en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MHV148_1

Anvendt forskningsmetode

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Anvendt forskningsmetode er et arbeids-seminarbasert emne, der det arbeides med ulike deler av forskningsprosessen og ulike metodiske tilnærminger i forskning. Innholdet i emnet vil være nært knyttet til studentenes vitenskapelige arbeid og skal bidra til inngående kunnskap om og ferdigheter i bruk av forskningsmetode. Hvilke tema som tas opp vil kunne variere i ulike studieår.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 • har avansert kunnskap om styrker og svakheter ved forskningsdesign
 • har inngående kunnskap om ulike metodiske tilnærminger

Ferdigheter
Kandidaten:
 • kan argumentere for valg av forskningsdesign
 • kan anvende relevante metoder for innsamling av data
 • kan anvende og argumentere for valg av analysemetode
 • kan forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder
 • kan analysere problemstillinger, med utgangspunkt i de aktuelle fagområdets tradisjoner og egenart
 • kan vurdere kritisk egen og andres forskning

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • kan anvende sine metodiske kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre forskning
 • kan formidle selvstendig vitenskapelig arbeid og beherske fagområdets metodiske uttrykksformer
 • kan argumentere og kritisk vurdere ulike faktorer som påvirker kvaliteten i et forsknings-/utviklingsprosjekt
 • kan bidra til nytekning og i innovasjonsprosesser i praksis

Innhold

Studentene tilbys 4 - 6 seminarer, hver på en til to dager i 3. og 4. semester. Det blir arbeidet med ulike metodiske tilnærminger i forskning, både kvantitative og kvalitative, og eventuelt litteraturstudier. Undervisningen legges nært opp til de utfordringer som studentene står overfor i forskningsprosessen og i arbeidet med masteroppgaven og med høy grad av studentaktivitet. Hvilke temaer som det blir arbeidet med, vil derfor kunne variere i ulike studieår, ut fra studentenes forskningsinteresser og tilgjengelig fagpersonell.

Forkunnskapskrav

MHV142 Forskningsmetode
Studentene må ha startet arbeidet med masteroppgaven.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeeksamen: 2 fagnotat1/1 A - FAlle.
Emnets vurderingsform er en mappeeksamen. Mappen leveres inn til angitt frist, og skal inneholde to fagnotat.
I etterkant av hvert arbeidsseminar vil det bli gitt en oppgavetekst for et fagnotat. Kandidater må ha fått godkjent tilstedeværelse på det aktuelle arbeidsseminaret for å kunne å levere fagnotatet knyttet til arbeidsseminaret som en del av mappen sin. Fagnotatene skal skrives individuelt og ha et omfang på 1.500 ord (+/- 10%) hver. Hvert fagnotat skal tilknyttes 400 sider relevant litteratur.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75% tilstedeværelse på 2 seminar
Det er obligatorisk deltakelse på to seminarer i seminarrekken. Videre skal det være minimum 75% registrert tilstedeværelse på hvert av disse to seminarene.

Fagperson(er)

Faglærer
Petter Viksveen , Camilla Ann-Louise Koskinen , Espen Olsen , Kristin Akerjordet , Anne Norheim
Emneansvarlig
Kristin Humerfelt, Margareth Kristoffersen
Studieprogramleder
Hildegunn Sagvaag

Arbeidsformer

Studentaktive metoder, to-dagers workshops.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Forskningsmetode II (MHV148_2) 10

Åpent for

Helsevitenskap - Masterstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Selvvalgt pensum. Studenten oppgir selv relevant forskningslitteratur, på inntil 800 sider.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 24.02.2020

Historikk