en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MGD1P30_1

Praksis 3.år - 20 dager (1.-7.trinn)

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kontaktlærerrollen, det psykososiale miljøet og skolen som organisasjon er hovedtemaer i praksisstudiet 3. år. Hvordan didaktikk utøves vil være et gjennomgående tema i hele praksisstudiet.

Læringsutbytte

Kandidaten har
Kunnskaper om
 • profesjonsrettet pedagogisk og fag-didaktisk kunnskap om læring og læreforutsetninger som grunnlag for å didaktisere fag og legge til rette for tilpasset undervisning i det flerkulturelle klasserom
 • elever, elevers læreforutsetninger og barn i vanskelige situasjoner generelt og på 1.-7.trinn ved den aktuelle praksisskole spesielt
 • lærerprofesjonen, profesjonsetikk og profesjonell yrkesutøvelse
 • det helthetlige skoleløpet og overgangen mellom barneskole - ungdomsskole
 • samarbeid med hjemmet

Ferdigheter
 • Å utvise profesjonsutøvelse gjennom å planlegge, gjennomføre, lede, vurdere og kommentere undervisningsprosesser som didaktiske møter alene og sammen med medstudenter, praksislærere og faglærere
 • Å velge ut og anvende tjenlige arbeidsmåter og vurderingsformer som grunnlag for tilpasset opplæring, inkludert bruk av digitale læringsressurser
 • Utøve situasjonsorientert klasseledelse
 • Kan identifisere og og drøfte tiltak for å håndtere mobbing og trakassering og bidra til et godt sosialt læringsmiljø

Generell kompetanse
 • Kan inngå i didaktiske diskusjoner både på klasse- og skolenivå og kommentere skolens betydning i samfunnet og lærerens betydning i skolen i dag i et profesjons-etisk perspektiv
 • Kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglige fellesskap ved den enkelte skole
 • Kan kommentere egen profesjonelle utvikling som lærer og uttrykke sin egne læreridentitet så langt

Innhold

Praksisstudiet har en integrerende funksjon i grunnskolelærerutdanningen, og skal være veiledet, variert og vurdert. Dette forutsetter samarbeid mellom studenter, faglærere, praksislærere og skoleledelse.
Studiets formål er å bidra til kunnskaper om å være lærer og utvikle bred kompetanse om lærerarbeidet, både når det gjelder kunnskaper og ferdigheter. Hvordan didaktikk utøves vil være et gjennomgående tema i hele praksisstudiet, i og med at didaktikk defineres som kjernen i lærerarbeidet.
Temaer belyses gjennom teoretiske- og profesjonsetiske perspektiv og gjennom utøvelse av profesjonell undervisning som didaktiske møter rettet mot elever på 1.-7. trinn og vil være gjennomgående i alle emner.
Det skal være en nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfaga og praksisstudiet. Praksisstudiet skal sikre en gradvis innføring i ulike sider ved lærerprofesjonen, progresjon i opplæringen og sammenheng med undervisningen og faga. Praksisstudiet på praksisskolen skal være en arena for systematisk læring og øvelse ved at praksislærer i samarbeid med UiS tilrettelegger for læring gjennom øvingssituasjoner og veiledning. Studentene skal første året, i samarbeid med medstudenter, planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning under veiledning av praksislærere og faglærere. Dette prinsippet gjelder alle aktiviteter og oppgaver som studentene skal øve seg på i praksis.
Kontaktlærerrollen, det psykososialt miljøet og skolen som organisasjon er hovedtemaer i praksisstudiet 3. år.

Forkunnskapskrav

MGD1P10 Praksis 1. og 2. semester (5 dager observasjonspraksis + 15 dager), MGD1P20 Praksis 2. år, 3. og 4. semester (25 dager)

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis1/1 Bestått - Ikke bestått
Praksis vil bli vurdert til bestått/ikke bestått, i tillegg vil det foregå løpende skikkethetsvurdering etter forskrift om skikkethet i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. juni 2006. Se lenke: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Skrive en tekst om sin egen profesjonelle utvikling i løpet av praksisperioden, sett i lys av læringsutbytteformuleringene knyttet til ferdigheter. Vurderes og kommenteres av praksislærer og PEL-lærer.
Øvrige arbeidskrav knyttet til fag i semesteret, se emneplan for fag.
100 % fremmøteplikt

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Mona Østerhus
Praksiskoordinator
Kari-Anne Svensen Malmo , Kitty Marie Garborg
Emneansvarlig
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Emneevaluering

Praksisskolen gjennomfører en tidligdialog samtidig med midtveisvurderingen. UiS gjennomfører en elektronisk sluttevaluering av emnet siste dag i praksis perioden. Sluttevalueringen legges frem og drøftes i trinnmøte og et sammendrag sendes til programutvalget for GLU 1-7.

LitteraturDette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 20.11.2019

Historikk