en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MHV268_1

Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Brukermedvirkning og personsentrert omsorg er tillagt stor vekt i helsepolitikk og helsefag. Brukere av helsetjenester skal involveres i sin egen behandling og utvikling av helsetjenesten. Personsentrert omsorg tar utgangspunkt i pasientens erfaringer, ressurser og forutsetninger, og utøves i et partnerskap mellom pasient og helsepersonell. Brukermedvirkning og personsentrert omsorg gjennomføres i; relasjonen mellom pasient, pårørende og helsepersonell, innenfor organisatoriske kontekster og i en samfunnsmessig ramme. Emnet belyser forutsetninger for, tilnærminger til og konsekvenser av brukermedvirkning og personsentrert omsorg, både på individ- og systemnivå. Det vil bli lagt vekt på å belyse tematikken fra et pasient/brukerperspektiv og helsepersonell-perspektiv, med eksempler fra det psykiske helsefeltet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskaper
Kandidaten:
  • har inngående kunnskap om og kritisk refleksjon i forhold til brukermedvirkning, myndiggjøring, New Public management, demokratiske verdier og rettigheter
  • har inngående kunnskap om og kritisk refleksjon til personsentrert omsorg som begrep og fenomen
  • har inngående kunnskap om forutsetninger for, tilnærminger til og konsekvenser av brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten

Ferdigheter
Kandidaten:
  • kan analysere og drøfte brukermedvirkningspraksiser og personsentrert omsorg i helsetjenesten i lys av deres teoretiske og verdimessige forankring
  • kan analysere og drøfte sammenhenger mellom brukermedvirkning og personsentrert omsorg
  • kan bidra til å identifisere behov for fagutvikling og forskning på forhold relatert til brukermedvirkning og personsentrert omsorg

Generell kompetanse
Kandidaten:
  • kan kommunisere og drøfte faglige utfordringer knyttet til brukermedvirkning og personsentrert omsorg
  • kan anvende relevante kunnskaper og ferdigheter om brukermedvirkning og personsentrert omsorg i eget fag og utvikling av helsetjenesten

Innhold

Emnet gir en fordypning i teori om brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten. Teoretiske perspektiv er valgt basert på deres ulike og komplementære forståelsesmåter om brukermedvirkning og personsentrert omsorg.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/15 dagerA - F
Hjemmeeksamen: Kandidaten skal skrive et vitenskapelig paper. Oppgavens omfang 3000 ord (+/- 10%).
Det vitenskapelige paperet vil vurderes utfra:
- Fremstilling av aktuell teori
- Diskusjon av problemstillingen i lys av relevant teori og forskning
- Anvendelse av oppgavetekniske retningslinjer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Minimum 75% nærværsplikt i undervisning/seminar, Presentasjon av foreløpig problemstilling, relevant teori og forskning på seminar
Ikke innfridd nærværsplikt inntil 75%, medfører at det kan skrives en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer, etter avtale med emneansvarlig. Oppgaven må være godkjent før studenten får adgang til eksamen i emnet.
Ikke innfridd vilkår i forhold til presentasjon medfører at studenten må levere en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer for å få adgang til eksamen i emnet.
Ikke godkjente obligatoriske undervisningsaktiviteter fratar studenten adgang til eksamen i MHV268.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marianne Storm
Studieprogramleder
Margareth Kristoffersen

Arbeidsformer

Forelesning, seminarer, veiledning og individuelt arbeid. Det vektlegges aktiv studentdeltakelse, dialog og refleksjon.
Merk: Dersom lavt antall påmeldte studenter kan emnet bli organisert som veiledet lesekurs.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjensten (MHVP203_1) 10

Åpent for

Helsevitenskap - Masterstudium, Helsesøsterfag - Masterstudium, Rus- og psykisk helsearbeid - Masterstudium.

Kandidater med relevant bachelorutdanning innen helse- og sosialfag kan søke om opptak.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk