en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MGL1005_1

Kunst og håndverk 2; Emne 1: Design og arkitektur (1.-7. trinn)

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er inndelt i to tema: Design og arkitektur. Første tema omfatter arbeid med problemstillinger knyttet til design og redesign. Det vil bli vektlagt arbeid med framstillinger/produktutvikling av egne bruksformer med dokumentasjon av prosess fra ide til ferdig produkt.
I arkitekturdelen vil undervisningen fokusere på det visuelle miljø. Studentenes eget undersøkende og skapende arbeid knyttes til studier av bygninger og bygningsmiljø sett i et kultur - og stilhistorisk perspektiv. Med utgangspunkt i lokalmiljøet vil en oppleve, registrere, bearbeide og presentere arkitektoniske deler eller helheter.
Studiet består av tre deler som er knyttet sammen til en helhet: praktisk estetisk arbeid i to - og tredimensjonale materialer, designhistorie/arkitekturhistorie og fagdidaktikk. Studietur med fokus på internasjonal kunst og arkitektur vil være en del av studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten:
 • Har kunnskap om håndverk, husflid, industridesign, redesign og kunsthåndverk
 • Har kunnskap om ulike metoder for problemløsning i en designprosess og om produktutvikling fra idé til ferdig produkt
 • Har innsikt i kunst og håndverksfagets rolle i utviklingen av et flerkulturelt samfunn
 • Har kunnskap om særtrekk ved ulike bygninger og kan se dette i funksjonell, lokalhistorisk og arkitekturhistorisk kontekst.
 • Har kunnskap om arkitektur i lokalmiljøet og kan drøfte hvordan bygningskultur, inne - og uterom, kan påvirke vår hverdag
 • Har kunnskap om hvordan arbeid med design og arkitektur kan tilrettelegges for barn og ungdom.
 • Har innsikt i hvordan faget kunst og håndverk og valgfaget design og redesign kan gjennomføres med utgangspunkt i gjeldene læreplan for grunnskolen

Ferdigheter
Studenten:
 • Har håndverksmessig innsikt og ferdigheter i møte med ulike materialer
 • Har erfaring med designprosesser og produktutvikling gjennom arbeid med ulike materialer.
 • Kan bygge tredimensjonale modeller i ulike materialer og bruke opplevelser av arkitektur som utgangspunkt for skapende arbeid i ulike to - og tredimensjonale materialer
 • Har grunnleggende ferdigheter i tegning, dokumentasjon og formidling av arkitektur
 • Kan dokumentere idéutviklingsprosesser skriftlig, visuelt og digitalt
 • Kan planlegge og vurdere undervisning i hovedområdet design og arkitektur og valgfaget design og redesign

Generell kompetanse
Studenten:
 • Kan bruke design og arkitektur fra nærmiljø og fra ulike kulturer som ressurs og utgangspunkt for eget skapende arbeid og faglige samtaler
 • Kan gjøre rede for særtrekk ved skandinavisk design, byggeskikk, kunsthåndverk og husflid og hovedtrekk i europeisk arkitekturhistorie
 • Kan planlegge for gode og meningsfulle kunst og kulturmøter og skapende prosesser for elever i grunnskolen

Innhold

Hovedområdet design omfatter problemstillinger knyttet til design, produktutvikling og redesign. Det vil bli vektlagt arbeid med egen framstilling av bruksform og dokumentasjon av prosess fra idé til ferdig produkt.
Hovedområde arkitektur vil fokusere på rom, bygninger og fysisk miljø. Studentenes skapende arbeid knyttes til egne erfaringer, dokumentasjon, bearbeidelse og presentasjon av bygg og bygningsmiljø, deler, helheter og sammenhenger.
Studiet består av tre deler som er knyttet sammen til en helhet: Praktisk-estetisk arbeid, design-/arkitekturforståelse og fagdidaktikk.
Del 1. Praktisk estetisk arbeid
Arbeid med hovedområde design vil omfatte:
 • Bruk av hensiktsmessige materialer, redskap og teknikker
 • Bruksform og produktutvikling
 • Analyse og utvikling av funksjon - form - dekor
 • Fokus på bærekraft; gjenbruk av materialer, redesign

Arbeid med hovedområde arkitektur vil omfatte:
 • Avbildning av bygninger og bygningsmiljø med ulike uttrykksmidler
 • Å bearbeide romlige inntrykk og erfaringer i tredimensjonale modeller
 • Utforsking av materialers egenskaper, uttrykkskvaliteter og anvendelsesområder
 • Utstillingsdesign

Del 2: Design- og arkitekturforståelse
Design: Ulike tilnærminger til teoretisk og historisk forståelse av håndverk, husflid, industridesign og kunsthåndverk. Fokus vil rettes spesielt mot nordisk design og kunsthåndverk. Opplevelse av god design og bevisstgjøring om kulturarven vil utgjøre sentrale sider ved faget.
Arkitektur: Ulike tilnærminger til teoretisk og historisk forståelse av arkitektur. Et viktig tema vil være refleksjon over hvordan klima, natur, kultur og samfunnsforhold gjenspeiles og uttrykkes i arkitekturen og hvordan arkitektur og fysisk miljø preger mennesker og samfunn.
Del 3: Fagdidaktikk
Fagdidaktikken bygger på fagplanen for kunst og håndverk og valgfaget design og redesign i grunnskolen.
Emner for fagdidaktikk vil være:
 • Estetikk og estetiske læreprosesser
 • Kroppslig erfaring
 • Design, redesign og produktutvikling i grunnskolen
 • Ulike metoder for problemløsning i en designprosess.
 • Utvikling av barns bevissthet om det fysiske nærmiljøet/ stedet / byen
 • Utvikling av romlig forståelse
 • Arkitektur som utgangspunkt for skapende arbeid og formidling
 • Planlegging av undervisning i hovedområde design, arkitektur og design og redesign
 • Vurdering og vurderingskriterier i faget kunst og håndverk
 • Medborgerskap og flerkultur

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MGL1002 Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, design og arkitektur (1.-7. trinn), MGL2002 Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, design og arkitektur (5.-10. trinn)

Eksamen/vurdering

Individuell oppgave og framlegg m/skriftlig dokumentasjon og refleksjon
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell oppgave4/10 A - FAlle.
Framlegg med skriftlig dokumentasjon og refleksjon6/10 A - FAlle.
Vurderingen består av to vektede karakterer som blir slått sammen til én.
Del 1: Individuell skriftlig oppgave: Fagdidaktikk, design- og arkitekturforståelse
Oppgaven vil være en kombinasjon av fagdidaktisk og fagteoretisk refleksjon innenfor et gitt emne. Omfang: 4000 ord (+/- 10 %). ­­En digital presentasjon, for eksempel i PowerPoint, kan være en del av oppgaven. Bildetekster vil da inngå i ordtellingen.
Del 2: Praktisk-estetisk framlegg
Framlegg av individuelle og gruppevise praktisk-estetiske arbeid (to- og tredimensjonale produkt i ulike materialer og teknikker) med skriftlig og visuell prosessdokumentasjon

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav, Obligatoriske tilstedeværelse
Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.
Alt praktisk arbeid på verksted og undervisning med tilknytning til dette er obligatorisk. 70 % tilstedeværelse i undervisningen er påkrevd.
Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes, jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger § 2-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Pia Susanne Wall , Torunn Paulsen Dagsland
Faglærer
Elin Austbø Simonsen, Pia Susanne Wall , Hildegunn Kalviknes Tessmann , Torunn Paulsen Dagsland
Studiekoordinator
Hanne Elise Pollack
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Studiet vil bestå av skapende arbeid på ulike verksted, forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, ekskursjoner i nærmiljøet. Det vi være vekselvirkning mellom egne inntrykk, formell kunnskap, analyse, refleksjon, dokumentasjon, uttrykk i materialer og utstilling.

Praksis

15 dagers veiledet praksis.

Emneevaluering

Tidligdialog, sluttevaluering og fagutvalg

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 15.08.2020

Historikk