myles Textbook for Midwives. (16. utg.). Churchill Livingstone Elsevier. Kapittel 12-15 (89 sider), 19-22 (81 sider), 24-26 (53 sider), 29-33 (91 sider).
Eberhard-Gran, M. & Slinning, K. (2007). Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt: http://docplayer.me/12163547-Eberhard-gran-m-slinning-k-2007-nedstemthet-og-depresjon-i-forbindelse-med-fodsel-oslo-nasjonalt-folkehelseinstitutt.html
Sex og samfunn metodebok. https://emetodebok.no/


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 14.09.2019

Historikk