en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MEN125_1

Organisasjonsutvikling

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Formålet med kurset er å gi en innføring i fagområdet organisasjonsutvikling (OU) med fokus på anvendelse i praktisk endringsledelse. Kurset bygger videre på MEN105 organisasjon, ledelse, samfunn, men legger i større grad vekt på praktisk anvendelse av teorier og metoder.

Læringsutbytte

Ved avslutningen av emnet forventes det at studenten har oppnådd følgende:
Kunnskaper
  • har oppnådd forståelse av hva som kjennetegner organisasjonsutvikling som fagområde.
  • har forståelse av de ulike perspektivene på organisasjonsutvikling som emnet fokuserer på, og likheter og forskjeller mellom disse.
  • har forståelse for hvilken rolle medbestemmelse og medvirkning kan spille ved gjennomføring av endrings- og utviklingsprosjekter.

Ferdigheter
  • er i stand til å vurdere og utnytte fagfeltets bidrag i forbindelse med utøvelsen av praktisk endringsledelse.
  • har tilegnet seg grunnleggende ferdigheter i ledelse av eller deltakelse i organisasjonsutviklingsprosjekter i privat og offentlig virksomhet.

Generell kompetanse
  • er i stand til kritisk vurdering av nye trender på området.
  • er i stand til å opptre som bestiller av organisasjonsutviklingstjenester, og å være samarbeidspartner til tilbydere av slike tjenester.

Innhold

Det finnes mange perspektiver på hva organisasjonsutvikling (OU) er, og kursdeltakerne vil bli introdusert for noen av de mest sentrale. På dette kurset sees organisasjonsutvikling først og fremst som hvordan planlagte endringsprosesser kan bidra til å skape selvfornyende og lærende organisasjoner. Innenfor et slikt perspektiv er medvirkning og deltakelse viktige forutsetninger, og følgelig tema som vies stor oppmerksomhet.
Vi trener på å identifisere virksomhetsproblemer og å formulere og operasjonalisere dem som OU-problemer. Underveis i kurset utvikler du temaet for eksamensoppgaven din ved å gjøre deg kjent med en virkelig virksomhet, iaktta utfordringer og problemer i den, og fokusere på den utviklingsutfordringen du vil foreslå løsning av gjennom oppgaven din.
Vi fokuserer på rollen som organisasjonsutvikler, og hvordan du som individ med din særegne bakgrunn og dine forutsetninger kan tilnærme deg en praktisk virksomhetsutfordring, ta stilling til den, og utarbeide et løsningsforslag der du aktivt bruker teori og metoder fra OU-litteraturen.
Gjennom pensumlitteraturen blir du kjent med tre ulike perspektiver på organisasjonsutvikling, standard OU (også kalt verktøyperspektivet), kompleksitetsperspektivet og Teori U. Standard OU anvender kunnskap fra adferdsvitenskapene til å organisere og gjennomføre planlagt endring i organisasjoner. Dette perspektivet har store likhetstrekk med det instrumentelle perspektivet fra MEN105. Kompleksitetsperspektivet er på mange måter antitesen til standard OU - ved å hevde at endring ikke kan designes "utenfra", men kun er oppnåelig igjennom at ledelsen involverer seg i organisasjonen sammen med medarbeiderne. Teori U tilbyr et synteseperspektiv du kan ha nytte av når du skal omsette teoriene du tilegner deg til egne initiativer og -lederhandlinger.
Pensumlitteraturen tilbyr også et utvalg av metoder og teknikker som OU-praktikere kan bruke til ulike formål og i ulike faser av en intervensjon. I utviklingen av oppgavetemaet ditt må du ta stilling til både hvilket OU-perspektiv du vil la deg inspirere av, og hvordan du vil anvende metoder og teknikker i utviklingsprosjektet ditt.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/17 dagerA - FAlle.
Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

En skriftlig innlevering
En skriftlig innlevering som løses individuelt eller i gruppe på to og en gruppepresentasjon over oppgitt tema.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Øystein Hatteland

Arbeidsformer

Dagssamlinger, litteraturstudium, forelesinger, gruppeøvelser, studentpresentasjoner og oppgaveløsning.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Organisasjonsanalyse og utvikling (MEN120_1) 10

Åpent for

Endringsledelse - masterstudium
International Hospitality Management - Master's Degree Programme
Samfunnssikkerhet - masterstudium
Økonomi og administrasjon - masterstudium
Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig)

Emneevaluering

Det vil bli gjennomført studentevaluering i tråd med fakultetets retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 07.07.2020

Historikk