en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MDOMAST_1

Masteroppgave - teoretisk

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Masteroppgaven i dokumentarproduksjon er todelt med en teoretisk-empirisk del på 30 studiepoeng og en dokumentarproduksjon på 30 studiepoeng. Den teoretisk-empiriske oppgaven er skriftlig og skal vise at studenten kan arbeide selvstendig og vitenskapelig innenfor fagområdet.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Kandidaten skal:
  • Ha inngående kunnskap om sentrale dokumentarteorier, særlig teorier som er relevant for oppgaven

Ferdigheter
Kandidaten skal:
  • Kunne formulere klare problemstillinger og sette dem inn i et større perspektiv
  • Kunne reflektere over metodiske og etiske problemstillinger i masteroppgaven

Generell kompetanse
Kandidaten skal:
  • Ha utviklet håndverksmessig forskningskompetanse og evne til teoretiske refleksjoner og vurderinger

Innhold

Arbeidet med det teoretisk-empiriske masterprosjektet er normert til 30 studiepoeng. De epmiriske undersøkelsene og skrivingen av oppgaven gjøres i høstsemesteret.
For den teoretiske masteroppgaven må en prosjektskisse skisse blir levert inn til godkjenning. Frist for innlevering av prosjektskisse er 15. august. Denne danner grunnlag for tildeling av veileder. I tillegg til personlig veiledning blir det arrangert seminar og workshop gjennom året som spesifikt tar opp teoretiske og metodiske problemstillinger. Deltagelse og samspill blir vektlagt slik at læringen foregår mellom studentene, i like stor grad som mellom veileder og student.

Forkunnskapskrav

MDO100 Dokumentarteori, MDO110 Dokumentar og journalistikk, MDO120 Historiefortelling 1, MDO130 Historiefortelling 2

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave med muntlig justering1/1 A - F
Det vil bli satt en utgangskarakter etter bedømmingen av den teoretisk-empiriske oppgaven. Endelig karakter fastsettes etter muntlig eksamen. Den muntlige eksaminasjonen består av kort prosjektpresentasjon og en påfølgende drøfting av prosjektet med sensorene, til sammen ca. 40 minutter. Den muntlige eksamen kan justere den samlede vurderingen av masteroppgaven med én karakter. Kandidaten vil bli opplyst om utgangskarakteren før muntlig eksamen.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

I forbindelse med teoretisk hjemmeeksamen vil det bli gitt individuell veiledning av oppnevnt veileder. Veiledning kan også skje i grupper og i form av seminarer og workshops.

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

LitteraturDette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 20.11.2019

Historikk