en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MGL0070_1

Musikk 1 - emne 1: Inn i musikken

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Her får du grunnleggende opplæring i utøvende, lyttende og skapende virksomhet, og utvikler breddekompetanse ved hjelp av opplæring i spill, dans og sang. I slutten av semesteret lager du en musikkpedagogisk forestilling sammen med dine medstudenter.
Musikk 1 består av to moduler a 15 sp som tas parallelt og er felles for GLU 1-7 og GLU 5-10. Den ene modulen heter Inn i Musikken og den andre heter hhv Musikkopplæring på 1-7 trinn og Musikkopplæring på 5-10 trinn.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten:
 • har kunnskap om de særprega lærings- og erkjenningsformene som er knyttet til musikalsk, estetisk og kunstnerisk virksomhet
 • har kunnskap om psykologiske og kulturelle faktorer som virker inn på utviklingen av barns musikalitet, uttrykksformer, kreativitet og identitet
 • har grunnleggende kunnskap om norsk og internasjonal musikk fra ulike sjangrer og musikkhistoriske epoker, om norsk og samisk tradisjonsmusikk og om musikk fra andre kulturer
 • har kunnskap om grunnleggende musikkteori, ulike former for musikkanalyse og om hvordan musikk blir brukt og integrert i samfunnet.

Ferdigheter
Studenten:
 • kan bruke et representativt utvalg av tradisjonelle og moderne musikkleker og danser fra vår egen og fra andre kulturer
 • kan synge og bruke stemmen på varierte måter, uttrykke seg musikalsk på eget hovedinstrument og flere hjelpeinstrumenter, kunne akkompagnere sang
 • kan lytte aktivt og reflekterende til et representativt utvalg av musikk fra ulike sjangrer, historiske perioder og ulike kulturer, og vise kunnskap om musikken gjennom verbale og andre kunstrelaterte uttrykksformer, for eksempel dans/bevegelse og drama
 • kan skape musikk og dans på varierte måter, improvisere med instrument, stemme og kropp og kunne lede improvisasjons- og komponeringsprosesser
 • kan bruke digitalt opptaksutstyr og digitale musikkprogram med tanke på musikalsk skaping og formidling

Generell kompetanse
Studenten:
 • kan initiere faglig samarbeid og bruke musikk både som regifag og som støttefag i flerfaglige tema- og prosjektarbeid
 • har innsikt i musikken og dansens rolle som identitetsskaper, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skolehverdagen og i et flerkulturelt samfunn
 • kan aktivisere og stimulere elevenes evne til å skape, oppleve, uttrykke og reflektere

Innhold

Musikkfaget i grunnskolen har som mål å gi alle barn og unge musikkopplæring slik at de kan ta aktivt del i musikk gjennom aktivitetsformene musisering, komponering og lytting. I musikkstudiet i lærerutdanningene for grunnskolen er det derfor lagt vekt på å skape en god sammenheng mellom lærerstudenten sin egen musikalske utvikling og utviklingen av fagdidaktisk kompetanse i å planlegge, gjennomføre og reflektere over musikkundervisningen.
Faget i lærerutdanningene skal gi grunnleggende innsikt i den norske og internasjonale musikkarven, i musikk som flerkulturelt samfunnsfenomen og i musikk som identitetsskapende kraft og uttrykksform. Det skal gi grunnlag for studentenes allmenne danning og faglige vekst og gi dem opplæring i å kunne ta aktivt del i kultur-, skole- og fagutvikling i sitt framtidige yrke. Arbeidet med faget skal omfatte forskningsbasert kunnskap og erfaring knyttet til de aktivitets- og erkjenningsformene vi finner i musikkfaget i gjeldende læreplaner for grunnskolen og i praksisfeltet. Studiet skal gi grunnlag for musikkfaglig samarbeid med andre fagområder og instanser utenom skolen, for eksempel Den Kulturelle Skolesekken eller kulturskolen. Utvikling av de utøvende, personlige og kunstneriske sidene ved musikkfaget krever øving og modning over tid og er derfor sentrale.
Musikkfaget i lærerutdanningen handler for en stor del om utvikling av studentenes egenferdighet, samt innføring i grunnleggende didaktiske spørsmål. Derfor vil de fleste emner bli organisert felles for MGL 1 - 7 trinn og MGL 5 -10 trinn. Trinn 5 - 7 er dessuten felles for de to utdanningene og kan få et spesielt fokus.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Mappevurdering og praktisk presentasjon/fremføring
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering0/1 Bestått - Ikke bestått
Praktisk presentasjon/fremføring1/130 minutterA - F
Mappe vurdering: Digital repetoarperm med musikkmetodiske dokumenter, lenker og utvalgte arbeider fra hovedområde 1 og 2. Vurdering: Bestått/Ikke bestått
Egenprodusert forestilling (ca. 30 min. Karakter: A-F) der du viser:
 • utøvende vokale/instrumentale ferdigheter i musisering (sang, dans, spill)
 • at du kan reflektere over kreativ prosess og produkt (logg)

Både mappen og avsluttende prøving må være bestått for å få endelig karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

1-2 oppgaver innenfor innholdsområde 1, 1-2 oppgaver/presentasjoner innenfor innholdsområde 2, 80 % deltakelse i undervisning
Innholdsområde 1: Musikkfagets kunnskapsgrunnlag
Innholdsområde 2: Utvikling av egenferdighet.
Samspill, fremføring, utprøving og refleksjon er sentrale arbeidsformer i musikk. Det er derfor krav om 80 % deltakelse i undervisning.
Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marianne Øvregaard
Studiekoordinator
Hanne Elise Pollack , Ivar Bjørnsen , Kjersti Gjedrem
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Det blir benyttet ulike organiseringsformer med forelesninger, gruppearbeid og mye egenøving. I tillegg blir det praktisk musisering, lytting og komponering individuelt og i grupper. Utprøving av interaktive læringsressurser og apper på Digitalt verksted. Canvas brukes som plattform for kommunikasjon, læringsressurser og innleveringer av ulike slag.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram

Emneevaluering

Tidligdialog v. Fagutvalg, underveisvurdering, ind. sluttevaluering via Canvas og møte med Fagutvalg

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk