en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MGL1050_1

Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn)

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Samfunnsfag 1 omfatter både geografi, historie og samfunnskunnskap. I samfunnsgeografi vektlegges globale forhold; både samarbeid, konflikt og konfliktløsning er sentral. I historie står samfunnsendring i Norge fra Vikingtid og fram til i dag sentralt. Hvordan vi bruker historie og hvordan barn og unge forstår fortiden vektlegges. I samfunnskunnskap legges det særlig vekt på endringer i politiske, økonomiske og kulturelle samfunnsforhold, nasjonalt og internasjonalt. Studiet fremmer ulike perspektiver på globalisering og internasjonalisering både i tid og rom. Gjennom ulike tilnærmingsmåter til undervisning og didaktisk refleksjon skal studentene utvikle en lærerrolle som fremmer elevenes samfunnsbevissthet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har:
 • Kunnskap om historieforståelse og historiebruk
 • Kunnskap om nasjonal og internasjonal politikk og økonomi
 • Kunnskap om demokrati, politisk og økonomisk deltakelse
 • Kunnskap om de historiske hovedtrekkene ved samfunnsutviklingen i Norge siden middelalderen
 • Kunnskap om sentrale samfunnsfaglige teorier og metoder
 • Kunnskap om samfunnsfag som skolefag og nyere samfunnsfagdidaktikk
 • Kunnskap om sentrale samfunnsfaglige kilder i faget og kritisk vurdering av disse
 • Kunnskap om samfunnsfag som skolefag og nyere samfunnsfagdidaktikk

Ferdigheter
Studenten skal kunne:
 • Anvende faglige og fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter i geografi, historie og samfunnskunnskap i henhold til gjeldende læreplan og kritisk vurdere egen undervisning
 • Beskrive og analysere globale konflikter
 • Fremme elevenes evne til nyskapning og kreativitet i arbeidet med samfunnsfaglige spørsmål
 • Arbeide selvstendig med faglige spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta- og teorigrunnlag
 • Kritisk vurdere lærebøker og andre læremidler til bruk i opplæringen
 • Vurdere og bruke samfunnsfaglige kilder og materiale i arbeidet med utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter
 • Bruke og vurdere digitale verktøy og kilder i opplæringen, og bidra til at elevene kan forholde seg aktivt og kritisk til digitale medier
 • Kan anvende faglige og fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter i samfunnsfaglig opplæring på 1.-7. trinn, tilpasset ulike grupper elever kan tilrettelegge for opplæring i geografi, historie og samfunnskunnskap tilpasset ulike grupper elever og individuelle behov

Generell kompetanse
Studenten kan:
 • Reflektere kritisk over samfunnsfaglige spørsmål og stimulere til kritisk tenkning
 • Forstå aktuelle samfunnsforhold både i et nåtidig og i et historisk perspektiv
 • Reflektere over egen praksis og oppdatere seg faglig
 • Kommunisere og samarbeide med barn og foresatte med ulik sosial og kulturell bakgrunn

Innhold

I samfunnsfaget skal studentene gjennom å tilegne seg kunnskap og myndiggjøring, utvikle evna si til kritisk refleksjon, resonnement og argumentasjon og utvikle verdier og holdninger som mangfoldige og demokratiske samfunn trenger. Samfunnsfag1 skal forberede studentene til profesjonsrollen som samfunnsfaglærer for 1.-7. klassetrinn, med særlig vekt på begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter og kompetansemål.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

FoU-oppgave, Oppgaver og muntlig prøve
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
FoU-oppgave40/100 A - F
Oppgaver 115/100 A - F
Oppgaver 215/100 A - F
Muntlig prøve30/100 A - F
FoU oppgaven skal være på 5000 ord (+/-10%) inkludert fotnoter og litteraturliste (som tilsvarer ca 15 sider).
Oppgave 1 skal være på ca 1,5 side. Oppgave 2 skal være på 5000 tegn inkludert mellomrom.
Entreprenørskap og innovasjon vektlegges i forhold til å finne og analysere primærkilder.
Muntlig eksamen avholdes mot slutten av semesteret og er individuell. Den varer inntil 30 minutter.
Alle vurderingene må være bestått, (E eller bedre) for å få karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Kunnskapsquiz, Muntlig fremlegg, Studiebesøk/ekskursjoner, Obligatorisk fremmøte
For å kunne gå opp til eksamen skal studentene ha bestått en kunnskapsquiz. For å bestå må 80% av svarene være riktige. Alt gjennomgått pensum fram til quizen avholdes kan inngå som spørsmål.
Et muntlig fremlegging (inntil 15 min) for klassen.
Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.
Det arrangeres kun studiebesøk og ekskursjoner i nærområdet og er av en varighet på mellom 2 og 8 timer. Deltagelse er nødvendige for å kunne nå læringsutbyttene. De eksemplifiserer og konkretiserer pensum og er obligatoriske. Det gis ikke fritak fra studiebesøk og ekskursjoner. Ved dokumentert sykdom gis det arbeidskrav som tilsvarer læringsutbyttene fra studiebesøk/ekskursjon.
Fordi undervisningen i stor grad involverer studentene og at arbeidsmåter og diskusjoner anses som viktige for å kunne utdanne seg til en god samfunnsfagslærer, kreves 80% tilstedeværelse i øvrig undervisning.

Fagperson(er)

Faglærer
Tord Austdal , Nils Olav Østrem , Marie Smith-Solbakken
Emneansvarlig
Tord Austdal
Studiekoordinator
Hanne Elise Pollack , Kjersti Gjedrem
Instituttleder
Elin Marie Thuen
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Individuelt arbeid, gruppearbeid, klasseundervisning, drøftinger i plenum, studentfremlegginger og ekskursjoner vil være aktuelle arbeidsformer. Studiet krever aktiv deltagelse av studentene.

Emneevaluering

Tidligdialog, sluttevaluering og fagutvalg.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 25.02.2020

Historikk