en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MGL0080_1

Drama og kunstfaglig kommunikasjon

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Drama og kunstfaglig kommunikasjon har et klart praktisk og kunstfaglig metodisk sikte hvor studentens faglige egenutvikling står sentralt.
Faget er et kunst,- utrykks- og kommunikasjonsfag med faglig forankring i teaterkunststen og pedagogikken. Det er bygget opp omkring fem hovedtema, som overlapper og bygger på hverandre. Dette er dramatiske uttrykksformer, utforskende drama og teater arbeid, produksjon av forestillinger, fagteori og fagdidaktikk.
Studiets hovedmål er å gi kunnskap og kompetanse i drama som kunstfag og kunstpedagogisk arbeid. Studiet skal gi studentene grunnlag for å tilrettelegge og lede drama og teaterarbeid i skole, læringssenter, kulturskole og andre kultur og fritidstilbud.
Instruktørens og lærerens rolle i drama og teaterarbeid vektlegges.

Læringsutbytte

Kunnskaper
En kandidat med fullført og bestått emne har kunnskap om:
 • Sentrale dramapedagogiske retninger og uttrykksformer
 • Lærings- og erkjennelsespotensialet i dramafaget
 • Sentrale trekk ved utviklingen av europeisk teater frem til 1700-tallet
 • Teaterfaglige virkemidler
 • Mellommenneskelig kommunikasjon.

Ferdigheter
En kandidat med fullført og bestått emne kan:
 • Skape, uttrykke, oppleve, erfare og reflektere gjennom kunstfagets praksis og teori
 • Legge til rette for danning av hele mennesket gjennom estetisk utfoldelse i samspill med andre
 • Legge til rette for dybdelæring gjennom dramafagets arbeidsmåter
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere dramapedagogiske undervisningsopplegg i tverrfaglige sammenhenger.
 • Anvende teaterfaglige perspektiv og kunnskaper i praktisk arbeid.
 • Beherske og aktivt bruke IKT som redskap i dramafaglig- og vitenskapelig arbeid.
 • Bruke digitale verktøy i teoretisk, praktisk og kunstnerisk formidling.

Generell kompetanse
En kandidat med fullført og bestått emne:
 • Kan bidra til kreative og skapende aktiviteter i et lærende fellesskap
 • Har evne til å lede demokratiske prosesser, konfliktløsning og kritisk refleksjon
 • Kan være tett på samfunnsutfordringer med dets mangfold gjennom å anvende ulike drama- og teaterformer
 • Har kompetanse i endrings- og utviklingsprosesser
 • Kan formidle kunnskap gjennom estetiske virkemidler og kunstneriske uttrykk

Innhold

Fagstudiet er bygget opp rundt fem tema som vil ha overlappende innhold og bygge på hverandre. De vektlegges noenlunde likt og er obligatoriske fordi det praktiske, pedagogiske og teoretiske integreres både innen og på tvers av disse fem temaene. Valg av lærestoff og arbeidsformer tar utgangspunkt i fagets egenart og dets funksjon i skole og frivillig undervisning. Det vil bli benyttet digitale verktøy i drama- og teaterkommunikasjon. Innholdet har et klart praktisk og kunstfaglig metodisk sikte, og studentenes egenutvikling i faget står sentralt.
Dramatiske uttrykksformer
Temaet gir kunnskap om grunnleggende elementer i og forutsetninger for dramatisk spill. Studenten skal få videreutvikle sin innsikt i teaterkunstens - og lekens estetiske dimensjon, og i barn og unges egne måter å skape uttrykk på. Dette omfatter arbeid med fiksjonsbygging, rollegestalting, spill og formidling. I spill aktiviteter og ekspressiv bruk av kropp og stemme utfordres studentens fantasi og skapende evne. Denne innsikten anvendes som grunnlag for å skape dramapedagogiske prosesser på barn og unges premisser.
Utforskende dramaarbeid
Gjennom teatrets uttrykksformer og virkemidler utforskes fagstoff, eksistensielle tema og ulike kunstneriske uttrykk. Drama som læringsform og fag er pedagogikk omsatt i handling og fokuserer på kommunikasjon og formidling. Utforskende dramaarbeid gir kunnskaper om læring gjennom opplevelse, erfaring og erkjennelse.
Teaterproduksjon
Omfatter innføring i teaterets kommunikasjonsform og arbeid med de ulike sidene ved en teaterproduksjon med hovedvekt på skuespillerfunksjonen. Grunnleggende arbeid med dramaturgi og dramatiske virkemidler er sentralt, og forholdet mellom form og innhold blir utdypet.
Fagteori
Temaet tar utgangspunkt i erfaringene fra det praktiske arbeidet. De faglige kunnskapene utdypes og settes i en større kunstnerisk, historisk og samfunnsmessig sammenheng. Fagteorien synliggjør forbindelser mellom den dramatiske leken, dramafaget og teaterkunsten i fortid og samtid.
Fagdidaktikk
Dette temaet peker direkte på den profesjonen studiet er rettet mot. Det vektlegger således pedagogiske og metodiske aspekter og knyttes nær opp til formidlingssituasjonen i skole, kulturskole og andre fritidstilbud. De ulike fasene i dramapedagogens arbeid belyses gjennom en fokusering på didaktisk tenkning i forhold til planlegging, gjennomføring og vurdering av dramapedagogisk arbeid.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Arbeid med barn og unge, drama i videregående opplæring, flerkulturelt arbeid, lærerutdanning eller andre utdanninger innen humaniora.

Eksamen/vurdering

Individuell hjemmeeksamen, gruppeeksamen og praktisk gruppeeksamen og samtale
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen4/105 dagerA - F
Gruppeeksamen i dramapedagogisk analyse og vurdering2/10 A - F
Praktisk gruppeeksamen og samtale4/105 dagerA - F
Individuell skriftlig hjemmeeksamen baserer seg på praktisk og teoretisk undervisning i dramapedagogikk og teaterkunnskap. Omfang: 3000 ord, +/- 10%.
Gruppeeksamen i dramapedagogisk analyse og vurdering tar utgangspunkt i gjennomførte dramaforløpet i grunnskolen analyseres og vurderes i en skriftlig gruppeoppgave (3000 ord, +/- 10%).
Praktisk gruppeeksamen og samtale: Studentene deles i grupper som med utgangspunkt i en gitt impuls (tekst,musikk, bilde e.l) lager en teaterforestilling på minimum 15 minutter. Det gis gruppekarakter basert på forestilling og en muntlig samtale. Den muntlige samtalen innebærer en analyse og faglig refleksjon over prosess og produkt.
Alle tre eksamensdeler må være bestått for å få samlet karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav, Obligatorisk tilstedeværelse 80%
Drama er et praktisk og teoretisk studium og all undervisning og veiledning er obligatorisk. Sykdom og gyldig fravær fritar ikke for innfrielse av arbeidskrav. Studenter skal ha 80% tilstedeværelse i faget.
 • Studentene oppfordres til å delta på en studietur for å se minimum fem profesjonelle forestillinger for barn/unge. Disse vil bli analysert og vurdert gjennom muntlige gruppesamtaler underveis. Studieturen faller som regel tidlig i semesteret og vil vare 3-4 dager. Alternativet for dette arbeidskravet, vil være at studentene selv ser fem teaterforestillinger for barn/unge og skriver individuelle forestillingsanalyser til hver av disse.
 • Studenten skal ha sett minst 5 profesjonelle teaterforestillinger for voksne utenom studieturen
 • Studentene skal i gruppe planlegge og gjennomføre et dramaforløp med muntlig fortelling. Dette skal gjennomføres i grunnskolen minst fire ganger og blir vurdert som et godkjent/ikke godkjent arbeidskrav. Det praktiske arbeidet er utgangspunkt for en deleksamen. Dette utdypes nærmere under punktet om eksamen.
 • Studenten skal ha godkjent en skriftlig individuell teaterhistorisk oppgave (2500 ord, +/- 10 %).
 • Studentene skal i grupper ha gjennomført teaterprosjekt. Forestillingen spilles seks ganger.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3.
Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Faglærer
Jens Christian Smith Wergeland , Berit Aarrestad
Emneansvarlig
Berit Aarrestad
Studiekoordinator
Hanne Elise Pollack , Ivar Bjørnsen , Kjersti Gjedrem
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Drama er et kunstfag som baserer seg på kollektivt skapende arbeid. Dramafaglig kompetanse kan bare utvikles i samspill med andre mennesker. Arbeidet organiseres derfor i grupper av varierende størrelser. Undervisningen er organisert i tema/emner, og det praktiske og teoretiske arbeidet vil være gjensidig integrert. Undervisningen har ulike former som forelesning, demonstrasjon, diskusjon, prosjektarbeid, spill, framføring, selvstudium, veiledning og praktisk undervisningsarbeid. Disse ulike arbeidsformene bidrar til estetiske erkjennelsesprosesser og dybdelæring.

Praksis

15 dager veiledet praksis.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Drama og kunstfaglig kommunikasjon (GLU0080_1) 30

Emneevaluering

Tidligdialog, sluttevaluering og fagutvalg.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 15.08.2020

Historikk