en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MGL0083_1

Drama og interkulturell kommunikasjon

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Drama er et kunst-, uttrykks- og kommunikasjonsfag, med faglig forankring i teaterkunsten og pedagogikken. Studiets hovedmål er å gi kunnskap og kompetanse i drama som kunstfag og kunstpedagogisk arbeid. Sentralt i studiet er å fremme kommunikasjon gjennom teater i et flerkulturelt samfunn. Studiet skal gi studentene grunnlag for å tilrettelegge og lede drama-/teaterarbeid i skole, læringssenter, kulturskole og andre fritidstilbud. Instruktørens og lærerens rolle i drama-/teaterarbeid vektlegges.
Emansipatorisk pedagogikk vil være sentralt i studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter fullført emne skal studentene:
 • Kunne redegjøre for sentrale trekk ved drama som kunstfag og kunstpedagogikk.
 • Kunne redegjøre for sentrale trekk ved den estetiske dimensjonen i dramafaget.
 • Kunne redegjøre for sentrale trekk ved nyere tids teater i en internasjonal sammenheng.
 • Ha kunnskap om dramaturgi, regi, scenografi og skuespillerkunst.
 • Kunne redegjøre for relevante forskningsmetoder knyttet til fordypningsoppgaven skriftlig.
 • Ha kunnskap om interkulturell kommunikasjon.

Ferdigheter
Etter fullført emne skal studentene:
 • Kunne ta imot og gi veiledning i den kunstneriske prosessen og i det skapende samspillet i drama-/teaterarbeidet.
 • Ha utviklet et reflektert og erfaringsbasert forhold til dramafaget og til dramaundervisning.
 • Ha utviklet ferdigheter i å analysere sammenhengen mellom kunst og pedagogikk.
 • Kunne anvende sin forståelse for den estetiske dimensjonen i dramafaget.
 • Kunne anvende sin kunnskap om nyere tids teater i praktisk arbeid.
 • Kunne anvende sin interkulturelle kompetanse og skapende evner til å kommunisere gjennom teater.
 • Kunne anvende relevante forskningsmetoder knyttet til fordypningsoppgaven.
 • Kunne beherske og aktivt bruke IKT som redskap i drama-/teaterfaglig- og vitenskapelig arbeid.
 • Kunne bruke digitale verktøy i teoretisk, praktisk og kunstnerisk formidling.

Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studentene:
 • Kunne lede kreative prosesser i lærende fellesskap.
 • Kunne stimulere til demokratiske prosesser og ha evne til kritisk refleksjon i sin praksis.
 • Praktisere en endrings- og utviklingskompetanse.
 • Kunne formidle kunnskap gjennom estetiske virkemidler og kunstneriske uttrykk.
 • Kunne styrke den mangfoldige og flerkulturelle dimensjonen i eget arbeid.

Innhold

Fagstudiet er bygget opp rundt fem tema som vil ha overlappende innhold og bygge på hverandre. De vektlegges noenlunde likt og er obligatoriske fordi det praktiske, pedagogiske og teoretiske integreres både innen og på tvers av disse fem temaene. Valg av lærestoff og arbeidsformer tar utgangspunkt i fagets egenart og dets funksjon i skole og frivillig undervisning. Det vil bli benyttet digitale verktøy i drama- og teaterkommunikasjon. Innholdet har et klart praktisk og kunstfaglig metodisk sikte, og studentenes egenutvikling i faget står sentralt.
DRAMATISKE UTTRYKKSFORMER
Eksperimenterende arbeid og skapende fantasi skal framheves og utforskes på dette nivået. Det innebærer fordypet arbeid med dramatiske uttrykksformer. Økt bevissthet om og god kjennskap til teaterets virkemidler danner grunnlag for at ekspressiv bruk av kropp og stemme blir videreutviklet.
UTFORSKENDE DRAMAARBEID
Utforsking av spill og undersøkelser av gitte tema gjennom spill. I den utforskende dramaprosessen vektlegges det å undersøke den etiske og estetiske dimensjonen ved spill og dramatisk uttrykk.
TEATERPRODUKSJON
Fordypning i de ulike sidene ved en teaterproduksjon. Eksperimentering med teaterformer, dramaturgiske modeller og dramatiske virkemidler har en sentral plass og vil synliggjøre forholdet og spenningsfeltet mellom form og innhold.
FAGTEORI
Kunstpedagogikken danner sammen med kunnskapen om teatrets historie og konvensjoner viktige grunnpilarer i dramafordypningen. Vektingen mellom teaterkunst og pedagogikk har variert gjennom tidene, og på ulike måter påvirket dramafagets innhold, utvikling og samfunnsmessige betydning. Et solid teoretisk fundament gir grunnlag for praktisk arbeid og kritisk refleksjon.
FAGDIDAKTIKK
I nær tilknytning til undervisningspraksis utdypes og utfordres studentenes evne til didaktisk refleksjon omkring teater- og dramaarbeid med barn og unge. I det praktiske arbeidet utvikles rollen som lærer, veileder og instruktør.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Arbeid med barn og unge, drama i videregående opplæring, flerkulturelt arbeid, lærerutdanning eller andre utdanninger innen humaniora.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen, fordypningsoppgave og praktisk gruppeeksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen3/106 timerA - FOrdbok.1)
Fordypningsoppgave3/10 A - F
Praktisk gruppeeksamen og samtale4/10 A - F
Fordypningsoppgaven:
Studentene velger selv om de vil gjøre fordypningsoppgaven individuelt eller i gruppe. I denne fordypningsoppgaven skal studentene kunne presentere og skrive utfyllende om en valgt problemstilling. Oppgaven skal reflektere sentrale praktiske eller teoretiske problemstillinger knyttet til dramastudiet. Ved gruppeinnlevering gis det en felles gruppekarakter. Omfang 7000 ord (+/- 10%) ved individuell oppgave. Antall ord økes ved gruppearbeid og avtales med veileder. Studenter får 2 uker på oppgaven.
Praktisk gruppeeksamen med samtale:
Praktisk gruppeeksamen skal være en dramatisk formidling/teaterproduksjon, etterfulgt av en samtale med sensor som gir grunnlag for en individuell vurdering. Denne eksamen går over 5 dager og arbeidet skal ende i en scenisk presentasjon avgrenset i tid. Både forberedelsen, fremføringen og refleksjonen over arbeidet som er gjort, som kommer frem i samtalen med sensor, vil være grunnlag for den individuelle vurderingen.
Alle vurderinger må være bestått for å få karakter i emnet.
1) Tospråklig

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav, Undervisning
Drama er et praktisk og teoretisk studium og all undervisning og veiledning er obligatorisk. Sykdom og gyldig fravær fritar ikke for innfrielse av arbeidskrav. Inntil 20% fravær.
 • Studentene oppfordres til å delta på en studietur for å se minimum fem profesjonelle forestillinger for barn/unge. Disse vil bli analysert og vurdert gjennom gruppesamtaler underveis. Studieturen vil vare 3-4 dager. Alternativet for dette arbeidskravet vil være at studentene selv ser fem teaterforestillinger for barn/unge og skriver individuelle forestillingsanalyser til hver av disse.
 • Studenten skal ha sett minst 5 profesjonelle teaterforestillinger for voksne utenom studieturen
 • Utvikle og gjennomføre et forumspill i gruppe med tematikk fra det flerkulturelle samfunn for en gitt målgruppe.
 • Utvikle og gjennomføre, i gruppe, en monologforestilling med drama- og teaterpedagogisk bearbeiding. Dette skal gjennomføres fem ganger i grunnskolen.
 • Gjennomføre et teaterprosjekt med utgangspunkt i et gitt manus. Forestillingen spilles seks ganger.
 • Gjennomføre praksis.

Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Karin Brunvathne Bjerkestrand , Anna Stråtveit Songe-Møller
Faglærer
Norunn Fletcher , Berit Aarrestad , Karin Brunvathne Bjerkestrand
Studiekoordinator
Ivar Bjørnsen , Hanne Elise Pollack , Kjersti Gjedrem
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Studiet vil bli delt inn i perioder og undervisningen vil i hovedsak være prosjektorientert. Læringsformene vil veksle mellom spontane, intuitive og mer analytiske, problemløsende arbeidsmåter individuelt og i grupper av varierende størrelser. Undervisningen har ulike tilnærminger og former som forelesning, demonstrasjon, diskusjon, prosjektarbeid, spill og framføring, selvstudium, veiledning og praktisk arbeid med i et flerkulturelt samfunn.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Drama og kulturell kommunikasjon (GLU0083_1) 30

Emneevaluering

Tidligdialog, sluttevaluering og fagutvalg.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 28.05.2020

Historikk