en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MHV268_1

Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Brukermedvirkning og personsentrert omsorg er tillagt stor vekt i helsepolitikk og helsefag. Brukere av helsetjenester skal involveres i sin egen behandling og utvikling av helsetjenesten. Personsentrert omsorg tar utgangspunkt i pasientens erfaringer, ressurser og forutsetninger, og utøves i et partnerskap mellom pasient og helsepersonell. Brukermedvirkning og personsentrert omsorg gjennomføres i; relasjonen mellom pasient, pårørende og helsepersonell, innenfor organisatoriske kontekster og i en samfunnsmessig ramme. Emnet belyser forutsetninger for, tilnærminger til og konsekvenser av brukermedvirkning og personsentrert omsorg, både på individ- og systemnivå. Det vil bli lagt vekt på å belyse tematikken fra et pasient/brukerperspektiv og helsepersonell-perspektiv, med eksempler fra det psykiske helsefeltet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskaper
Kandidaten:
  • har inngående kunnskap om og kritisk refleksjon i forhold til brukermedvirkning, myndiggjøring, New Public management, demokratiske verdier og rettigheter
  • har inngående kunnskap om og kritisk refleksjon til personsentrert omsorg som begrep og fenomen
  • har inngående kunnskap om forutsetninger for, tilnærminger til og konsekvenser av brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten

Ferdigheter
Kandidaten:
  • kan analysere og drøfte brukermedvirkningspraksiser og personsentrert omsorg i helsetjenesten i lys av deres teoretiske og verdimessige forankring
  • kan analysere og drøfte sammenhenger mellom brukermedvirkning og personsentrert omsorg
  • kan bidra til å identifisere behov for fagutvikling og forskning på forhold relatert til brukermedvirkning og personsentrert omsorg

Generell kompetanse
Kandidaten:
  • kan kommunisere og drøfte faglige utfordringer knyttet til brukermedvirkning og personsentrert omsorg
  • kan anvende relevante kunnskaper og ferdigheter om brukermedvirkning og personsentrert omsorg i eget fag og utvikling av helsetjenesten

Innhold

Emnet gir en fordypning i teori om brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten. Teoretiske perspektiv er valgt basert på deres ulike og komplementære forståelsesmåter om brukermedvirkning og personsentrert omsorg.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/15 dagerA - F
Hjemmeeksamen: Kandidaten skal skrive et vitenskapelig paper. Oppgavens omfang 3000 ord (+/- 10%).
Det vitenskapelige paperet vil vurderes utfra:
- Fremstilling av aktuell teori
- Diskusjon av problemstillingen i lys av relevant teori og forskning
- Anvendelse av oppgavetekniske retningslinjer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Minimum 75% nærværsplikt i undervisning/seminar, Presentasjon av foreløpig problemstilling, relevant teori og forskning på seminar
Ikke innfridd nærværsplikt inntil 75%, medfører at det kan skrives en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer, etter avtale med emneansvarlig. Oppgaven må være godkjent før studenten får adgang til eksamen i emnet.
Ikke innfridd vilkår i forhold til presentasjon medfører at studenten må levere en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer for å få adgang til eksamen i emnet.
Ikke godkjente obligatoriske undervisningsaktiviteter fratar studenten adgang til eksamen i MHV268.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marianne Storm
Studieprogramleder
Hildegunn Sagvaag , Margareth Kristoffersen

Arbeidsformer

Forelesning, seminarer, veiledning og individuelt arbeid. Det vektlegges aktiv studentdeltakelse, dialog og refleksjon.
Merk: Dersom lavt antall påmeldte studenter kan emnet bli organisert som veiledet lesekurs.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjensten (MHVP203_1) 10

Åpent for

Helsevitenskap - Masterstudium, Helsesøsterfag - Masterstudium, Rus- og psykisk helsearbeid - Masterstudium.

Kandidater med relevant bachelorutdanning innen helse- og sosialfag kan søke om opptak.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Informasjon om pensum vil bli gjennomgått av faglærer ved oppstart på studiet. Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/ pensum. Eventuelle justeringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.
Norsk/svensk pensum
Askheim, O. P. (2012). Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Ekman, I., Norberg, A. & Swedberg, K. (2014). Tillämpning av personcentrering inom hälso- och sjukvård. I I. Ekman, (Red.), Personcentrering inom hälso- och sjukvården (s. 69-96). Stockholm: Liber.
Ekman, I. & Norberg, A. (2013). Personcentrerad vård- teori och tillämpning. I A-K. Edberg, A. Ehrenberg, F. Friberg, L. Wallin, H. Wijk & J. Öhlén (Red.), Omvårdnad på avancerad nivå - kärnkompetenser inom sjusköterskans specialistområden (s.29-53). Lund: Studentlitteratur.
Fossland, J., & Grimen, H. (2001). Introduksjon til Charles Taylors filosofi. Oslo: Universitetsforlaget, s. 64-121, 149-170.
Hanssen, H., Humerfelt, K., Kjellevold, A., Norheim, A. & Sommerseth, R. (2015). Faglig skjønn i utøvelse av profesjonelt helse-og sosialarbeid. I H. Hanssen (Red.), Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse og velferdstjenestene (s.17-48). Bergen: Fagbokforlaget
Kjellberg, I. L. & Hök, J. Från att tro att man vet till att faktisk göra det - att gå mot en personcentrerad vårdprocess. I I. Ekman (Red.), Personcentrering inom hälso- och sjukvården (s.97-112). Stockholm: Liber.
Kjellevold, A. (2005). Hensynet til brukeren - idealet om brukerorientering i helse og sosialtjenesten. I E. Willumsen (Red.), Brukernes medvirkning. Kvalitet og legitimitet i velferdstjenesten. Oslo: Universitetsforlaget.
Kjellevold, K. (2015). Pårørendeinvolvering i helsetjenesten - rettsanvendelsesskjønn og faglig skjønn. I H. Hanssen, H. (Red.), Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse og velferdstjenestene (s.49-77). Bergen: Fagbokforlaget.
Kristensson Uggla, B. (2014). Personfilosofi - filosofiska utgångspunkter för personcentrering inom hälso- och sjukvård. I I. Ekman (Red.), Personcentrering inom hälso- och sjukvården (s. 21-68). Stockholm: Liber.
Løgstrup, K. E. (1991). Den etiske fordring. København: Gyldendal, s. 141-163.
Stamsø, M. A. (2017). New Public Management - reformer i offentlig sektor. I M.A. Stamsø (Red.), Velferdsstaten i endring: norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre (s. 67-85). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Taylor, C. (2007). Selvfortolkende dyr. Agora Journal for metafysisk spekulasjon, 25(3), 140-175.
Wolf, A. & Carlström, E. Förutsättning til perconsentrerad vård - ledarskap, medarbetarskap och organisation. I I. Ekman (Red.), Personcentrering inom hälso- och sjukvården (s. 113-128), Stockholm: Liber.
Engelsk pensum
Atkins, K. (2006). Autonomy and autonomy competencies: a practical and relational approach. Nursing Philosophy, 7(4), 205-215.
Coulter, A. (2011). Engaging patients in healthcare. Berkshire: Open University Press, McGraw -Hill Education.
Dyrstad, D.N., Laugaland, K. & Storm, M. (2015). An observational study of elderly patients' participation in hospital admission and discharge - exploring patient and next of kin perspectives. Journal of Clinical Nursing, 24(11), 1693-1706.
Edlund, M., Lindwall, L., von Post, I. & Lindström, U.Å. (2013). Concept determination of human dignity. Nursing Ethics, 20(8), 851-860.
Gabrielsson, S., Sävenstedt, S. & Zingmark, K. (2015). Person-centred care: clarifying the concept in the context of inpatient psychiatry. Scandinavian Journal of Caring Science 29,555-562.
Kristoffersen, M. & Friberg, F. (2014). The nursing discipline and self-realization. Nursing Ethics 22(6), 723-733.
Kristoffersen, M. & Friberg, F. (2017). Relationship-based nursing care and destructive demands. Nursing Ethics, 24(6) 663-674.
Kristoffersen, M. (2019). Problematizing Boundaries of Care Responsibility in Caring relationships. Sage Open Nursing, 5:1-9.
Santana, M.J., Kimberly, M., Jolley, R.J. et al. (2018). How to practice person-centred care. A conceptual framework. Health Expectations, 21:429-440.
Storm, M. & Coulter, A. (2016). Patient-centred care in the Nordic Countries. I K. Aase (Red). Researching Patient Safety and Quality in Health Care: A Nordic Perspective (s. 27-42). Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group.
Storm, M. & Davidson, L. (2010). Inpatients' and providers' experiences with user involvement in inpatient care. Psychiatric Quarterly, 81(2), 111-125.
Storm, M. & Edwards, A. (2013): Models of User Involvement in the Mental Health Context: Intentions and Implementation Challenges. Psychiatric Quarterly, 84(3), 313-327.
Tritter, J.Q. (2009): Revolution or evolution: the challengers of conceptualizing patient and public involvement in a consumerist world. Health Expectations, 12: 275-287.
Engelsk pensum som alternativ til norsk/svensk pensum
Løgstrup, K.E. (1997). The ethical demand. London: University of Notre dame Press.
Glasby, J. (2017). Person-centred approaches: a policy perspective. In: B. McCormack & T. McCance (Eds.), Person centred care in nursing and health care. Theory and practice (67-76). Oxford: Wiley Blackwell.
Manley, K. (2017). An overview of practice development. In: B. McCormack & T. McCance (Eds.), Person centred care in nursing and health care. Theory and practice (113-149). Oxford: Wiley Blackwell.
Borg, M. & Karlsson, B. (2017). Person-centredness, recovery and user involvement in mental health services. In: B. McCormack & T. McCance (Eds.), Person centred care in nursing and health care. Theory and practice (215-224). Oxford: Wiley Blackwell.
McCormack, B & McCance, T. (2017). Underpinnings principles of person-centred practice. In: B. McCormack & T. McCance (Eds.), Person centred care in nursing and health care. Theory and practice 13-35. Oxford: Wiley Blackwell.
McCormack, B & McCance, T. (2017). The person-centred practice framework. In: B. McCormack & T. McCance (Eds.), Person centred care in nursing and health care. Theory and practice 36-66. Oxford: Wiley Blackwell.
Taylor, C. (1999). Human agency. Philosophical Papers 1. Cambridge: Cambridge University press (15-76).
Van Lieshout, F.(2017). Navigating organisational change:being a person-centred facilitator. In: B. McCormack & T. McCance (Eds.), Person centred care in nursing and health care. Theory and practice 172-182. Oxford: Wiley Blackwell.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 22.01.2020

Historikk