en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MGL1006_1

Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (1.-7. trinn)

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Studiet vil inneholde forelesninger om forsknings- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk. Studenten skal gjennomføre en fordypningsoppgave (et forsknings- eller utviklingsarbeid) som tilsvarer 15 studiepoeng.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
 • Har kunnskap og erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk
 • Har oversikt i sentrale spørsmål knyttet til kunstnerisk og pedagogisk fou-arbeid
 • Har god kunnskap om det emnet den enkelte har valgt å fordype seg i både teoretisk og via praktisk estetisk arbeid

Ferdigheter
 • Kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i faget kunst og håndverk
 • Kan knytte resultater av egen praktisk estetisk og teoretisk forskning til undervisningsmetodikk og oppbygging av egen didaktisk kompetanse

Generell kompetanse
 • Kan anvende relevant teori innen vitenskapsteori, metode, kunst, kultur og fagdidaktikk med tanke på egen problemstilling
 • Kan gå inn i skapende prosesser med en forskerrolle

Innhold

Studiet vil inneholde forelesninger om forsknings- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk. Studenten skal gjennomføre en fordypningsoppgave (et forsknings- eller utviklingsarbeid) som tilsvarer 15 studiepoeng. Universitetet kan gi tilbud om fordypning i ett eller flere tema gjerne i samarbeid med kompetansemiljø utenfor høgskolen. Fordypningsoppgaven kan knyttes opp mot praksisfeltet eller den forskningen som foregår på universitetet.
Det kan bli gitt tilbud om studietur til utlandet med fokus på kunst, arkitektur og design. Temaet for turen er knyttet opp mot fagliginnhold i kunst og håndverk 1 og 2.Turen er ikke obligatorisk.

Forkunnskapskrav

Dette emnet bygger på Kunst og håndverk 2, emne 1 design og arkitektur (15 sp). Studenter som ikke har tatt kunst og håndverk I (Bilde, skulptur, design og arkitektur) må knytte denne oppgaven til fagstoff i emnet "Design og arkitektur" (Kunst og håndverk II, emne 1).

Anbefalte forkunnskaper

MGL1002 Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, design og arkitektur (1.-7. trinn), MGL1005 Kunst og håndverk 2; Emne 1: Design og arkitektur (1.-7. trinn)
 Kunst og håndverk 1, MGL 1002, (Bilde, skulptur, design og arkitektur).

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Oppgave og fremlegg/utstilling av praktisk-estetisk arbeid1/1 A - F
Eksamen består av et fremlegg/utstilling av praktisk estetisk arbeid og en skriftlig rapport. Det gis en samlet karakter på dette arbeidet (A- F). Sluttproduktet skal bestå av en illustrert skriftlig rapport og skapende arbeid i selvvalgte materialer/teknikker. Omfanget av den skriftlige rapporten er satt til ca. 6000 ord (+/- 10%). Rapporten skal være visualisert (illustrert). Visualiseringen kan også omfatte f.eks. video, animasjoner og andre digitale presentasjoner.
Oppgaven skal inneholde:
 • Problemstilling
 • Metodevalg og strategi
 • Teori sett i forhold til problemområdet. (Kunst og formkultur og fagdidaktikk)
 • Eget praktisk estetisk arbeid med prosessdokumentasjon
 • Fagdidaktikk
 • Litteraturliste og bildeliste

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

70% oppmøte, Arbeidskrav
Problemstillingen må være godkjent av veileder og studenten må ha gjennomført minst to av tre veiledningsmøter for å få legge oppgaven frem til vurdering. Det er obligatorisk fremmøte på forelesinger knyttet opp mot skapende og pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid.
Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.
70 % tilstedeværelse i undervisningen er påkrevd.
Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Faglærer
Elin Austbø Simonsen, Hildegunn Kalviknes Tessmann , Pia Susanne Wall
Emneansvarlig
Pia Susanne Wall , Torunn Paulsen Dagsland
Studiekoordinator
Hanne Elise Pollack
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Oppgaven krever stor grad av selvstudium, studentene får avsatt tid til individuell - og/ eller gruppeveiledning som er obligatorisk. Studiet vil bestå av noen forelesninger som omhandler forskning- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk.

Emneevaluering

Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 15.08.2020

Historikk