en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MGL1080_1

Naturfag 1 (1.-7. trinn)

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
 • kan gjennomføre begynneropplæring i naturfag og tilrettelegge for overgangen fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn
 • har kunnskap om hvordan drive dialogisk undervisning om menneskekroppen, helse og livsstil for de yngste elevene og elever i begynnende pubertet
 • har kunnskap om viktigheten av å fokusere på livsprosesser i celler og oppbygging av celler
 • har kunnskap om bruk av partikkelmodellen for å konkretisere oppbygging av kjente stoffer og for å forklare fysiske endringer og fenomener i dagliglivet og i naturen
 • har kunnskap om sammenhenger i periodesystemet
 • har kunnskap om hvordan sentrale systemer som organsystemer og solsystemet kan introduseres for elever på barnetrinnet ved å vise hvordan bestanddeler i hvert system henger sammen
 • har kunnskap om læring av sentrale begreper som bevaring, overføring og kvalitet ved ulike energiformer gjennom å knytte disse til ulike områder av naturfaget
 • har grunnleggende kunnskap om elektrisitet
 • har kunnskap om praktisk og variert undervisning av de yngste elevene som gir forståelse av at bølger, lyd og lys påvirker livsprosesser
 • har kunnskap om viktigheten av å bruke ulike modeller for å visualisere ytre og indre geologiske prosesser på jorda og med fokus på vanlige norske mineraler og bergarter
 • har kunnskap om bruk av ulike modeller som viser størrelsesordener i naturen, herunder fenomener utenfor solsystemet og hvordan universet har oppstått og utviklet seg
 • har kunnskap om kreative undervisningsprosesser hvor naturvitenskapelige begreper kan anvendes til å beskrive og forklare form og funksjon hos noen teknologiske produkter

Ferdigheter
Kandidaten
 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen naturfagundervisning på barnetrinnet forankret i forsking, teori og praksis med spesielt fokus på begynneropplæring
 • kan finne, vurdere og henvise til naturfaglig og naturfagdidaktisk forskning, informasjon og fagstoff og anvende dette i undervisning og drøfting med kollegaer
 • kan gjennomføre målinger inne og ute med relevant utstyr, vurdere nødvendige sikkerhetstiltak og gjøre enkle beregninger med og uten digitale verktøy
 • kan gjennomføre teknologiundervisning med fokus på å designe og lage teknologiske produkter og knytte teknologi til relevante tema i naturfag

Generell kompetanse
Kandidaten
 • har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag og naturvitenskapens metoder og tenkemåter ved å fokusere på undring og utforskning
 • kan analysere og bruke gjeldende læreplan for barnetrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • kan drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer
 • har innsikt i vitenskapsteori og metoder innenfor naturfagdidaktisk forskning og kan bidra og delta i prosjekt for å utvikle undervisningspraksis i naturfag

Innhold

Emnet skal gi faglig trygghet og undervisningskunnskap i sentrale områder av naturfaget for trinn 1-7. Det legges vekt på å utvikle ferdigheter og generell kompetanse i å introdusere de yngste elevene for naturfaget. Å kunne utvikle elevenes sansing, oppdagerglede, undring, naturglede og naturfagspråk, er en vesentlig del av denne kompetansen. I tillegg skal lærerstudenten kunne legge til rette for begrepsdannelse og trene barn i nødvendige basisferdigheter som trengs for å jobbe utforskende. Didaktikk og fag skal sees i sammenheng.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

FoU-oppgave og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen2/36 timerA - FGodkjent kalkulator.
FoU oppgave
Som en del av eksamen skal det skrives en FoU oppgave på 3000 - 4000 ord tilsvarende 10 studiepoeng. Oppgaven skal være profesjonsrettet. Tema for FoU oppgave vil bli lagt ut i Canvas.
Alle vurderinger må være bestått for å få samlet karakter i emnet. I tillegg må hvert delemne i den enkelte eksamen være bestått for å bestå eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlige arbeider, Laboratorieprøver, Obligatorisk fremmøte, FOU-oppgave
Da det er praktiske aktiviteter i alle undervisningsøkter, er det krav om minst 80% tilstedeværelse i undervisningen.
Inntil åtte skriftlige og seks digitale arbeider. Hver med et omfang på inntil seks sider. De fleste er rapporter / journaler fra ekskursjoner og praktiske aktiviteter. I tillegg kan det være inntil tre teknologiprosjekter. Arbeidene må være godkjent.
Laboratorieprøve. Studenten vil bli prøvd i gjennomgåtte øvinger, stoffkunnskap og sikkerhet. Studenten må bestå prøven for å gå opp til eksamen. Tidspunkt for prøven blir bestemt etter avtale med studentene.
Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3.
Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Faglærer
Ingeborg Knævelsrud , Espen Lunde
Emneansvarlig
Kristine Marie Olsen
Studiekoordinator
Hanne Elise Pollack
Instituttleder
Elin Marie Thuen
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Med bakgrunn i stoffets egenart og målet for studiet vil det veksles mellom forelesninger, seminarer, laboratoriearbeid, ev ekskursjoner, rapportskriving, prosjektarbeid og selvstudium.
Det kan bli arrangert 1-3 ekskursjoner i Stavangerområdet i undervisningstiden. Nærmere avtaler om dato og tid vil bli avklart ved studiestart. Studentene må selv dekke utgifter til transport.
Forventet arbeidsinnsats
Undervisning inntil 192 timer
Eksamen og obligatoriske prøver inntil 6 timer
Praksis (3x40) = 120 timer
Egenaktivitet 482 timer
Sum 30 stp = 800 timer

Emneevaluering

Tidligdialog, sluttevaluering og fagutvalg.

Litteratur

Hannisdal, M. og Ringnes V., (2011). Kjemi for lærere. Gyldendal akademiske Grindeland, J.M. et al. (2013).Biologi for lærere. Gyldendal forlag Hannisdal, M. og Ringnes V., (2009).Kjemi fagdidaktikk. Høyskoleforlaget
Kompendier utarbeidet av faglærer
Det som gjennomgås i forelesninger. Legges ut på Canvas.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 23.11.2019

Historikk