en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MGL1050_1

Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn)

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Samfunnsfag 1 omfatter både geografi, historie og samfunnskunnskap. I samfunnsgeografi vektlegges globale forhold; både samarbeid, konflikt og konfliktløsning er sentral. I historie står samfunnsendring i Norge fra Vikingtid og fram til i dag sentralt. Hvordan vi bruker historie og hvordan barn og unge forstår fortiden vektlegges. I samfunnskunnskap legges det særlig vekt på endringer i politiske, økonomiske og kulturelle samfunnsforhold, nasjonalt og internasjonalt. Studiet fremmer ulike perspektiver på globalisering og internasjonalisering både i tid og rom. Gjennom ulike tilnærmingsmåter til undervisning og didaktisk refleksjon skal studentene utvikle en lærerrolle som fremmer elevenes samfunnsbevissthet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har:
 • Kunnskap om historieforståelse og historiebruk
 • Kunnskap om nasjonal og internasjonal politikk og økonomi
 • Kunnskap om demokrati, politisk og økonomisk deltakelse
 • Kunnskap om de historiske hovedtrekkene ved samfunnsutviklingen i Norge siden middelalderen
 • Kunnskap om sentrale samfunnsfaglige teorier og metoder
 • Kunnskap om samfunnsfag som skolefag og nyere samfunnsfagdidaktikk
 • Kunnskap om sentrale samfunnsfaglige kilder i faget og kritisk vurdering av disse
 • Kunnskap om samfunnsfag som skolefag og nyere samfunnsfagdidaktikk

Ferdigheter
Studenten skal kunne:
 • Anvende faglige og fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter i geografi, historie og samfunnskunnskap i henhold til gjeldende læreplan og kritisk vurdere egen undervisning
 • Beskrive og analysere globale konflikter
 • Fremme elevenes evne til nyskapning og kreativitet i arbeidet med samfunnsfaglige spørsmål
 • Arbeide selvstendig med faglige spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta- og teorigrunnlag
 • Kritisk vurdere lærebøker og andre læremidler til bruk i opplæringen
 • Vurdere og bruke samfunnsfaglige kilder og materiale i arbeidet med utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter
 • Bruke og vurdere digitale verktøy og kilder i opplæringen, og bidra til at elevene kan forholde seg aktivt og kritisk til digitale medier
 • Kan anvende faglige og fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter i samfunnsfaglig opplæring på 1.-7. trinn, tilpasset ulike grupper elever kan tilrettelegge for opplæring i geografi, historie og samfunnskunnskap tilpasset ulike grupper elever og individuelle behov

Generell kompetanse
Studenten kan:
 • Reflektere kritisk over samfunnsfaglige spørsmål og stimulere til kritisk tenkning
 • Forstå aktuelle samfunnsforhold både i et nåtidig og i et historisk perspektiv
 • Reflektere over egen praksis og oppdatere seg faglig
 • Kommunisere og samarbeide med barn og foresatte med ulik sosial og kulturell bakgrunn

Innhold

I samfunnsfaget skal studentene gjennom å tilegne seg kunnskap og myndiggjøring, utvikle evna si til kritisk refleksjon, resonnement og argumentasjon og utvikle verdier og holdninger som mangfoldige og demokratiske samfunn trenger. Samfunnsfag1 skal forberede studentene til profesjonsrollen som samfunnsfaglærer for 1.-7. klassetrinn, med særlig vekt på begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter og kompetansemål.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

FoU-oppgave, Oppgaver og muntlig prøve
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
FoU-oppgave40/100 A - F
Oppgaver 115/100 A - F
Oppgaver 215/100 A - F
Muntlig prøve30/100 A - F
FoU oppgaven skal være på 5000 ord (+/-10%) inkludert fotnoter og litteraturliste (som tilsvarer ca 15 sider).
Oppgave 1 skal være på ca 1,5 side. Oppgave 2 skal være på 5000 tegn inkludert mellomrom.
Entreprenørskap og innovasjon vektlegges i forhold til å finne og analysere primærkilder.
Muntlig eksamen avholdes mot slutten av semesteret og er individuell. Den varer inntil 30 minutter.
Alle vurderingene må være bestått, (E eller bedre) for å få karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Kunnskapsquiz, Muntlig fremlegg, Studiebesøk/ekskursjoner, Obligatorisk fremmøte
For å kunne gå opp til eksamen skal studentene ha bestått en kunnskapsquiz. For å bestå må 80% av svarene være riktige. Alt gjennomgått pensum fram til quizen avholdes kan inngå som spørsmål.
Et muntlig fremlegging (inntil 15 min) for klassen.
Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.
Det arrangeres kun studiebesøk og ekskursjoner i nærområdet og er av en varighet på mellom 2 og 8 timer. Deltagelse er nødvendige for å kunne nå læringsutbyttene. De eksemplifiserer og konkretiserer pensum og er obligatoriske. Det gis ikke fritak fra studiebesøk og ekskursjoner. Ved dokumentert sykdom gis det arbeidskrav som tilsvarer læringsutbyttene fra studiebesøk/ekskursjon.
Fordi undervisningen i stor grad involverer studentene og at arbeidsmåter og diskusjoner anses som viktige for å kunne utdanne seg til en god samfunnsfagslærer, kreves 80% tilstedeværelse i øvrig undervisning.

Fagperson(er)

Faglærer
Tord Austdal , Nils Olav Østrem , Marie Smith-Solbakken
Emneansvarlig
Tord Austdal
Studiekoordinator
Hanne Elise Pollack , Kjersti Gjedrem
Instituttleder
Elin Marie Thuen
Praksiskoordinator
Kari-Anne Svensen Malmo , Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Individuelt arbeid, gruppearbeid, klasseundervisning, drøftinger i plenum, studentfremlegginger og ekskursjoner vil være aktuelle arbeidsformer. Studiet krever aktiv deltagelse av studentene.

Emneevaluering

Tidligdialog, sluttevaluering og fagutvalg.

Litteratur

Pensum MGL1050 ( samfunnsfag 1-7 )
Samfunnsfaglærer - basis kunnskap
http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/apa-6th/
Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5. - 10. Trinn (2017). https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KD/Rundskriv/2010/Retning slinjer_grunnskolelaererutdanningen_5_10_trinn.pdf).
Utdanningsdirektoratet (2017) Kompetansemål etter 7. og 10 årstrinn.
https://www.udir.no/kl06/SAF1-03
Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn)
http://student.uis.no/subject/?code=GLU2051_1
Amerika
Myklebust, Terje: Nord-Amerikas indianere. Noen trekk fra en urbefolknings historie. 1981, J. W. Cappelens forlag AS, s. 7-14, 34-50, 93-120. ca 50 sider
Wilson, James: Jorden skal gråte. USAs historie med indianernes øyne 1998, Spartacus, s. 13-133. ca 120 sider
Faragher, John Mack, Buhle, Mari Jo, Czitrom, Daniel, Armitage, Susan H.: (2012) - "Meeting the challenges of the new age: Immegrations, urbanization, social reform, 1820-1850" s. 306-331 i Out of Many. Pearson, 2012.https://snl.no/USAs_historie. Pdf ca 25 sider
Linne Eriksen, Tore: Globalhistorie 1750-1900 En sammenvevd og delt verden, 2010, Cappelen Akademisk forlag, s.221-263. ca 40 sider
Aarebot, Frank: https://tv.nrk.no/program/DVST10000016/frank-aarebrot-227-aar-paa-227-minutter
Fire filmer:
Soldier Blue (1970)
Amistad (1997) Lincoln (2012) Selma (2015)
Den norske grunnloven https://tv.nrk.no/program/FOLA03003567/joedene-i-norgehttps://tv.nrk.no/program/FOLA03003567/joedene-i-norge
Aarebrot, Frank: https://tv.nrk.no/program/dvfj62001014/200-aar-paa-200-minutterhttps://tv.nrk.no/program/dvfj62001014/200-aar-paa-200-minutter
Smith-Solbakken, Marie (2014). The Norwegian Constitution of 1814 and the prohibition of Jews. I Skeie, Geir og Aarek, Hans Eirik (2014). Religious Freedom as seen from a Minority Perspective. Reports from the University of Stavanger No 50. Stavanger: University of Stavanger. Side 46 - 61.)
Ca 15 sider.
Franske revolusjon Napoleon Bonaparte: The epic of the man who changed the world, 2002. (6 timer) Grimberg, Carl: Menneskenes historie. Bind 17, s. 367-420. Den franske revolusjon. (pdf) ca 50 sider
https://snl.no/Den_franske_revolusjon
Linne Eriksen, Tore: Globalhistorie 1750-1900 En sammenvevd og delt verden, 2010, Cappelen Akademisk forlag, s.27-107. ca 80 sider
Metode: drama og rolespill
Anna S. Songe- Møller og Aud Berggraf Sæbø: Ibsen og Holberg i skolen - et møte med dramatikk, drama og estetiske læringsformer. Høyskoleforlaget. 2007. (10s)
Birgitte Fondevik og Lars Julius Halvorsen (2018) Fra Syria til det norske hus - en studie av integrert språk- og kulturopplæring for syriske flyktninger
https://www.idunn.no/det-regionale-i-det-internasjonale/13-fra-syria-til-det-norske-hus
20 sider
Tor Helge Allern og Aud Berggraf Sæbø (2010) «Hva kan drama som læringsform bidra med i undervisnings- og læringsprosessen?» tilgjengelig på https://www.idunn.no/npt/2010/03/art04
10 sider
Historiebruk
Stugu, Ola Svein, Historie i bruk, Det norske samlaget 2008 (159 sider).
Metode: mikrohistorie.
Lillehammer, Arnvid, Paa en vilsom sti. Ei forteljing frå Ryfylke, Dreyer Bok, Stavanger 1981 (110 sider).
Kjeldstadli, Knut, «Fra husmannssønn til industriarbeider: farfar Lars Kjeldstadli», side 17-58 i Kjeldstadli, Knut, Mine fire besteforeldre. En familiefortelling om framveksten av det moderne Norge, Pax, Oslo (42 sider).
Magnússon, Sigurdur Gylfi and István M. Szijártó, What is Microhistory. Theory and practice. (2013). Routledge - presentasjon:
https://www.youtube.com/watch?v=OBSvBWJcWxI
Magnússon, Sigurdur Gylfi and David Olafsson, Minor knowledge and Microhistory (2017). Routledge - presentasjon:
https://www.youtube.com/watch?v=bWp1-g0iGzs&feature=youtu.be
Migrasjon/utvandringshistorie
Østrem, Nils Olav, Norsk utvandringshistorie, Det norske samlaget 2014 (147 sider).
Artiklar om migrasjon på nettstedet: norgeshistorie.no
Samfunn i endring
Orning, Hans Jacob, Norvegr. Norges historie - bind 1. Frem til 1400, Aschehoug, Oslo 2011 (260 sider).
nettstedet: norgeshistorie.no
+ ca. 50 sider med kopier av kilder/artikler og læremateriell
FN-systemet;
Leraand, Dag og Petter H. F. Lindqvist (2015). «Norsk innsats i fredsoperasjoner - mellom FN og NATO?» Internasjonal Politikk, nr 2. ss 297-307. (ca 10 sider)
https://www.idunn.no/ip/2015/02/norsk_innsats_i_fredsoperasjoner_-_mellom_fn_og_nato
Nahem, J & K.Egeland (2014) «Legalitet og legitimitet: Responisbility to protect i teori og praksis» ss 102-112 i Internasjonal Politikk. Oslo https://www.idunn.no/ip/2014/01/legalitet_og_legitimitet_responsibility_to_protect_i_teori
Stokke, Olav (2015). «Et 70 års perspektiv på FNs utviklingsprogram» i Internasjonal Politikk, nr 2. ss 231-259. (ca 28 sider)
https://www.idunn.no/ip/2015/02/et_70-aarsperspektiv_paa_fns_utviklingssystem_
Wetland, Morten (2015). "Norge i FN" i Internasjonal Politikk, nr 2 ss 260-274. (ca 15 sider)
https://www.idunn.no/ip/2015/02/norge_i_fn
FN - 63 sider
Konfliktene i Jemen
Asher Orkaby (2017). «Yemen's Humanitarian Nightmare. The Real Roots of the Conflict - I Foreign Affaires https://www.foreignaffairs.com/articles/yemen/2017-10-16/yemens-humanitarian-nightmare
Samt ulike dokumenter tilgjengelig på www.FN.no (I forbindelse med FN rollespillet). https://www.fn.no/Undervisning/VGS/FN-rollespill
Totalt ca 40 sider
Demokrati og demokratisering -
Eriksen, Stein S. (2016). «Slutten på demokratiet? Globalisering, nyliberalisme og demokratiets framtid» Oslo: Agora, nr 2og 3 Ss. 63-84. (30 sider)
https://www.idunn.no/file/pdf/66934197/slutten_paa_demokratiet_-_globalisering_nyliberalisme_og_d.pdf
Hansen, Ketil Fred (2010). "Personlig politikk i Afrika" ss 68 - 77 i Samtiden no 2 2010. (9 sider).
https://www.idunn.no/file/ci/42687933/Personlig_politikk_i_Afrika.pdf
Hansen, Ketil Fred (2016). "Finnes den afrikanske middelklassen?" ss 75 - 84 i Samtiden no 2 2016. (9 sider).
https://www.idunn.no/samtiden/2016/02/finnes_den_afrikanske_middelklassen
Lorentzen, Gro & Åse Røthing (2018) «Demokrati og kritisk tenking i lærebøker» i Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr 2 . ss 119-130 (12 sider)
https://www.idunn.no/file/pdf/66963944/demokrati_og_kritisk_tenkning_i_laereboeker.pdf
Ottesen, Rune (2018) «Mediene må bidra til en opplyst samtale om vår sikkerhetspolitikk»
Norsk medietidsskrift01 / 2018 (Volum 25) (6 sider) https://www.idunn.no/file/pdf/67052310/mediene_maa_bidra_til_en_opplyst_samtale_om_vaar_sikkerhetspo.pdf
Totalt ca 65 sider
Slavehandel
Gøbel, Erik. (2011) Danish shipping along the triangular route, 1671-1802. I Scandinavian Journal of History. Vol. 36 Nr 2, ss135-155. 21sider
Hahn, Steven (2006) «Den atlantiske slavehandelen» juni, Le Monde Diplomatique (4 sider) http://www.lmd.no/author/Steven_Hahn/
Kraay, Hendrik (2004). -Transatlanticties: Recent works on the slave trade, slavery and abolition i Latin American Research Review. Vol. 39 Nr 2, ss. 178-195. 18s.
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=73700c17-b897-4ad5-b1bc-de988e45e587%40pdc-v-sessmgr03
Totalt ca 42 sider.
Kolonialisme og avkolonisering
Bernstein, H. (2000) «Colonialism, capitalism, development» (chap 11) in Tim Allan and Alan Thomson (eds) Poverty and Development into the 21st century Oxford: OUP 2000.
Potter, D. (2000). "The Power of the colonial states" (chap 12) in Tim Allan and Alan Thomson (eds) Poverty and Development into the 21st century Oxford: OUP 2000.
Totalt ca 30 sider


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 23.11.2019

Historikk