en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MEN135_1

Organisasjonsendring og implementering

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal gi studentene innsikt i hvordan behovet for organisasjonsendringer oppstår, hvordan endringer kan styres og ledes, hvordan motstand mot endring oppstår - og hvordan ledere kan forholde seg til slik motstand.

Læringsutbytte

Ved avslutningen av emnet forventes det at studenten har oppnådd følgende:
Kunnskaper
 • har oppnådd forståelse for årsaker til at det oppstår behov for organisasjonsendringer.
 • har oppnådd forståelse for at utfall av forsøk på planmessig endring av organisasjoner kan variere, og av årsaker til at slik variasjon forekommer.
 • har kunnskap om internasjonale trender for design av formelle organisasjoner.
 • har kunnskap om de muligheter og de begrensninger som er knyttet til det å kunne overføre kunnskap mellom organisasjoner.

Ferdigheter
 • er i stand til å diagnostisere organisasjoners formelle strukturer og organisasjonskulturer.
 • er i stand til å planlegge endringsprosesser i organisasjoner.
 • er i stand til å bidra med kunnskap om hvordan vedtatte endringer kan bli implementert.

Generell kompetanse
 • er i stand til å kritisk vurdere nye trender og "organisasjonsmoter".
 • er i stand til å vurdere relevansen og nytten av teorier om organisatoriske endringer i forhold til konkrete tilfeller der virksomheter skal omstilles.
 • er i stand til å identifisere ulike former for reaksjonsmønstre fra medarbeidere og øvrige som kan oppstå i forbindelse med organisasjonsendringer.
 • har en utviklet forståelse for endringslederens betydning, muligheter og begrensninger.

Innhold

Organisasjonsendringer har stor betydning, både for den/de som tar initiativ til- og har ansvaret for å lede og styre slike prosesser, samt for ansatte som mer eller mindre direkte berøres av endringene. Dette emnet tar for seg følgende fire nært sammenhengende temaer: 1) Årsaker til organisasjonsendringer; hva vet man fra forskning om hvorfor organisasjonsendringer utløses, kommer de "av seg selv", eller er det snarere snakk om strategier og rasjonell planlegging fra aktører i lederposisjoner? 2) Styring og ledelse av endringsprosesser; hvordan kan endringsprosesser styres og ledes, og hva vet man fra forskning om ulike typer virkninger av ulike måter å lede slike prosesser på? 3) Motstand; hva er årsaker til at motstand mot endring oppstår, og hvordan kan ledere handtere slik motstand? 4) Implementering; endring av organisasjoner handler ofte om å forsøke å implementere - og dermed materialisere - ulike typer reformideer, eller "organisasjonsoppskrifter". Sentralt i dette emnet står forestillingen om å implementere endringer som oversettelse av reformideer. Et nøkkelbegrep i studiet er endringskompetanse som translatør - eller oversettelseskompetanse. Dette begrepet blir også satt inn i en sammenheng der det bygges videre på teorien om "lille jeg" og de utfordringer endringsledere står overfor mht å konkretisere endringsideer slik at de kommer til uttrykk i praksis i virksomheten.

Forkunnskapskrav

MEN105 Organisasjon, ledelse og samfunn

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/17 dagerA - FAlle.
Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Studentpresentasjon
Gjennomføring av gruppearbeid og presentasjoner.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kjell Arne Røvik

Arbeidsformer

Forelesninger, øvingsarbeider og gruppearbeid. Undervisningen vil bli fordelt over fem hele dager, i tilknytning til fem ukesamlinger i vårsemesteret.

Åpent for

Byplanlegging - Master
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Endringsledelse - masterstudium
Samfunnssikkerhet - masterstudium

Emneevaluering

Det vil bli gjennomført studentevaluering i tråd med fakultetets retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 08.07.2020

Historikk