en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MGL1071_1

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1.-7. trinn

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette emnet er knyttet til de fagdidaktiske delene av studiet og er i særlig grad rettet mot musikklæreren sitt arbeid med elevenes faglige utvikling på 1-7 trinn i gjeldende læreplan. Undervisningsstoff og arbeidsmåter i studiet og i praksisopplæringa skal gi studentene ferdigheter, kunnskap og erfaring som gjør dem i stand til å stimulere musikalsk utvikling hos alle elever.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten:
 • har kunnskap om de særprega lærings- og erkjenningsformer som er knyttet til musikalsk, estetisk og kunstnerisk virksomhet
 • har kunnskaper om å lede og tilrettelegge musikkopplæring for trinn 1-7
 • har kunnskap om musikkfagets historie og rolle i samfunnet og om læreplaner i faget
 • kan reflektere over sammenhengen mellom mål og innhold i musikkfaget, andre fagområder og læreplanverk for trinn 1-7

Ferdigheter:
Studenten:
 • kan lede og instruere sang-, samspill- og danseprosesser med elever på trinn 1-7
 • kan skape musikk på varierte måter, improvisere med instrument og stemme og kan lede improvisasjons- og komponeringsprosesser for elever på trinn 1.7
 • kan ta i bruk og vurdere varierte arbeidsformer, metoder og læringsmateriell som over tid er utviklet for skolefaget musikk for trinn 1-7
 • kan legge til rette for musikalsk opplæring og utvikling for elever med ulik bakgrunn og forutsetninger

Generell kompetanse
Studenten:
 • kan aktivisere og stimulere elevenes evne til å skape, oppleve, uttrykke og reflektere
 • kan initiere faglig samarbeid og bruke musikk både som regifag og som støttefag i flerfaglige tema- og prosjektarbeid
 • har innsikt i musikkens rolle som identitetsskaper, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skolehverdagen og i et flerkulturelt samfunn

Innhold

Emnet er delt inn i to hovedområder som går parallelt, utfyller hverandre og må ses i sammenheng gjennom hele studiet.
1. Musikkfagets komponenter
Praktisk arbeid med sang, spill, dans, aktiv lytting, improvisasjon og komponering, samt bruk av digitale verktøy er sentrale aktivitetsformer og deldisipliner.
2. Didaktikk
Dette hovedområdet omfatter musikkpedagogiske og -didaktiske grunnlagsproblemer, praktisk-metodisk arbeid og refleksjon knyttet til musikklærerens undervisning og elevens læring på trinn 1-7.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Praktisk metodisk prøve og prosjektoppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Praktisk metodisk gruppeoppgave0/1 Bestått - Ikke bestått
Individuell prosjektoppgave1/1 A - F
Praktisk-metodisk gruppeoppgave. Gjennomføring av didaktisk opplegg for klasse 1-7. Bestått/Ikke bestått
Individuell prosjektoppgave knyttet til et musikkdidaktisk emne. A - F
Alle eksamensdeler må være bestått for å få samlet karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

1 presentasjon innen innholdsområde 1, 1 oppgave/presentasjon innenfor innholdsområde 2, 80 % deltakelse i undervisning
1 presentasjon innen innholdsområde 1, 1 oppgave/presentasjon innenfor innholdsområde 2.
Samspill, fremføring, utprøving og refleksjon er helt sentralt for læring i musikk. Det er derfor et krav om 80 % deltakelse i undervisning.
Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marianne Øvregaard
Studiekoordinator
Hanne Elise Pollack
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Det blir benyttet ulike organiseringsformer med forelesninger, gruppearbeid og mye egenøving. I tillegg blir det praktisk musisering, lytting og komponering individuelt og i grupper. Utprøving av interaktive læringsressurser og App-er på Digitalt verksted. Canvas brukes som plattform for kommunikasjon, læringsressurser og innleveringer av ulike slag.

Praksis

Det er obligatorisk praksis i grunnskolen tilsvarende tre uker. Organisering av praksis gjøres i samarbeid med partnerskolene og plan for denne vil bli lagt frem ved semesterstart. Se egen praksisplan.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram

Emneevaluering

Tidligdialog v. Fagutvalg, underveisvurdering, ind. sluttevaluering via Canvas og møte med Fagutvalg

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.10.2020

Historikk