en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MEN155_1

Forskningsmetode, hermeneutikk og etikk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir en oversikt over sentrale spørsmål innenfor den hermeneutiske tradisjonen, forskningsetikk og sentrale metodologiske tradisjoner i samfunnsvitenskapen.

Læringsutbytte

Ved avslutningen av emnet forventes det at studenten har oppnådd følgende:
Kunnskaper
 • kunne gjøre rede for sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger innenfor den hermeneutiske tradisjonen
 • kunne gjøre rede for sentrale begreper og posisjoner i normativ etikk
 • kunne gjøre rede for sentrale forskningsetiske problemstillinger
 • kunne gjøre rede for sammenhengen mellom vitenskapsteoretisk ståsted og forskningsdesign
 • kunne gjøre rede for ulike forskningsdesign og metodologiske tradisjoner i samfunnsvitenskapen

Ferdigheter
 • kunne reflektere over egen forskning i et hermeneutisk perspektiv
 • kunne reflektere over egen forskning i et etisk perspektiv
 • kunne kritisk vurdere design og metodologiske valg i eksisterende samfunnsvitenskapelig forskning

Generell kompetanse
 • ha grunnleggende forståelse for akademiske verdier og normer
 • ha grunnleggende kunnskap om vitenskapsteori og etikk
 • ha et reflektert forhold til sin egen rolle som mastergradsstudent
 • ha et reflektert forhold til hvordan samfunnsvitenskapelig kunnskap utvikles

Innhold

Emnet gir en oversikt over sentrale spørsmål innenfor den hermeneutiske tradisjonen. Sentralt i denne sammenhengen er spørsmål om hvordan grunnlaget for forståelse og fortolkningers gyldighet. Emnet gir også en innføring i normativ etikk og en oversikt over viktige forskningsetiske problemstillinger innenfor samfunnsvitenskapelig forskning.
I tillegg gir emnet en innføring i de mest sentrale metodologiske tradisjoner i samfunnsvitenskapen, de viktigste elementene som inngår i et forskningsdesign, hvilke vurderinger som ligger bak valg av forskningsdesign og valg av metoder for å samle inn og analysere data.
For fullt utbytte forutsettes det at studenten leser pensumtekstene og deltar på forelesningene. Arbeidet med hjemmeeksamen vil gi kandidaten øvelse i å redegjøre for vitenskapsteoretiske og etiske/beslutningsteoretiske problemstillinger, noe som vil styrke kandidatens evne til reflektere over egen forskning (bl.a. i arbeidet med masteroppgaven) i et vitenskapsteoretisk og etisk perspektiv.
Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/17 dagerA - F

Fagperson(er)

Faglærer
Erik Christensen, Kristian Skagen Ekeli
Emneansvarlig
Cato Wittusen

Arbeidsformer

Forelesninger og diskusjon i grupper, samt filmvisning.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Vitenskapsteori med etikk (MKK100_1) 10

Emneevaluering

Det vil bli gjennomført evaluering i tråd med fakultetets retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 08.07.2020

Historikk