en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MEN165_1

Ledelse som praksis

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet fokuserer på hva det innebærer å lede og fasilitere endringsprosesser, og gir i noen grad øving i å ivareta de forskjellige lederoppgavene i endringsledelse. Dette gjør du med utgangspunkt i et selvdefinert studieprosjekt som du arbeider med i løpet av semesteret.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
  • ha forståelse av emnets helhetssyn på endringsledelse
  • ha inngående kjennskap til praktiske og teoretiske utfordringer knyttet til planlegging og gjennomføring av endringsprosesser.

Ferdigheter
  • kunne demonstrere brukskompetanse i forhold til teori, dvs. utvise evne til å jeg-orientere teori og bruke denne planmessig og kreativt i forhold til løsning av aktuelle ledelsesutfordringer
  • være i stand til å forutse og håndtere motstandsfenomen i endringsarbeid.

Generell kompetanse
  • kunne demonstrere handlingskompetanse i forhold til konkrete lederutfordringer, dvs. kunne ta stilling til de aktuelle utfordringer, og være i stand til å gjøre rede for og begrunne sine standpunkter.
  • kunne demonstrere evne til å se sammenheng mellom egne valg og handlinger, og konsekvensene disse kan ha for utfallet av endringsprosessen.

Innhold

I dette emnet fokuserer vi på hva det betyr å inneha endringslederrollen i praksis. Emnet sikter mot å gi øving i å ivareta de forskjellige lederoppgavene i endringsledelse. Dette gjør du med utgangspunkt i administreringen og løsningen av et selvdefinert studieprosjekt som du arbeider med i løpet av semesteret. Oppgaven tar sikte på å bevisstgjøre deg med tanke på de ulike interessentene, og deres påvirkning på omstillingsarbeidet. Kurset skal også gi en mulighet til å reflektere over dine styrker og utfordringer som leder og som endringsagent gjennom konkrete øvelser. I løpet av kurset vil det bli demonstrert ulike verktøy som kan benyttes i et konkret utviklingsprosjekt.
Studieprosjektet har to funksjoner i dette emnet: For det første gir det anledning til å utvikle ferdighet i å avgrense, operasjonalisere og løse et praktisk ledelsesproblem ved hjelp av teori innenfor studiet. For det andre gir arbeidet med studieprosjektet erfaring med å planlegge, gjennomføre og evaluere egne handlinger og din egen arbeidsmåte som endringsleder. Det siste innebærer praktisk øving i selvledelse, og er en mulighet til selvrefleksjon.
Emnet passer for alle som sikter mot en lederstilling og ønsker å forberede seg til denne i løpet av studietida. Emnet er særlig egnet for deg som vurderer å skrive en praktisk, virksomhetsrettet masteroppgave.
Det må være minst 5 oppmeldte studenter for at emnet skal arrangeres det aktuelle semesteret.
NB! emne vil ikke gå vårsemester 2019, men vil bli flyttet til høstsemester 2019.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MEN125 Organisasjonsutvikling

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig prosjektoppgave1/17 dagerA - FAlle.
Løses individuelt eller i gruppe på 2. Prosjektoppgaven tar utgangspunkt i et konkret problem i en eksisterende virksomhet. Besvarelsen skal dokumentere at du kan gjøre bruk av teori og metode fra pensum og annen relevant litteratur til å formulere, analysere og legge til rette for løsning av problemet.
Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

En oppgave med skriftlig innlevering og presentasjon
Løses individuelt eller i grupper på 2. Gi (skriftlig) vurdering av innleveringen til en annen student.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Øystein Hatteland

Arbeidsformer

Litteraturstudium, forelesninger, diskusjoner, oppgaveløsing med skriftlig innlevering og kommentering / vurdering av annen students oppgave. Undervisningen har form av dialog, og kan oppleves som vesentlig annerledes enn det du er vant til i andre fag.
Undervisningen er organisert i 5-6 heldagssamlinger. Tilbakemelding på innleveringen gis etter avtale etter siste samling.

Åpent for

Energy, Environment and Society - masterstudium
Endringsledelse - masterstudium
Samfunnssikkerhet - masterstudium
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.
Økonomi og administrasjon - masterstudium

Emneevaluering

Det vil bli gjennomført studentevaluering i tråd med fakultetets retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 26.05.2020

Historikk