en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MGL1041_1

Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emne 1 (trinn 1-7)

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført og bestått emne ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
 • Kunnskap om Bibelen som historisk og religiøst dokument, sentrale fortellinger og tekster.
 • Kunnskap om hovedinnholdet i kristen troslære og etikk med vekt på felleskristne oppfatninger
 • Kunnskap om praksis og kristne høytider, seremonier og estetiske uttrykk med vekt på aktuelle norske forhold
 • Kunnskap om hovedtrekkene ved allmenn kristendomshistorie og norsk kristendomshistorie med vekt på kristningen av Norge, reformasjonstiden og nyere tid i møte med sekularisering, pluralisering og religions- og livssynskritikk
 • Kunnskap om et utvalg kristne kirkesamfunn, og kristendommens betydning for kultur og samfunn i vår del av verden
 • Kunnskap om etiske grunnlagsproblemer og normative teorier og bruken av disse i forhold til aktuelle problemstillinger i profesjonsetikk og elevorientert områdeetikk
 • Kunnskap om barns etiske og moralske utvikling
 • Kunnskap om vestlig filosofihistorie med vekt på antikken og nyere tid, særlig menneskesyn og etikk
 • Kunnskap om filosofi med barn og unge

Ferdigheter
 • Kan integrere de grunnleggende ferdighetene i faget
 • Kan fortolke utvalgte bibeltekster
 • Kan sammenligne og drøfte likheter og forskjeller mellom utvalgte kristne trostradisjoner med vekt på norske forhold
 • Kan analysere og fortolke ulike kunst- og estetiske uttrykk i den kristne kulturhistorien
 • Kan identifisere etiske dilemma og gjennomføre analyse og drøfting av disse
 • Kan sette seg inn i barn og unge sine tanker og forestillinger om filosofiske og etiske spørsmål, og lede samtaler om disse med elever med ulik bakgrunn

Generell kompetanse
 • Har yrkesetisk kompetanse og kan se dette i sammenheng med religiøse og livssynsmessige tradisjoner
 • Kan legge til rette for samarbeid med hjemmet, skolen og lokalmiljøet
 • Har forståelse for rollen som verdiformidler i et flerkulturelt samfunn

Innhold

Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 i MGL 1-7 er et valgfag og innføringsstudium i grunnskolelærerutdanningen. Det består av to emner: KRLE 1, emne 1 og KRLE 1, emne 2. Faget bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen trinn 1-7, 5-årig master. Sammen med denne studieplanen utgjør den det forpliktende grunnlaget for UiS, lærere og studenter. Studieplan konkretiseres gjennom semesterplaner for de ulike fagemnene.
Faget står i forhold til grunnskolefaget og gjeldende læreplanverk for grunnskolen. Fagemnene, fagperspektivene og didaktisk tilnærming i skolefaget, står sentralt i utdanningen. I undervisningen vil en sikte inn mot aktuelle tema- og hovedområder for 1.-7. årstrinn i grunnskolen. Dette for å ivareta fagets særegne profil og differensiering.
Faget er et profesjonsstudium med sterk tilknytning til grunnskolens overordnede formål. Det gjenspeiler at kristen tro og tradisjon sammen med humanistisk arv og tradisjon i særlig grad preger norsk skole og samfunn, samtidig som religiøst og livssynsmessig mangfold i stadig større grad setter preg på samfunnet.
Studiefaget vektlegger utvikling av kunnskap og ferdigheter med sikte på å ta både identitet og dialog på alvor og stimulere til respekt og forståelse på tvers av tros- og livssynsgrenser. Studiet tar også for seg etiske utfordringer knyttet til skolens verdigrunnlag, lærerrollen, yrkesetikken og oppdrageransvaret.
Som studiefag er KRLE flerfaglig og bygger på elementer fra teologi, religionsvitenskap, filosofi og idéhistorie, pedagogikk og estetiske fag. Det benyttes et bredt spekter av vitenskapelige metoder og tilnærmingsmåter.
Emnet 1 dekker de første 15 studiepoengene i KRLE 1 i grunnskolelærerutdanningen trinn 1-7. Emnet gir innføring i to av de fire hovedområdene i studiefaget: Kristendomskunnskap, og Etikk og filosofi. Fagdidaktikk er et eget emneområde i emne 2 i KRLE 1, men fagdidaktiske perspektiver inngår i alle emneområdene også i emne 1.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Studiefaget starter på et nivå som tilsvarer at studentene har faget Religion og etikk fra allmennfaglig studieretning i videregående skole.

Eksamen/vurdering

Individuell skriftlig oppgave og skriftlig skoleeksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell skriftlig oppgave1/2 A - FAlle.
Skriftlig skoleeksamen1/24 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Individuell skriftlig oppgave er en semesteroppgave skal være på 2000 ord +/- 10%. Studenten skal ha ca. en måned på oppgaven.
Skriftlig eksamen holdes i slutten av semesteret. På eksamen kan det gis oppgaver fra hovedområdene Kristendomskunnskap, og Etikk og filosofi.
For å få godkjent emnet i studiefaget må studentene ha bestått de faglige kravene til praksisoppgave som er felles for emne 1 og emne 2, individuell skriftlig oppgave og skriftlig eksamen i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Praksisoppgave, Oppmøte
 • Individuell praksisoppgave. For å få godkjent studiefaget må studenten ha bestått de faglige kravene til praksisoppgaven. Denne praksisoppgave er felles for KRLE 1, emne 1 og emne 2.
 • 70 % obligatorisk frammøte

Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jarle Stormark
Faglærer
Elisabeth Helland Bakka, Alessandro Falcetta , Ragnar Skottene
Studiekoordinator
Hanne Elise Pollack , Kjersti Gjedrem
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Studiearbeidet veksler mellom forelesninger, seminar, selvstudium og individuelt forberedelsesarbeid, studentpresentasjoner og ekskursjoner. Samtale og diskusjon er viktig del av undervisningen og studiearbeidet. Studentene oppfordres også til å danne kollokviegrupper o.l.
Leilighetsvis arrangeres ekskursjoner i Stavanger-regionen innen noen av emneområdene. Det kan bli gitt tilbud om studietur til Midtøsten eller andre steder med faglig tilknytning i løpet av semesteret (forutsatt tilstrekkelig deltakerantall).
Selvstudium er viktig studieform og en forutsetning for studiet. En kan ikke regne med at hele pensum blir gjennomgått innen den organiserte undervisningen. Studentene har selv ansvar for å dekke hele pensum og framdrift i eget studium. Studentene har også ansvar for å holde seg orientert om pensum, arbeidsoppgaver og tidsfrister. Informasjon om dette vil bli lagt ut på Canvas-siden for studiefaget.
Forventet arbeidsomfang:
Arbeidsomfang for emne 1 (15 sp) og emne 2 (15 sp) i ett semester svarer til studium på heltid. Forventet arbeidsomfang for emne 1 i studieenheten er om lag 412 arbeidstimer som vil fordele seg om lag etter følgende arbeidsoppgaver: Undervisning: 86 timer; selvstudium og innleveringsoppgave: 249 timer; praksis (3 uker) og praksisoppgave: 68 timer; eksamensforberedelse og eksamen: 9 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emne 1 (1.-7. trinn) (GLU1041_1) 15

Emneevaluering

Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.

Litteratur

 • Lese-pensum fra Bibelen.
 • Sødal, H. K. m.fl..: Kristendommen I: Bibelen. Høyskoleforlaget, 2009.
 • Beaumont, M.: ABC Bibelguide. Oversatt av Torbjørn Vike. Det norske Bibelselskap, Oslo 2009. (ca 80 aktuelle sider)
 • Sødal, H. K. m.fl.: Kristendommen II: Tro og tradisjon. Høyskoleforlaget, 2009.
 • Kompendium: Kristen etikk
 • Eidhamar, L. G.; Leer-Salvesen, P.; Hølen, V.: Den Andre. Etikk og filosofi i skolen. Høyskoleforlaget 2007 (2. utgave).
 • Lesepensum: Jostein Gaarder: Sofies verden. Roman om filosofiens historie. Aschehoug. (Finnes også digitalt på Nasjonalbibliotekets nettsider: www.nb.no)


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 28.05.2020

Historikk