en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MGL1081_1

Naturfag 2 (1.-7. trinn)

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I kurset legges det særlig stor vekt på miljø og bærekraftig utvikling gjennom arbeid med økologi, klima, energi og miljø. Fokus settes på å utvikle kompetanse i å undervise elever slik at de videreutvikler og opprettholder oppdagerglede, undring, naturglede og handlingskompetanse. Utdanningen skal også utvikle studentens egen kompetanse i å lede utforskende arbeid og i å videreutvikle elevenes utforskende ferdigheter.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
 • har forskningsbasert kunnskap om elevers læring i naturfag og hvordan legge til rette for begrepsdannelse og utvikling av naturfaglig språk på barnetrinnet
 • har kunnskap om hvordan å undervise elever på barnetrinnet om økologi og bærekraftig utvikling gjennom tverrfaglig undervisning og bruk av varierte læringsarenaer inne og ute
 • har kunnskap i grunnleggende modeller og prinsipper for beskrivelse av naturen som naturvitenskapen har utviklet, herunder mekanismer bak evolusjon og genetisk variasjon
 • har kunnskap om tverrfaglig undervisning som fremmer de yngste elevers handlingskompetanse for et bærekraftig liv i framtiden
 • har kunnskap om dialogiske undervisningsformer som belyser ulike fornybare og ikke fornybare energikilder gjennom samfunnsmessige, miljømessige og etiske problemstillinger
 • har kunnskap om å bruke representasjoner og modeller for å visualisere vær- og klimasystemer både lokalt og globalt og for å drøfte problemstillinger knyttet til klimaendringer
 • har kunnskap om læring om sentrale stoffers betydning og kretsløp i naturfaglige- og miljøsammenhenger
 • har kunnskap om utforskende undervisning om grunnleggende elektromagnetisme og dens betydning i naturfaglige og samfunnsmessige sammenhenger
 • har kunnskap om læring av sentrale begreper som bevaring, overføring og kvalitet ved ulike energiformer gjennom å knytte disse til ulike områder av naturfaget

Ferdigheter
Kandidaten
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring på barnetrinnet og gi læringsfremmende tilbakemeldinger tilpasset elevers forutsetninger og behov
 • kan anvende en integrert naturfagundervisning og benytte naturfag som regifag i dagsaktuelle tverrfaglige sammenhenger som ved teknologi og design og bærekraftig utvikling
 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning på barnetrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt fokus på utforskende arbeidsmåter og integrasjon av alle grunnleggende ferdigheter
 • kan knytte teknologi og design til relevante tema i naturfag

Generell kompetanse
Kandidaten
 • har innsikt i fagdidaktisk forskning om undervisning og læring i naturfag med fokus på progresjon og dybde i begrepsdanning, kritisk tenkning og argumentasjon
 • kan bidra og delta i prosjekt for å utvikle undervisningspraksis i naturfag på barnetrinnet
 • kan knytte egen rolle som naturfaglærer til etiske, sosiale, økonomiske og politiske problemstillinger som angår naturvitenskap og teknologi i samfunnet

Innhold

I kurset legges det særlig stor vekt på miljø og bærekraftig utvikling. Fokus settes på å utvikle kompetanse i å undervise elever slik at de videreutvikler og opprettholder oppdagerglede, undring, naturglede og ansvarsfølelse. Utdanningen skal også utvikle studentens egen kompetanse i å lede utforskende arbeid og i å videreutvikle elevenes utforskende ferdigheter. Didaktikk og fag skal sees i sammenheng.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MGL1080 Naturfag 1 (1.-7. trinn)

Eksamen/vurdering

Muntlig og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen1/345 minutterA - F
Skriftlig eksamen2/36 timerA - FGodkjent kalkulator.
Muntlig eksamen med varighet på inntil 45 minutter (inkludert tid til forberedelse), og skriftlig eksamen på 6 timer.
Alle vurderinger må være bestått for å få samlet karakter i emnet. I tillegg må hvert delemne i den enkelte eksamen være bestått for å bestå eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80 % obligatorisk tilstedeværelse, Inntil åtte skriftlige og seks digitale arbeider, Artsprøve
Obligatoriske krav
Da det er praktiske aktiviteter i alle undervisningsøkter er det obligatorisk frammøte til all undervisning og krav om minst 80 % tilstedeværelse.
Inntil åtte skriftlige og seks digitale arbeider. Hver med et omfang på inntil seks sider. I tillegg kan det være inntil tre teknologiprosjekter. Arbeidene må være godkjent.
Artsprøve. Studenten må kunne bestemme et utvalg arter fra artspensum. Prøven må være bestått for å gå opp til eksamen. Tidspunkt for prøven blir bestemt etter avtale med studentene.
Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3.
Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kristine Marie Olsen , Ingeborg Knævelsrud
Faglærer
Ingeborg Knævelsrud , Clemens Furnes , Espen Lunde
Studiekoordinator
Hanne Elise Pollack

Arbeidsformer

Med bakgrunn i stoffets egenart og målet for studiet vil det veksles mellom forelesninger, seminarer, laboratoriearbeid, ekskursjoner, rapportskriving, prosjektarbeid og selvstudium.
Helt i begynnelsen av semesteret vil det bli arrangert en ekskursjon til fjell (to døgn) med overnatting. De faglige temaene vil konsentrere seg om viktige økologiske faktorene for fjelløkosystemene, vegetasjonssonering i fjellet og artskunnskap (plante- og dyreliv). Deltagelse på denne ekskursjonen er anbefalt, men ikke obligatorisk.
I tillegg vil det bli arrangert inntil seks ekskursjoner i Stavangerområdet i undervisningstiden. Disse blir uten overnatting. Nærmere avtaler om dato og tid vil bli avklart ved studiestart. Studentene må selv dekke utgifter til transport.
Forventet arbeidsinnsats
Undervisning 192 timer
Eksamen og obligatoriske prøver ca 8 timer
Praksis (3x40) = 120 timer
Egenaktivitet 480 timer
Sum 30 stp = 800 timer

Emneevaluering

Tidligdialog, sluttevaluering og fagutvalg.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 07.07.2020

Historikk