en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MJO110_1

Normalt svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet omhandler grunnleggende jordmorfag og jordmorhåndverk knyttet til svangerskap, fødsel, barseltid og det nyfødte barnet. Dette inkluderer kvinnekroppens anatomi, fysiologi og psykososiale aspekter, fosterutvikling og den normale nyfødtperioden. Emnet vil fokusere på forberedelse til fødselen og til foreldrerollen sett i et kulturelt og kontekstuelt brukerperspektiv.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten
 • har avansert kunnskap om svangerskapets fysiologiske utvikling for mor og barn og den normale fødselen
 • har avansert kunnskap om den fysiologiske fødselsprosessen og forståelse for kvinnens iboende ressurser
 • forstår viktigheten av mor-barn tilknytning og utvikling av morsidentitet
 • har avansert kunnskap om gjeldende seleksjonskriterier for grad av overvåking, og har kunnskap om oppfølging av mor og barn under fødsel og i barselperioden
 • har avansert kunnskap om det friske nyfødte barnets reaksjoner og behov, inkludert amming og ernæring
 • har avansert kunnskap om jordmors funksjon, ansvar, yrkesetikk og den lovgivningen som regulerer jordmortjenesten, samt melde- og varselordninger for uønskede hendelser
 • har avansert kunnskap om faktorer som er viktige for å yte foreldreveiledning og barselomsorg med medvirkning fra kvinnen og hennes familie som brukere av tjenesten

Ferdigheter
Kandidaten
 • arbeider selvstendig med problemstillinger omkring normal fødsel og veiledning med hensyn til foreldrerollen
 • kjenner prinsippene for jordmorfaglige ferdigheter/håndverk
 • anvender kunnskap om ulike former for smertelindring tilpasset kvinnens behov
 • anvender kunnskap om jordmorfaglig svangerskapsomsorg, fødselshjelp og barselomsorg
 • kan analysere ulike problemstillinger knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid

Generell kompetanse
Kandidaten
 • har avansert innsikt i helsefremmende og forebyggende tiltak for de som skal bli foreldre
 • har inngående forståelse for hvordan svangerskap, fødsel og barseltid kan bevares som naturlige prosesser med medvirkning fra kvinnen og hennes familie som brukere av tjenesten
 • analyserer og håndterer jordmorfaglige etiske dilemmaer
 • analyserer og diskuterer jordmortjenesten sett i forhold til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
 • kjenner til sammenhenger mellom fysiske, psykososiale og kulturelle aspekter og deres påvirkning på svangerskap, fødsel og barseltid

Innhold

Emnet vil blant annet inneholde følgende spesifikke fagområder:
Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap
Svangerskapets, fødselens og barselperiodens anatomi og fysiologi. Embryologi, pediatri med den nyfødtes anatomi og fysiologi, tidlig diagnostisering. Farmakologi, biokjemi, analgesi og anestesi, ikke-medikamentell smertelindring, episiotomi og suturering. Forebyggende medisin ulike former for alternativ behandling innen perinatal omsorg. Ernæring og dietetikk, hygiene, helselære.
Samfunnsvitenskapelig og humanistisk kunnskap
Forberedelse til fødselen og foreldrerollen, psykologi, sosiologi og sosial-medisinske spørsmål som mor-barn tilknytning og morsidentitet, flerkulturell forståelse på jordmorvirksomhet. Undervisningsprinsipper og -metoder. Jordmors ansvar, yrkesetikk og den lovgivning som regulerer jordmorvirksomheten. Helse- og sosiallovgivning og helsevesenets organisering. Nasjonale kvalitetsindikatorer for svangerskap og fødsel, og relevante melde og varselordninger for uønskede hendelser.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Individuell skoleeksamen1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Muntlig gruppepresentasjon, Deltakelse i studiegruppe og på workshop
 • Godkjent muntlig gruppepresentasjon med beskrivelse av søkeprosessen på relevante forskningsartikler (gitt tema) i samarbeid med universitetsbiblioteket. Det er utarbeidet egen veiledning for dette arbeidskravet. Dersom studenten av gyldig grunn ikke deltar på gruppepresentasjon som inngår arbeidskravet, må studenten gjennomføre en individuell presentasjon for faglærer.
 • Deltakelse i studiegruppe og på workshop.

Fagperson(er)

Faglærer
Torhild Borlaug , Eva Christina Furskog-Risa
Studieprogramleder
Eva Christina Furskog-Risa

Arbeidsformer

Forelesninger, studiegrupper, selvstudie, ferdighetstrening og simulering, workshop.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum.
Brunstad, Anne og Tegnander, Eva. Jordmorboka. Cappelen Damm Akademisk 2017, kapittel 1,2,3,4 (40 sider) Kapittel 8 (10 sider), kapittel 14-16,18-24(149 sider), kapittel 28-37 (115 sider), kapittel 41 (14 sider), kapittel 43(16 sider), kapittel 45-47 (17 sider), kapittel 48 s715-s727 (12 sider)
Larun, Lillebeth. Svangerskap og psykisk helse: kvinners psykiske helse i forbindelse med svangerskap og første året etter fødsel. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten nr. 2-2005 (42 sider)
Maltau, Jan Martin, Molne, Kåre og Nesheim, Britt Ingjerd. Obstetrikk og gynekologi. Gyldendal Akademisk 2015 Kapittel 1-5 (60 sider), 8 (14 sider), 10 (13 sider), 18 (16 sider), 20 (9 sider)
Markestad, Trond. Klinisk pediatri. Fagbokforlaget 2016 (deler av boka)
Marshall, Jayne og Raynor, Maureen. Myles Textbook for midwives Saunders Elsevier 2014 Kapittel 1-11 (217 sider), 16-18 (89 sider), 23 (16 sider), 28 (19 sider), 34 (34 sider)
Neoventa (2007) Fosterovervåking og ST-analyse. [Mölndal], Neoventa. (56 sider)
Strømsnes, Hilde. Amming: en håndbok for helsepersonell. Fagbokforlaget. 2016 (deler av boka)
WHO recommendations Intrapartum care for a positive childbirth experience: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf;jsessionid=BC69790690876EB9FC518AD510934E8E?sequence=1 (deler av boka)
Rygh AB, Skjeldestad FE, Körner H, Eggebø TM. Assessing the association of oxytocin augmentation with obstetric anal sphincter injury in nulliparous women: a population-based, case-control study. BMJ Open. 2014 Jul 24;4(7):e004592. doi: 10.1136/bmjopen-2013-004592.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 30.03.2020

Historikk