en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MHV269_1

Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir en fordypning i emosjonelle forhold ved profesjonelt relasjonsarbeid. Utvikling av profesjonalitet i rammen av relasjoner og emosjoner krever en forståelse av sammenhenger mellom intra- og interpersonlige, institusjonelle og samfunnsmessige dimensjoner. Fokus i dette emnet vil derfor knyttes til dialektikken mellom den indre erfaring og de sosiale betingelser for relasjonelt arbeid. Innenfor relasjonelt arbeid er ofte kvinner i flertall, og vi vil derfor også se nærmere på særlige utfordringer knyttet til kjønn.
NB! Dette emnet vil ikke bli tilbudt studieåret 2020/2021

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
  • har inngående kunnskap om sentrale begreper i objektrelasjonsteori
  • har inngående kunnskap om og kritisk refleksjon til et psyko-sosialt perspektiv

Ferdigheter
  • kan beskrive og analysere, i lys av et psykososialt perspektiv, relasjonell praksis i velferdstjenester der egne emosjoner står i veien for profesjonalitet.

Generell kompetanse
  • kan kommunisere og drøfte faglige/emosjonelle utfordringer knyttet til relasjonelt arbeid
  • kan kommunisere og drøfte betydningen av kjønn knyttet til identitet og profesjonalitet i relasjonelt arbeid
  • kan anvende et psyko-sosialt perspektiv for å identifisere hva som legger til rette for og hva som hindrer profesjonelt relasjonelt arbeid
  • kan tolke relasjonelle erfaringer ved hjelp av begreper fra objektrelasjonsteori.
  • kan reflektere omkring sitt psykologiske selv i forhold til det relasjonelle arbeidet

Innhold

I emnet rettes søkelyset både mot indre psykologiske- og ytre sosiale prosesser og hvordan disse spiller sammen i utvikling av identitet og profesjonalitet i det relasjonelle helsearbeidet

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave1/1 A - FAlle.
Semesteroppgave: Skrive et essay med tittelen "Personlige refleksjoner om din utvikling som helsearbeider" 3000 ord (+/- 10%)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Refleksjonsnotat over angitt case eller ha ansvar for et seminar der han/hun legger frem angitt case, Minimum 75% oppmøte på undervisningstimene/seminarene
1. Med utgangspunkt i et case, der emosjonelt vanskelige arbeidsoppgaver får konsekvenser for det profesjonelle arbeidet, skal studentene enten skrive et refleksjonsnotat (ca 2000 ord) over caset, eller ha ansvar for ett seminar der han/hun legger frem caset. Medstudentene skal bidra med veiledning og diskusjon.
2. Minimum 75 % tilstedeværelse på undervisning/seminar.
Ad 2: Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 75% prosent. Studenten kan søke om individuell vurdering ut fra medisinske eller andre tungtveiende grunner ved oppnådd oppmøte på mer enn 50%. Dersom fakultetet finner grunnlaget tilstrekkelig og det er faglig forsvarlig, vil studenten få et alternativt arbeidskrav.
Ikke godkjente obligatoriske undervisningsaktiviteter fratar studenten adgang til eksamen i MHV269

Fagperson(er)

Faglærer
Grete Tangen Andersen
Studieprogramleder
Margareth Kristoffersen
Emneansvarlig
Ellen Ramvi

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, veiledning og individuelt arbeid. Det vektlegges aktiv studentdeltagelse, dialog og refleksjon.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid (MHVP202_1) 10

Åpent for

Helsevitenskap - Masterstudium, Helsesøsterfag - Masterstudium, Rus- og psykisk helsearbeid - Masterstudium.

Kandidater med relevant bachelorutdanning innen helse- og sosialfag kan søke om opptak til emnet.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 15.08.2020

Historikk