en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MGL1090_1

Mat og helse (1.-7. trinn)

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Mat og helse skal gi en forståelse for sammenhengen mellom kosthold og helse og gi handlingskompetanse i dagliglivet i både hjem, skole og samfunn i tråd med helsefremmende og bærekraftige matvalg. Faget stiller krav til teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. Gjennom studiet skal studentene ha både praktisk og teoretisk innfallsvinkel til tema som bruk av digitale verktøy, ernæringskunnskap, matvarekunnskap, matkultur, hygiene, tilpasset opplæring, bærekraft, bruk av naturen og folkehelse.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:
Studentene skal kunne lage trygg og innbydende mat i tråd med nasjonale kostanbefalinger, redegjøre for matens sammensetning, omsetningen av næringsstoffer og dens betydning for helse og miljø, samt kunne kommunisere denne kunnskapen i skolen. Grunnleggende ferdigheter som lesing, regning, muntlig, skriftlig og IKT er i sterk fokus. Studentene skal kunne lede læringsarbeidet i mat og helse ved å differensiere og variere undervisningen, med fokus på elevers første møte med skolefaget "Mat og helse".
Kunnskap
Studenten
 • Har kunnskap om fagets historie, samisk mat, konservering, sentrale styringsdokumenter og nasjonale kostanbefalinger
 • Har kunnskap om matvaregrupper og trygg, bærekraftig og etisk mat
 • Har kunnskap om kulturelt mangfold i mat- og måltidsordninger
 • Har kunnskap om barn og unges matvaner, kostholds utfordringer og hvordan smak kan påvirke matpreferanser og matvalg.
 • Har kunnskap om hvordan didaktiske planleggingsmodeller kan anvendes i planlegging, gjennomføring og vurdering av elevenes læringsarbeid i mat og helse
 • Har kunnskap om hvordan ny viten omdannes til nasjonale kostanbefalinger
 • Har kunnskap om hvordan grunnleggende ferdighetene har betydning for elevenes læring i faget på ulike trinn
 • Har kunnskap om hvordan bearbeiding av matvarer og sammensetning av maten påvirker den ernæringsmessige kvaliteten av måltidet

Ferdigheter
Studenten
 • Kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i mat og helse med fokus på begynneropplæring og grunngi faglige og didaktiske valg
 • Kan veilede elever gjennom motivasjon for videre læring og mestringsfølelse i faget
 • Kan anvende ulike teknikker, matlagingsmetoder og redskaper til å lage trygg og bærekraftig mat med fokus på smak, matglede og helsefremmende dimensjoner
 • Kan bruke digitale verktøy og medier både i praktiske og teoretiske leksjoner
 • Kan kritisk vurdere kostholdsinformasjon og undervisningsmateriell fra ulike kilder
 • Kan bruke fagbegrep og anvende forskningsbasert kunnskap.
 • Kan tilrettelegge læringsaktiviteter som utvikler elevenes kunnskap, matglede, motivasjon og ferdigheter til å foreta reflekterte matvarevalg
 • Kan bruke mangfoldet i elevgruppen som ressurs og tilrettelegge for matlaging for elever med ulike behov

Generell kompetanse
Studenten
 • Kan se faget mat og helse i et helsefremmende og samfunnsaktuelt perspektiv
 • Kan benytte faget mat og helse som læringsmiljø og danningsarena
 • Kan ta ansvar for lokalt læreplanarbeid og drifte undervisningsressursene i mat og helse

Innhold

Kjerneelement i faget er Helsefremmende kosthold, Bærekraftig matvaner og forbruk og Mat og måltid som identitets- og kulturuttrykk. Emnet gir en grunnleggende innføring i det å være lærer i mat og helse på 1.-7. trinn i grunnskolen og omfatter planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsarbeid i faget. Det legges særlig vekt på mat og måltiders betydning for helse og miljø. Emnet skal gi grunnlag for praktisk matlaging og andre elevaktive læringsformer i mat og helse. Emnet legger til rette for videre faglig påbygning.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Muntlig/praktisk prøve og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig/praktisk prøve1/2105 minutterA - FAlle.
Skriftlig eksamen1/24 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Det gjennomføres både skriftlig og praktisk/muntlig eksamen
1) Fire timers skriftlig eksamen.
2) Praktisk eksamen (praktisk/didaktisk). Omfang: 24 timer til forberedelse av gitt tema før eksamen + 3 timer til forberedelse/eksaminering på kjøkkenet (gjelder pr. fire studenter, hvorav hver student gis anledning til 20 minutter presentasjon av praktisk/didaktisk opplegg og 5 minutter utspørring) (totalt 27 timer).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80% oppmøte, Arbeidskrav
Gruppearbeid og oppgaver vurderes til godkjent/ikke godkjent, og må vurderes til godkjent for å gå opp til praktisk eksamen. Det er krav om 80 % tilstedeværelse i emnet grunnet gruppebasert undervisning i alt praktisk arbeid.
Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Merete Hagen Helland
Faglærer
Margit Vea
Studiekoordinator
Hanne Elise Pollack
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaver, praktisk arbeid og selvstudium.
 • Forelesninger (55 timer)
 • Praktiske arbeid på kjøkken (totalt 130 timer)
 • Oppgaveskriving (3 stk) relatert til grunnleggende matvareteknikker (totalt 15 timer)
 • En fordypningsoppgave tilknyttet dataprogrammet "Kostholdsplanleggeren". Arbeidsmengde tidfestes til 24 timer.
 • Utarbeidelse av ett praktisk didaktisk undervisningsopplegg tilpasset valgt trinn i grunnskolen (totalt 15 timer)
 • Det skal også utarbeides ett praktisk didaktisk gruppearbeid tilknyttet årsplanarbeid, 6. trinn, i grunnskolen (totalt antas det å benytte 40 timer på denne oppgave/gruppearbeid).
 • 2 ekskursjoner (totalt 20 timer)

Matvarekostnader kr. 1000/semester (dekker matvareutgifter studentene uansett vil ha i eget kosthold)

Emneevaluering

Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 07.07.2020

Historikk