en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MGD1080_1

Grunnleggende naturfag 1A

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten:
 • Kan gjennomføre begynneropplæring i naturfag og tilrettelegge for overgangen fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn
 • Har kunnskap om hvordan drive dialogisk undervisning om menneskekroppen, helse og livsstil for de yngste elevene og elever i begynnende pubertet
 • Har kunnskap om viktigheten av å fokusere på livsprosesser i celler og oppbygging av celler til arter og grupper av organismer som er tilpasset norsk natur
 • Har kunnskap om hvordan undervise om økologi og bærekraftig utvikling gjennom tverrfaglig undervisning og bruk av varierte læringsarenaer inne og ute
 • Har kunnskap om hvordan sentrale systemer som organsystemer, økosystemer og solsystemet kan introduseres for elever på barnetrinnet ved å vise hvordan bestanddeler i hvert system henger sammen

Ferdigheter
Kandidaten:
 • Kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen naturfagundervisning på barnetrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt fokus på begynneropplæring og integrasjon av alle grunnleggende ferdigheter
 • Kan gjennomføre målinger inne og ute med relevant utstyr, vurdere nødvendige sikkerhetstiltak og gjøre enkle beregninger med og uten digitale verktøy
 • Kan vurdere de yngste elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
 • Kan gjennomføre tverrfaglig undervisning med fokus på å designe og lage teknologiske produkter og knytte teknologi til relevante tema i naturfag

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • Har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag og naturvitenskapens metoder og tenkemåter ved å fokusere på undring og utforskning
 • Kan analysere og bruke gjeldende læreplan for barnetrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • Kan drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer

Innhold

Emnet skal gi faglig trygghet og undervisningskunnskap i sentrale områder av naturfaget for trinn 1-7. Det legges vekt på å utvikle ferdigheter og generell kompetanse i å introdusere de yngste elevene for naturfaget. Å kunne utvikle elevenes sansing, oppdagerglede, undring, naturglede og naturfagspråk, er en vesentlig del av denne kompetansen. I tillegg skal lærerstudenten kunne legge til rette for begrepsdannelse og trene barn i nødvendige basisferdigheter som trengs for å jobbe utforskende. Didaktikk og fag skal sees i sammenheng.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen1/1 A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav - fremmøte, Arbeidskrav - oppgaver, Arbeidskrav - demo og praktisk aktivitet
Obligatorisk tilstedeværelse (80%).
Demonstrasjoner og praktiske aktiviteter som studentene selv gjennomfører, vil utgjøre en sentral del av undervisningen og vil være obligatorisk. Eventuelt fravær fra denne undervisningen, og eventuell plan for alternativt opplegg, må avtales med faglærer.
Inntil sju innleveringer (rapporter / journaler fra praktisk arbeid). Hver med et omfang på 2-6 sider. Arbeidene må være godkjent for å få gå opp til vurdering.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kristine Marie Olsen
Faglærer
Ingeborg Knævelsrud , Clemens Furnes
Studiekoordinator
Mona Østerhus

Arbeidsformer

Studiet vil veksle mellom forelesninger, seminarer, laboratoriearbeid, prosjektarbeid og selvstudium.

Åpent for

Grunnskolelærer 1. -7. trinn, deltid

Emneevaluering

Tidligdialog, sluttevaluering og fagutvalg.

Litteratur

Kvammen, et al. (2014). Oppdag naturen. Fagbokforlaget
Kompendier utarbeidet av faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 23.11.2019

Historikk