en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MGL1060_1

Kroppsøving 1 (1.-7.trinn)

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten:
 • Har kunnskap om kroppsøvingsfagets formål, egenart og legitimering samt forbindelse til andre skolefag
 • Har kunnskap om hva som kan fremme bevegelsesglede for elever på trinn 1-7
 • Har kunnskap om undervisningsplanlegging, -gjennomføring og -evaluering i kroppsøving
 • Har kunnskap om vurdering i kroppsøving på trinn 1-7
 • Har kunnskap om leik og bevegelsesaktiviteter i barns oppvekst
 • Har kunnskap om forutsetninger for læring på bakgrunn av vekst og utvikling hos eleven på trinn 1-7
 • Har kunnskap om kroppen som symbol i dagens samfunn med vekt på hvordan dette kommer til uttrykk i barnekultur

Ferdigheter
Kandidaten:
 • Kan planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplan og profesjonsetiske retningslinjer
 • Kan legge til rette for læringsarbeid som kan fremme bevegelsesglede i leik, nærmiljøaktivitet og varierte bevegelsesformer
 • Kan vurdere elevenes kroppslige læring og forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring og læringsfremmende tilbakemeldinger
 • Kan utvikle og bruke egne ferdigheter og kunnskaper i varierte bevegelsesaktiviteter som leik, dans, nærmiljøfriluftsliv og idrettsaktivitet med tanke på begynneropplæring og undervisning i kroppsøving.
 • Kan utforske egne kroppslige uttrykk og lede og gjennomføre skapende prosesser hvor bevegelseserfaring og refleksjon er sentralt
 • Kan vurdere elevens måloppnåelse, begrunne vurderingene og legge til rette for elevens egenvurdering
 • Kan identifisere farer, vurdere og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø
 • Kan gi svømmeopplæring på trinn 1-7 og utføre livreddende førstehjelp samt livberging i vann
 • Kan inkludere de grunnleggende ferdighetene i undervisningen på fagets premisser

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • Kan drøfte på hvilken måte kroppsøving bidrar til elevens allmenndanning
 • Kan kommunisere med elever, foresatte og kolleger om kroppsøving
 • Kan arbeide med kroppsøving og bevegelsesaktivitet i tverrfaglig perspektiv

Innhold

Emnet er en innføring i det å være lærer i kroppsøving på trinn 1-7 i grunnskolen. Det legges vekt på kroppsøving som en del av begynneropplæringen i skolen og på at faget har et særlig ansvar for allsidig kroppslig læring og opplevelse. Tilrettelegging for leik i varierte former, bruk av nærmiljø og begynneropplæring i bevegelse - og idrettssaktiviteter, står sentralt.
Fagdidaktikken i emnet bygger på en teoretisk og praktisk tilnærming. Studenten får prøve seg i ulike aktivitetsformer og i variert undervisning i kroppsøving, samt reflektere rundt hvordan dette er egnet til å fremme kroppslig læring, positiv selvforståelse og bevegelsesglede for alle elever. Samarbeid med praksisskole er av vesentlig betydning for å nå målsetningene i emnet. Den fagspesifikke kompetanse tilegnes gjennom praktisk og teoretisk undervisning og profesjonspraksis.
Teoretiske emner
Fagdidaktikk og motorikk
 • Kroppsøving - faget egenart og legitimering
 • Kroppsøvingsdidaktikk
 • Motorisk utvikling og læring
 • Fysisk aktivitet i skolen
 • Friluftsliv i nærmiljøet

Praktiske emner
 • Aktivitetsmiljø i sal
 • Uteaktiviteter i nærmiljø m/orientering
 • Vanntilvenning/svømming/livredning
 • Dans
 • Ballskole
 • Lek i ulike miljø
 • Førstehjel
 • Tidsaktuelle aktiviteter
 • Yoga

Forflyttet undervisning
 • Skøyteskole
 • Skiaktiviteter
 • Kanotur med uteskole

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Studenten bør være svømmedyktig. I tillegg bør studenten være i normalt god form slik at deltakelse i obligatoriske aktiviteter og turer kan gjennomføres. 

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og praktisk metodisk eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen3/54 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Individuell praktisk metodisk eksamen2/530 minutterA - F
Praktisk metodisk eksamen.
Hver enkelt student planlegger og gjennomfører et praktisk metodisk opplegg i en utvalgt i aktivitet (ca 20 min). I den påfølgende muntlige eksaminasjon (ca 10 min) skal studenten samtale om opplegget og svare for pensum i aktiviteten. Studenten skal kunne vise egenferdighet i den aktiviteten hun/han kommer opp i.
Alle eksamensdelene må være bestått for å få karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav, Obligatorisk oppmøte
 • Undervisningen i forbindelse med de praktiske emnene er obligatorisk med aktiv deltakelse inkludert ski- og kanoturen med overnatting. Profesjonskompetanse i kroppsøving utvikles gjennom aktiv deltakelse, utprøving av ulike aktiviteter og drøfting av gode metodiske tilnærminger. I den praktiske undervisningen kreves 80% tilstedeværelse, mens i den teoretiske undervisningen kreves 80% tilstedeværelse for å få godkjent emnet. Utgifter til reise og overnatting på ski- og kanoturen blir dekket av UiS. Det er arbeidskrav knyttet til undervisning i de praktiske emnene som må være godkjent for å få avsluttende vurdering herunder 100% deltakelse i forflyttet undervisning.
 • Studenter som mangler godkjenning grunnet fravær i en eller flere av de praktiske aktivitetene kan pålegges å ta opp igjen hele, - eller deler av emnet/emnene neste år for å få avsluttende vurdering.
 • Forberedelser til og gjennomføring av praksis er obligatorisk.
 • Studenten leverer en oppgave med praktisk-metodiske opplegg som knyttes til praksis. Oppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent og må være godkjent for å få avsluttende karakter.
 • Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Atle Mjåtveit
Faglærer
Agnes Høigård Eriksen , Silje Eikanger Kvalø , Bjørnar Kjellstadli , Gerd Lise Midtgaard Nilsen Nordbotten , Gro Næsheim-Bjørkvik , Geirulf Tronerud
Studiekoordinator
Hanne Elise Pollack
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

I undervisningen vil studenten møte varierte arbeidsmåter gjennom en kombinasjon av praktiske aktiviteter, forelesninger, studentinstruksjon, studentframlegg, ekskursjoner og gruppearbeid. Gjennom den praktiske undervisningen brukes digitale hjelpemidler for å utvikle gode bevegelsesløsninger.

Emneevaluering

Tidligdialog, sluttdialog og fagutvalg.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 28.05.2020

Historikk