en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MDO100_1

Dokumentarteori

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Hva er dokumentar? Hva er likt og ulikt mellom dokumentarer på kino, radio, TV, i aviser og bøker? Er det mulig å gi en verdinøytral og saklig fremstilling av en sak, eller er det tvert i mot ønskelig å ta standpunkt, vise frem sine verdier, og fortelle historier fra virkeligheten gjennom en mer subjektiv fremstilling? Er skillet mellom fiksjon og fakta alltid vanntett? Kan det subjektive være sannere enn det antatt objektive?
Kurset vil behandle teoretiske spørsmål knyttet til tekstbaserte dokumentarer i bøker og aviser, filmbaserte dokumentarer for kino og TV, lydbasert dokumentarer for radio, og multimediale dokumentarer.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:
Kunnskaper:
 • Kunnskap om ulike definisjoner og perspektiver på dokumentargenren
 • Perspektiver på forholdet mellom dokumentariske representasjoner (språk, bilde, fortelling) og virkeligheten
 • Kunnskap om begrepene fakta/fiksjon og subjektivitet/objektivitet
 • Kunnskap om hvordan ulike kontrakter etableres mellom publikum og dokumentartekstene
 • Kunnskap om likheter og ulikheter mellom ulike typer dokumentarer og mellom dokumentarer på ulike medieplattformer som film, radio, avis og bøker
 • Kjenne til dokumentargenrenes funksjon og oppgaver i samfunnet

Ferdigheter:
 • Kunne skjelne ulike fortellertekniske virkemidler i dokumentarsjangrene
 • Anvende dokumentarteori- og begreper til å analysere ulike typer dokumentarer
 • Reflektere omkring skillet mellom fakta og fiksjon innen ulike sjangre, og mellom ulike plattformer slik som bilde og foto, litteratur, avis-reportasjer, lyd (radio), dokumentarfilm og multimedia.

Generell kompetanse:
 • Ha utviklet forståelse for dokumentariske tenkemåter
 • Evne til å kritisk drøfte dokumentarbegrepet
 • Evne til å kritisk reflektere over egne valg i forbindelse med utvikling og gjennomføring av dokumentarproduksjoner
 • Evne til å selvstendig problematisere og kritisere fagkunnskap

Innhold

Målet er å gi studentene en innføring i dokumentarteorier- og begreper, samt gjøre de kjent med debatter innen dokumentarfaget. Studentene får også en innføring i variasjonen av dokumentariske uttrykk, med vekt på likheter og forskjeller. Emnet skal gi en økt bevissthet om forholdet mellom dokumentariske representasjoner og virkeligheten, og om dokumentaristens egen posisjon i forhold til det som formidles.
Slike basiskunnskaper gjør studentene i stand til å kunne ta reflekterte valg i egne produksjoner.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen1/1 A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det vil bli gitt to teoretisk-analytiske innleveringsoppgaver i løpet av emnet.
Begge oppgavene må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til avsluttende muntlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Terje Hillesund
Faglærer
Siri Wichne Pedersen , Espen Mathiesen , Hallgeir Skretting , Turid Borgen , Sigmund Trageton , Hans Eirik Voktor

Arbeidsformer

Undervisningen skjer i seminarform med en veksling mellom forelesninger, diskusjoner, øvinger og prosjekter, og ved to obligatoriske innleveringsoppgaver.

Åpent for

Dokumentarproduksjon - mastergradsprogram

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

Pensum vil inneholde en kjerne av teoretiske tekster og en liste med eksempler på dokumentarisk litteratur og film der studentene kan velge å fordype seg i minst ett litterært og ett filmatisk bidrag.
Narrativ teori
Lothe, Jacob (2003): Fiksjon og film. Narrativ teori og analyse. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget (kapittel 1-4, 135 sider)
Dokumentarlitteratur
Wolfe, Tom (1973): The New Journalism. (fra Part one, s.37-68, 30 sider)
Boynton, Robert S. (2005): “Introduction”, s.xi-xxxii, i The New New Journalism (20 sider)
Blinn, Ulrike (1982): «Norsk dokumentarlitteratur - et definisjonsspørsmål?» Norsk litterær årbok, 1982. (192-196, 4 sider)
Nore, Aslak (2007): «Den nye nye vinen. New New Journalism og litterær sakprosa i Norge», Prosa, nr. 1 (8 sider.)
Bech-Karlsen (2014): Den nye litterære bølgen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (13-68, 73-76, 93-96, 103-104, 113-115, 128-130, 137, 138, 142,144, 152, 158-159, 171-173, 177-178, 189-190, 193-194, 198, 199, 201-202, 204, 212-213, 218, 221, 225-230, 236, 237-250)
Bech-Karlsen (2017): «Innledning» i Fra allvitende til flerstemmig – Norsk dokumentarlitteratur i et historisk og sammenliknende perspektiv (s. 9-21, 12 sider)
Fotodokumentar
Solomon-Godeau, (1991): "Who Is Speaking Thus? Some Questions about Documentary Photography". Photography at the Dock: Essys on Photographic History, Institutions, and Practices. Minneapolis, University of Minnesota Press. (15 sider.)
Dokumentarfilm
Nichols, Bill (2017): Introduction to Documentary 3nd Edition. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press (kapittel 1, 5, 6 og 7, ca. 120 sider)
Plantinga, Carl R. (1997): Rhetoric and representation in Nonfiction Film. Cambridge: Cambridge University Press (222 sider)
Corneil, Marit Kathryn. (2014) Docmedia: den interaktive dokumentaren. Kapittel 9 i Bastiansen & Aam (2014)


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 26.05.2020

Historikk