en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MHV266_1

Profesjonsveiledning

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir en introduksjon til teorier, begreper og fenomener innen veiledning. Samt en innføring i tenkning om menneskets grunnvilkår, livsforståelse og etikk relatert til utøvelse av veiledning. Emnet skal gi studenten kunnskap om og ferdigheter i veiledningsmetodikk, veiledningsmodeller og roller. Studenten får mulighet til å praktisere veiledning, reflektere over egen veiledning og å utvikle egen veilederidentitet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten har:
 • inngående kunnskap om teorier, sentrale begreper og fenomener innen veiledning
 • avansert kunnskap om etikk og grunnvilkår i menneskers liv
 • inngående kunnskap om veileders roller og funksjoner
 • inngående kunnskaper om relasjon og dialog i et veiledningsperspektiv
 • inngående kunnskap om metoder og verktøy som er relevante for veiledning

Ferdigheter
Kandidaten kan:
 • anvende fag- og forskningslitteratur i i arbeid med problemstillinger knyttet til veiledning
 • andvende kunnskap om menneskets subjektive erfaring som et utgangspunkt for veiledning
 • planlegge og gjennomføre veiledning på individnivå
 • anvende ulike veiledningsmodeller, metoder og verktøy
 • utøve en refleksiv veiledningspraksis

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
 • reflektere over egne verdier og livsforståelse som har betydning for utøvelse av veiledning
 • reflektere over egen danning i utvikling av faglig, personlig og etisk kompetanse
 • kritisk reflektere over sammenhenger mellom teori og praksis , og utøvelse av faglig skjønn i veiledning
 • oppøve evnen til dialog
 • utvikle en spørrende, undrende og undersøkende tilnærming i utøvelse av veiledning, i en spenning mellom engasjement og varsomhet
 • reflektere over og kunne begrunne egen veiledningspraksis

Innhold

I dette emnet er innføring i veiledningsfagets grunnlag og etikk sentral. Refleksjon, relasjonens og dialogens betydning i veiledning vil vektlegges. Det teoretiske perspektivet er basert på ulike forståelsesmåter og teorier om veiledning, veiledningstradisjoner og veiledningsmodeller. Det vil også bli arbeidet med å utvikle seg som veileder. Under dette tema vil danning, personlig kompetanse, rolleforståelse og en profesjonell forståelse vektlegges. Veiledningsmetodikk vil ha et særlig fokus på veiledning i en prosess og å kunne anvende flere veiledningsverktøy.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappevurdering1/1 A - F
Mappen skal inneholde:
Et refleksjonsnotat over oppgitt tema, 2000 ord (+/-10 %).
Et fagnotat over valgt tema, 1500 ord (+/-10 %).
Karakter A-F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Deltakelse i veiledningsgrupper, Plan for gjennomføring av en strukturert veiledningsprosess
80% deltakelse i veiledningsgrupper
Skriftlig oppgave: Plan for gjennomføring av en strukturert veiledningsprosess. Oppgaven vurderes til godkjent /ikke godkjent
Nærmere oppgavetekst angis ved oppstart av emnet.
Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:
Ikke godkjent oppgave fratar studenten adgang til å levere mappeeksamen i MHV266

Fagperson(er)

Studieprogramleder
Hildegunn Sagvaag , Margareth Kristoffersen
Emneansvarlig
Grethe Heidi Bjerga

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, selvstudium, veiledningsgruppe med praktisk trening bl. annet med fokus på å gjennomføre veiledning, tverrfaglig simulering

Åpent for

Helsevitenskap - Masterstudium, Helsesøsterfag - Masterstudium, Rus- og psykisk helsearbeid - Masterstudium.

Kandidater med relevant bachelorutdanning innen helse- og sosialfag kan søke om opptak til emnet.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk