en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MDO110_1

Dokumentar og journalistikk

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet skal gi en innføring i den journalistiske dokumentaren som sjanger, dens historie og utvikling på ulike medieplattformer. Undersøkende og maktkritisk journalistikk er sentral i denne dokumentartradisjonen og de etiske rammene som regulerer den journalistiske dokumentaren er viktige.
Emnet tar også for seg likheter og forskjeller med den frie, kunstneriske dokumentaren. Det er et uskarpt skille mellom dokumentarisme og journalistikk, mellom dokumentarister og journalister. Dokumentarfilmen begynte blant annet som en form for filmatisk essay, mens TV-dokumentaren var dominert av journalistikken med andre krav og forventninger, blant annet gjennom pressens etiske regelverk.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
Kandidaten skal:
 • Ha inngående kunnskap om teorier og forskning om journalistisk dokumentar som sjanger og om dokumentarens mediale samfunnsrolle
 • Ha inngående kunnskap om den journalistiske dokumentarens dramaturgi og etikk
 • Ha kunnskap om metoder for research og presentasjon av journalistisk dokumentar på ulike plattformer
 • Ha kunnskap om dokumentarskaperens etiske forpliktelser og pressens etiske regelverk
 • Ha kunnskap om likheter og ulikheter mellom den journalistiske dokumentaren og den friere kunstneriske dokumentaren i fortellerform, historisk kontekst, innhold, forholdet til fakta og etikk.

Ferdigheter
Kandidaten skal:
 • Kunne utvikle et praktisk journalistisk dokumentarprosjekt
 • Kunne analysere dokumentariske prosesser og ferdige dokumentarer i et dramaturgisk og etisk perspektiv
 • Kunne analysere utviklingen av dokumentarsjangerne historisk og i en digital og multimedial medievirkelighet
 • Kunne analysere den dokumentære fortellingen i ulike medieplattformer

Generell kompetanse
Kandidaten skal:
 • Kunne formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner om den journalistiske dokumentarsjangeren
 • Kunne analysere og bidra til utvikling og nytenkning av den journalistiske dokumentaren på nye og tradisjonelle medieformer
 • Kunne anvende kunnskapene og ferdighetene til å foreta selvstendige etiske vurderinger av produksjonsprosess og ferdig dokumentar

Innhold

Det blir undervist i samfunnskritisk dokumentar og dokumentarisk journalistikk på ulike plattformer, i etikk, kildearbeid og arbeidsprosesser, og i forholdet mellom ulike dokumentartradisjoner.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på grunnleggende forståelse for dokumentarisk tenkemåte og metode, samt grunnleggende kunnskaper i massekommunikasjon. 

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/11 ukeA - FAlle.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske oppgaver
Alle obligatoriske oppgaver i emnet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det er obligatorisk deltakelse på seminar, prosjekt og gjennomganger i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Turid Borgen

Arbeidsformer

Forelesninger, seminar, praktisk prosjekt og obligatoriske innleveringsoppgaver.

Åpent for

Dokumentarproduksjon - mastergradsprogram

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Allern, S (1988): Møkkagraverne og den kritiske tradisjonen, kapittel 3 (Møkkagravernes gjennombrudd) s 41-72. Forlaget Oktober, Oslo
Bastiansen, H (2011): Vaktbikkjefjernsynet. Cappelen Damm Akademisk, Oslo.
Bastiansen, H.G & Aam, P (2014): Hvor går dokumentaren? Nye tendenser i film, fjernsyn og på nett. Fagbokforlaget
Birkvad, S (2014): Den klassiske dokumentarfilm, Kapittel 9 (Hovedstrøm og avantgarde i 1950-erne) s. 311-332 og 14 (Konklusion og perspektivering) s. 465-474. Syddansk Universitetsforlag, Odense
Brurås, S (2010): Pressens rett eller publikums behov? Om presseetikkens moralfilosofiske legitimering, s 92-114 I Roppen, J & Allern, S (red): Journalistikkens samfunnsoppdrag (kompendium, IJ-forlaget, Oslo
Corner, J (1996): The Art of Record, kapittel 1, s 9-30 (kompendium). Manchester University Press, Manchester
Danielsson, M (2016): Kapittel 2, 3 og 7 i Den granskande makten, s 37-83 + 155-180 (Kapittel 8 anbefalt lesning). Doktoravhandling. Stockholms Universitet, Stockholm:
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1015096&dswid=eC1mzwl1
Nash, K (2012): Telling stories: the narrative study of documentary ethics. I New Review of Film and Television Studies, Volume 10, 2012, Issue 3: Documentary Ethics, p 381-331
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17400309.2012.693765?scroll=top≠dAccess=true
Sørensen, B (2007): Å fange virkeligheten, kapittel X, XI , s 199-233. (kapittel IX anbefalt lesning). Universitetsforlaget, Oslo
Anbefalt lesning:
Allern, S (2015): Journalistikk og kildekritisk analyse. Kapittel 2 og 3. Cappelen Damm Akademisk, Oslo
Bech-Karlsen, J (2007): Åpen eller skjult. Råd og uråd i fortellende journalistikk, kapittel 9. Universitetsforlaget, Oslo
Brurås, S (2014): Etikk for journalister, 5. utgave. Kapittel 2, 3 og 7. Fagbokforlaget, Bergen
Nash, K (2011): Documentary-for-the-Other: Relationships, Ethics and (Observational) Documentary. Journal of Mass Media Ethics, 28:3, s 224-239
Steensen, S (2016): Stedets sjanger Kapittel 8 i, 2. Utg. s. 126-145. Cappelen Damm Akademisk, Oslo
Winston, B (2005): Kapittel 12: Ethics, s 181-193 i Rosenthal, A & Corner, J (red): New Challenges for Documentary, 2. Ed., Manchester University press
Vær Varsom plakaten
Redaktørplakaten
Lov om redaksjonell fridom
Oppdatert og endelig pensumliste vil foreligge ved semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 20.11.2019

Historikk