en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MGL1112_1

Matematikk 2 (1.-7. trinn)

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I dette emnet fordyper studenten seg i noen av temaene fra matematikk 1, MGL 1-7. Studenten skal utvikle et bredere matematikkfaglig og matematikkdidaktisk grunnlag for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning etter til enhver tid gjeldende læreplaner for trinnene 1-7 i grunnskolen på en faglig trygg og reflektert måte.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten:
 • Har kunnskap om ulike typer matematiske bevis, argumentasjonsformer og modeller
 • Har kunnskap om hvordan viten i matematikk utvikles gjennom undersøkelser og eksperimenter og påfølgende bevisføring
 • Har undervisningskunnskap i og om matematisk teoridannelse knyttet til den systematiske oppbygningen av matematiske emner, blant annet geometri og tallteori
 • Har inngående undervisningskunnskap knyttet til progresjonen i matematikkopplæringen gjennom grunnskolen: begynneropplæring, overgangen fra barnehage til skole, og overganger mellom trinnene i skolen.
 • Har kunnskap om matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk og elevers læring på barnetrinnet
 • Har kjennskap til forskningsmetoder som er relevante i matematikkdidaktisk forskning


FERDIGHETER
Kandidaten:
 • Kan formidle spesialkunnskap innen et utvalgt matematikkfaglige og matematikkdidaktiske emne relevant for trinn 1-7
 • Kan bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen erfaring, herunder valg, vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter
 • Kan bruke ulike digitale verktøy, som for eksempel regneark og dynamiske geometriprogram
 • Kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
 • Kan arbeide teoriforankret og systematisk med kartlegging av elever med matematisk talent og elever med matematikkvansker
 • Kan bruke passende forskningsmetoder til å gjennomføre matematikkdidaktiske undersøkelser


GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten:
 • Kan initiere og lede lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning
 • Kan delta og bidra i FoU-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre sin matematikkfaglige undervisningspraksis

Innhold

Emnet inneholder behandling av matematiske tema fra tallteori og geometri, fagdidaktiske problemstillinger knyttet til dette stoffet, samt behandling av fagdidaktiske problemstillinger av noe mer generell art. Emnet vil også behandle forskningsmetoder innen matematikkdidaktikk, og også se disse i lys av publisert forskning.
En detaljert oversikt vil foreligge ved semesterstart i form av en semesterplan.
Det legges opp til at arbeidsomfanget på emnet holdes innenfor 27 timer pr. studiepoeng.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • MGL1110 Matematikk 1 emne 1, MGL1111 Matematikk 1 emne 2
 • GLU1110 Matematikk 1 emne 1 (1. - 7. trinn), GLU1111 Matematikk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn)
Studenten må ha godkjent og bestått Matematikk 1, inkludert praksisperioder.

Eksamen/vurdering

FOU-oppgave og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
FOU-oppgave3/10 A - FAlle.
Skriftlig eksamen7/106 timerA - FGodkjent kalkulator.
Gjennom semesteret skal det leveres tre arbeidskrav (omtales som mappe) og en FoU-oppgave:
 • FoU-oppgaven skal knyttes opp til kartlegging av elever sin forståelse for et matematisk tema. Det legges opp til at studentene presenterer noe av dette arbeidet for hverandre. Omfang: 3000 ord (+/- 10 %). Karakteren på FoU-oppgaven teller 30 % av den endelige karakteren i Matematikk 2.

Alle vurderinger må være bestått for å få samlet karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav, 70% obligatorisk tilstedeværelse
To av arbeidskravene i mappen vil ha karakter av mindre didaktiske oppgaver og oppgaveløsing. Det tredje arbeidskravet vil være i form av en loggføring av egne deltakelse i et praksisprosjekt. I tilknytning til dette praksisprosjektet, vil det være opp til 5 dager med obligatorisk undervisning. For at mappen skal kunne sluttvurderes, må alle arbeidskrav i denne ha en godkjent innlevering (overholdt tidsfrister, levert det som skal leveres, osv). Mappen vurderes til godkjent/ikke godkjent.
For å stille seg til skriftlig eksamen skal mappen være vurdert til godkjent. Minimum 70 % tilstedeværelse i undervisningen er påkrevd.
Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3. Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Gaute Hovtun
Faglærer
Kjersti Melhus
Studiekoordinator
Hanne Elise Pollack
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Forelesning/undervisning, oppgaveregning, grupper, feltarbeid.
Total forventet timeinnsats: 825 timer
 • Undervisning: 174 timer
 • Arbeidskrav og FoU-oppgave: 150 timer
 • Eksamen: 6 timer
 • Selvstudium: 375 timer (ca. 27 timer/uke)
 • Praksis: 120 timer

Emneevaluering

Tidligdialog og sluttevaluering gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 25.02.2020

Historikk