en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MDOMAST_1

Masteroppgave - teoretisk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Den teoretisk-empiriske masteroppgaven er et selvstendig prosjekt der du vil bruke kunnskapen du har tilegnet deg i løpet av dokumentarstudiene. Oppgaven består av en undersøkelse og et skriftlig vitenskapelig dokument som presenterer forskningsspørsmål og originale argumenter basert på vitenskapelige metoder under veiledning av en fagperson. Oppgaven gir studenten muligheten til å demonstrere kompetanse på sitt valgte forskningsområde.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Ved avslutningen av emnet forventes det at studenten har tilegnet seg så god oversikt over studieprogrammets teoriområder og perspektiver at hun/han kan gjøre et informert valg med tanke på teoriforankring for eget oppgavetema.
Ferdigheter
Kandidaten skal:
  • Kunne formulere en avgrenset og håndterbar problemstilling for et skriftlig faglig arbeid.
  • Kunne søke fram relevant kildestoff.
  • Kunne anvende forskningsmetodiske verktøy.
  • Kunne presentere en god forståelse av et utvalgt faglig tema.
  • Kunne drøfte empirisk materiale ved hjelp av faglige begreper, teorier og perspektiver.
  • Kunne skrive en oppgave som tilfredsstiller kravene til akademisk oppgaveskriving mht. bl.a. systematisk tenkning, saklig vurdering, skriftlig fremstillingsevne og bruk av referanser til relevant faglitteratur.

Generell kompetanse
Kandidaten skal:
  • Kandidaten skal ha utviklet håndverksmessig forskningskompetanse og evne til teoretiske refleksjoner og vurderinger

Innhold

Arbeidet med det teoretisk-empiriske masterprosjektet er normert til 30 studiepoeng. De empiriske undersøkelsene og skrivingen av oppgaven gjøres i høstsemesteret.
For den teoretiske masteroppgaven må en prosjektskisse skisse blir levert inn til godkjenning. Frist for innlevering av prosjektskisse er 15. august. Skissen danner grunnlag for tildeling av veileder. I tillegg til personlig veiledning blir det arrangert seminar og workshops som spesifikt tar opp teoretiske og metodiske problemstillinger. Deltagelse og samspill blir vektlagt slik at læringen også foregår mellom studentene.
På Canvas blir det lagt ut en veileder om "retningslinjer teoretisk-empirisk masteroppgave i dokumentarproduskjon".

Forkunnskapskrav

MDO100 Dokumentarteori, MDO110 Dokumentar og journalistikk, MDO120 Historiefortelling 1, MDO130 Historiefortelling 2

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeoppgave med muntlig justering1/1 A - F
Det vil bli satt en utgangskarakter etter bedømmingen av den teoretisk-empiriske oppgaven. Endelig karakter fastsettes etter muntlig eksamen. Den muntlige eksaminasjonen består av kort prosjektpresentasjon og en påfølgende drøfting av prosjektet med sensorene, til sammen ca. 40 minutter. Den muntlige eksamen kan justere den samlede vurderingen av masteroppgaven med én karakter. Kandidaten vil bli opplyst om utgangskarakteren før muntlig eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

I forbindelse med den teoretiske masteroppgaven må studentene levere inn prosjektskisse. Denne er obligatorisk og må være godkjent før studenten blir tildelt veileder.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Terje Hillesund
Veileder
Helle Sjøvaag , Nadine Zoghbi , Siri Wichne Pedersen , Hallgeir Skretting , Turid Borgen , Espen Mathiesen , Hans Eirik Voktor , Sigmund Trageton

Arbeidsformer

I forbindelse med den teoretiske oppgaven vil det bli arrangert seminarer der studentene arbeider med å utvikle problemstilling og undersøkelsesdesign som presenteres i en obligatorisk prosjektskisse. På bakgrunn av denne skissen vil studentene få tildelt veileder for individuell veiledning. Veiledning kan også skje i grupper og i form av seminarer og workshops.

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 10.08.2020

Historikk