en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MGL1080_1

Naturfag 1 (1.-7. trinn)

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal gi faglig trygghet og undervisningskunnskap i sentrale områder av naturfaget for trinn 1-7. Det legges vekt på å utvikle ferdigheter og generell kompetanse i å introdusere de yngste elevene for naturfaget. Å kunne utvikle elevenes sansing, oppdagerglede, undring, naturglede og naturfagspråk, er en vesentlig del av denne kompetansen. I tillegg skal lærerstudenten kunne legge til rette for begrepsdannelse og trene barn i nødvendige basisferdigheter som trengs for å jobbe utforskende.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
 • kan gjennomføre begynneropplæring i naturfag og tilrettelegge for overgangen fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn
 • har kunnskap om hvordan drive dialogisk undervisning om menneskekroppen, helse og livsstil for de yngste elevene og elever i begynnende pubertet
 • har kunnskap om viktigheten av å fokusere på livsprosesser i celler og oppbygging av celler
 • har kunnskap om bruk av partikkelmodellen for å konkretisere oppbygging av kjente stoffer og for å forklare fysiske endringer og fenomener i dagliglivet og i naturen
 • har kunnskap om sammenhenger i periodesystemet
 • har kunnskap om hvordan sentrale systemer som organsystemer og solsystemet kan introduseres for elever på barnetrinnet ved å vise hvordan bestanddeler i hvert system henger sammen
 • har kunnskap om læring av sentrale begreper som bevaring, overføring og kvalitet ved ulike energiformer gjennom å knytte disse til ulike områder av naturfaget
 • har grunnleggende kunnskap om elektrisitet
 • har kunnskap om praktisk og variert undervisning av de yngste elevene som gir forståelse av at bølger, lyd og lys påvirker livsprosesser
 • har kunnskap om viktigheten av å bruke ulike modeller for å visualisere ytre og indre geologiske prosesser på jorda.
 • har kunnskap om bruk av ulike modeller som viser størrelsesordener i naturen, herunder fenomener utenfor solsystemet og hvordan universet har oppstått og utviklet seg
 • har kunnskap om kreative undervisningsprosesser hvor naturvitenskapelige begreper kan anvendes til å beskrive og forklare form og funksjon hos noen teknologiske produkter

Ferdigheter
Kandidaten
 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen naturfagundervisning på barnetrinnet forankret i forsking, teori og praksis med spesielt fokus på begynneropplæring
 • kan finne, vurdere og henvise til naturfaglig og naturfagdidaktisk forskning, informasjon og fagstoff og anvende dette i undervisning og drøfting med kollegaer
 • kan gjennomføre målinger inne og ute med relevant utstyr, vurdere nødvendige sikkerhetstiltak og gjøre enkle beregninger med og uten digitale verktøy
 • kan gjennomføre teknologiundervisning med fokus på å designe og lage teknologiske produkter og knytte teknologi til relevante tema i naturfag

Generell kompetanse
Kandidaten
 • har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag og naturvitenskapens metoder og tenkemåter ved å fokusere på undring og utforskning
 • kan analysere og bruke gjeldende læreplan for barnetrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • kan drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer
 • har innsikt i vitenskapsteori og metoder innenfor naturfagdidaktisk forskning og kan bidra og delta i prosjekt for å utvikle undervisningspraksis i naturfag

Innhold

Emnet skal gi faglig trygghet og undervisningskunnskap i sentrale områder av naturfaget for trinn 1-7. Det legges vekt på å utvikle ferdigheter og generell kompetanse i å introdusere de yngste elevene for naturfaget. Å kunne utvikle elevenes sansing, oppdagerglede, undring, naturglede og naturfagspråk, er en vesentlig del av denne kompetansen. I tillegg skal lærerstudenten kunne legge til rette for begrepsdannelse og trene barn i nødvendige basisferdigheter som trengs for å jobbe utforskende. Didaktikk og fag skal sees i sammenheng.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

FoU-oppgave og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
FOU-oppgave1/3 A - F
Skriftlig eksamen2/36 timerA - FGodkjent kalkulator.
FoU oppgave
Som en del av eksamen skal det skrives en FoU oppgave på 3000 - 4000 ord tilsvarende 10 studiepoeng. Oppgaven skal være profesjonsrettet. Tema for FoU oppgave vil bli lagt ut i Canvas.
Alle vurderinger må være bestått for å få samlet karakter i emnet. I tillegg må hvert delemne i den enkelte eksamen være bestått for å bestå eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlige arbeider, Laboratorieprøver, Obligatorisk fremmøte
Da det er praktiske aktiviteter i alle undervisningsøkter, er det krav om minst 80% tilstedeværelse i undervisningen.
Inntil åtte skriftlige og seks digitale arbeider. Hver med et omfang på inntil seks sider. De fleste er rapporter / journaler fra ekskursjoner og praktiske aktiviteter. I tillegg kan det være inntil tre teknologiprosjekter. Arbeidene må være godkjent.
Laboratorieprøve. Studenten vil bli prøvd i gjennomgåtte øvinger, stoffkunnskap og sikkerhet. Studenten må bestå prøven for å gå opp til eksamen. Tidspunkt for prøven blir bestemt etter avtale med studentene.
Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3.
Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Faglærer
Ingeborg Knævelsrud , Espen Lunde
Emneansvarlig
Kristine Marie Olsen
Studiekoordinator
Hanne Elise Pollack
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Med bakgrunn i stoffets egenart og målet for studiet vil det veksles mellom forelesninger, seminarer, laboratoriearbeid, ev ekskursjoner, rapportskriving, prosjektarbeid og selvstudium.
Det kan bli arrangert 1-3 ekskursjoner i Stavangerområdet i undervisningstiden. Nærmere avtaler om dato og tid vil bli avklart ved studiestart. Studentene må selv dekke utgifter til transport.
Forventet arbeidsinnsats
Undervisning inntil 192 timer
Eksamen og obligatoriske prøver inntil 6 timer
Praksis (3x40) = 120 timer
Egenaktivitet 482 timer
Sum 30 stp = 800 timer

Emneevaluering

Tidligdialog, sluttevaluering og fagutvalg.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 08.07.2020

Historikk