en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MGD1081_1

Grunnleggende naturfag 1B

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten:
 • Har kunnskap om bruk av partikkelmodellen for å konkretisere oppbygging av kjente stoffer og for å forklare fysiske endringer og fenomener i dagliglivet og i naturen
 • Har kunnskap om læring av sentrale begreper som bevaring, overføring og kvalitet ved ulike energiformer gjennom å knytte disse til ulike områder av naturfaget
 • Har kunnskap om hvordan krefter og vekselvirkninger mellom legemer eller partikler danner grunnlag for elevers læring på barnetrinnet av mekanikk og elektrisitet
 • Har kunnskap om praktisk og variert undervisning av de yngste elevene som gir forståelse av at bølger, lyd og lys påvirker livsprosesser
 • Har kunnskap om viktigheten av å bruke ulike modeller for å visualisere ytre og indre geologiske prosesser på jorda og med fokus på vanlige norske mineraler og bergarter

Ferdigheter
Kandidaten:
 • Kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen naturfagundervisning på barnetrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt fokus på begynneropplæring og integrasjon av alle grunnleggende ferdigheter
 • Kan gjennomføre målinger inne og ute med relevant utstyr, vurdere nødvendige sikkerhetstiltak og gjøre enkle beregninger med og uten digitale verktøy
 • Kan vurdere de yngste elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
 • Kan gjennomføre tverrfaglig undervisning med fokus på å designe og lage teknologiske produkter og knytte teknologi til relevante tema i naturfag

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • Har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag og naturvitenskapens metoder og tenkemåter ved å fokusere på undring og utforskning
 • Kan analysere og bruke gjeldende læreplan for barnetrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • Kan drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer

Innhold

Emnet skal gi faglig trygghet og undervisningskunnskap i sentrale områder av naturfaget for trinn 1-7. Det legges vekt på å utvikle ferdigheter og generell kompetanse i å introdusere de yngste elevene for naturfaget. Å kunne utvikle elevenes sansing, oppdagerglede, undring, naturglede og naturfagspråk, er en vesentlig del av denne kompetansen. I tillegg skal lærerstudenten kunne legge til rette for begrepsdannelse og trene barn i nødvendige basisferdigheter som trengs for å jobbe utforskende. Didaktikk og fag skal sees i sammenheng.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen1/1 A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav - oppmøte, Arbeidskrav - oppgaver, Arbeidskrav - demo og praktiske aktiviteter
Obligatorisk tilstedeværelse (80%).
Demonstrasjoner og praktiske aktiviteter som studentene selv gjennomfører, vil utgjøre en sentral del av undervisningen og vil være obligatorisk. Eventuelt fravær fra denne undervisningen, og eventuell plan for alternativt opplegg, må avtales med faglærer.
Inntil sju innleveringer (rapporter / journaler fra praktisk arbeid). Hver med et omfang på 2-6 sider.
Arbeidskravene må være godkjent for å få gå opp til vurdering.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ingeborg Knævelsrud
Faglærer
Kristine Marie Olsen
Studiekoordinator
Mona Østerhus

Arbeidsformer

Studiet vil veksle mellom forelesninger, seminarer, laboratoriearbeid, prosjektarbeid og selvstudium.

Åpent for

Grunnskolelærer 1. -7. trinn, deltid

Emneevaluering

Tidligdialog, sluttevaluering og fagutvalg.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 07.07.2020

Historikk