en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MEN105_1

Organisasjon, ledelse og samfunn

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Formålet med kurset er å gi studentene en kritisk innføring i sentrale teorier, ideer og diskurser om ledelse, organisasjoner og deres rolle i samfunnet. Et viktig utgangspunkt for kurset er at organisasjoner ikke bare må forstås som «instrumenter» for effektiv produksjon av varer og tjenester, men at organisasjoner - og ledelse av organisasjoner - også må forstås ut i fra en bredere samfunnsmessig og politisk kontekst.

Læringsutbytte

Etter fullført emne forventes det at studentene:
Kunnskaper:
  • har utviklet forståelse for og kan gjøre rede for sentrale teorier, ideer og diskurser om ledelse, organisasjoner og deres rolle i samfunnet

Ferdigheter:
  • kan anvende ulike teorier til å analysere hvordan organisasjoner fungerer

Generell kompetanse:
  • har utviklet evne til kritisk refleksjon om organisasjoners virkemåte og om hvordan organisasjoner bør fungere

Innhold

Kurset introduserer studentene for både klassiske og nyere teorier om organisasjoner og deres rolle i samfunnet - fra «byråkratiteori» og «scientific management» til «organizational culture», «post-bureaucracy» og «new capitalism». Mens klassiske (og ny-klassiske) teorier om organisasjoner i stor grad vektlegger betydningen av organisasjoners «formelle normative strukturer», er nyere teorier mer opptatt av «organisasjonskultur» og organiseringsprosesser som et samlende begrep for både å forstå og påvirke organisasjoners virkemåte.
Kurset går spesielt inn på de ledelsesdiskursene som kan knyttes til ulike ideer og teorier om organisasjoner. Med utgangspunkt i «instrumentelle» ideer og teorier fremstår ledelse i stor grad som et fenomen som utøves ved hierarkisk styring og kontroll. Med utgangspunkt i «kulturelle» ideer og teorier fremstår ledelse mer som et fenomen som utøves ved personlig innflytelse og dialog. Ved sist nevnte tilnærming fremstår ulike former for «selv-ledelse» og «endringsledelse» som mer sentralt enn formell og hierarkisk styring.
Kurset er i stor grad problematiserende. Et viktig siktemål med kurset å stille kritiske spørsmål ved eksisterende organisasjonsregimer og ledelsesdiskurser. Samtidig vil kurset ta opp spørsmål om hvordan organisasjoner bør fungere. Kurset introduserer studentene for tre prinsipper som kan fungere som et utgangspunkt for - nettopp - diskusjoner om fremtidige organisasjons- og ledelsesmodeller; «individual autonomy», «solidarity» og «responsibility».
Den pedagogiske vinklingen av lærestoffet er tredelt; det legges stor vekt på teori, rammeverk og modeller, samt problemorientert og erfaringsbasert læring på individ- og gruppenivå.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/13 dagerA - FAlle.
Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk gruppeoppgave eller presentasjon
Obligatorisk aktivitet er et av to: Enten deltakelse i gruppearbeid rundt forberedelse og gjennomføring av et pensumrelevant innlegg i forelesningene på oppgitt problemstilling, eller skrive en oppgave på ca 1000 ord om en oppgitt problemstilling med relevans for pensum.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lars Klemsdal
Faglærer
Bjørn-Tore Blindheim

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og gruppepresentasjoner.

Åpent for

Endringsledelse - masterstudium
Samfunnssikkerhet - masterstudium
Sosialfag - Masterstudium
Økonomi og administrasjon - masterstudium
Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig)

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

Christensen, T., Lægreid, P., Roness, P. G., og Røvik, K. A. (2015). Organisasjonsteori for offentlig sektor. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 (ca. 200 sider).
Grey, C. (2013). A very short, fairly interesting and reasonably cheap book about organizations. Los Angeles: Sage. Kapittel 1, 2, 3, 4 og 5 (ca. 130 sider).
Klemsdal, L. (2013). Hva trenger vi ledere til? Oslo: Gyldendal akademisk. (ca 210 sider)
Artikler i kompendium, legges ut på Canvas:
Follett, M.P. 1995a. Relating: The circular response, i P. Graham (red.): Mary Parker Follett. Prophet of Management. Washington, D.C.: Beard Books. (15s)
Follett, M.P. 1995b. The Essentials of Leadership, i P. Graham (red.): Mary Parker Follett. Prophet of Management. Washington, D.C.: Beard Books. (15s.)
Hernes, T. 2014. "Why assumptions in Organization Theory Do Not Work for Explaining Organizing in a World on the Move" ch 2 in A Process Theory of Organization. Oxford: Oxford University Press (pp 11 - 38) (27 s.)
Parker, M, Cheney, G., Fournier, V., and C. Land (2014). Imagining alternatives. In Parker et al. (Eds.), The Routledge Companion to Alternative Organization. New York: Routledge. Side 31-41. (10 s.)
Scott, W. R. and Davis, G. F (2013). Kapittel 1 (side 1-34). (33 s.)
E-artikler Finnes via UIS abonnementer
@Alvesson, Mats, and Jörgen Sandberg (2011) "Generating research questions through problematization." Academy of Management Review 36.2: 247-271. (24s)
@Alvesson, M. og Sveningsson, S. (2003a) The great disappearing act: difficulties in doing 'leadership' The Leadership Quarterly 14 (2003) 459-381. (22 s .)
@Boltanski, L. and Thèvenot, L. (1999). The Sociology of Critical Capacity. European Journal of Social Theory, 2 (3), s. 359-377. (18 s.)
@Cloutier, C. and Langley, L. (2013). The logic of institutional logics: Insights from French pragmatist sociology. In Journal of Management Inquiry, 22 (4), s. 360-380. (20s.)
@Grint, K. (2005) Problems, problems, problems: The social construction of `leadership' Human Relations 2006 58: 1477-1494. (27s.)
@Meindl, J. R. (1995) The romance of leadership as a follower-centric theory: a social constructionist approach Leadership Quarterly 6(3) 329-341. (12 s.)
@Mørk, B. E., Hoholm, T., Ellingsen, G., Edwin, B. & Aanestad, M. (2010) Challenging expertise: On power relations within and across communities of practice in medical innovation. Management Learning 41 (5) 575 - 592. (18s.)
@Tsoukas, H. and R. Chia (2002) On Organizational Becoming: Rethinking Organizational Change. Organization Science. Vol 13, No. 5, pp. 567 - 582. (15 s.)
@Tucker, A. L. og Edmondson, A. C. (2003) Why Hospitals Don't Learn from Failures. Organizational and Psychological Dynamics That Inhibit System Change. California Management Review Vol 45, no 2: ss 55 -72. (18 s)
@Weick, K. E. og R. E. Quinn (1999) Organizatonal change and development. Annu. Rev. Psychol 50: 361 - 86 (25 s.)
Tilsammen 835 sider.
Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer publiseres på CANVAS senest innen semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 23.11.2019

Historikk