en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MBVMAS_2

Masteroppgaven

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Masteroppgaven skal være et individuelt, selvstendig vitenskaplig arbeid med relevans for det barnehagepedagogiske fagfeltet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har
 • spesialisert og forskningsbasert kunnskap om masteroppgavens valgte tematikk
 • innsikt i vitenskapelig tenkemåter for å besvare faglige problemstillinger
 • overblikk og innsikt i forskningsbidrag som er relevante for arbeidet med egen masteroppgave.

Ferdigheter
Kandidaten kan
 • gjennomføre et selvstendig og avgrenset forskningsarbeid på masternivå i tråd med faglige, metodiske og etiske retningslinjer
 • gjøre bruk av digitale verktøy på en hensiktsmessig måte i mastergradsarbeidet
 • analysere og se sammenhengen mellom begreper og teorier, trekke slutninger i arbeidet med masteroppgaven på en selvstendig måte og kritisk begrunne faglige valg
 • anvende teori og forskningsmetode i arbeidet med konkrete problemstillinger

Generell kompetanse
Kandidaten kan
 • kommunisere og drøfte faglige problemstillinger med andre fagfolk og allmennheten
 • drøfte, analysere og kritisk vurdere eget og andres mastergradsarbeid
 • initiere og medvirke konstruktivt, analytisk og kritisk i faglig endrings- og utviklingsarbeid innenfor barnehagefeltet
 • mestrer akademisk skriving og kan formulere seg både muntlig og skriftlig på en presis og forståelig måte
 • gjennomføre et forskningsarbeid på masternivå med etisk bevissthet og faglig integritet

Innhold

Studentene skal planlegge, gjennomføre og skrive ut en masteroppgave der de viser innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder som har relevans for oppgavens problemstilling. Mastergradsoppgaven kan være av teoretisk og /eller empirisk art, og det empiriske arbeidet kan være av kvalitativ og /eller kvantitativ art. Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning.

Forkunnskapskrav

Studentene må ha gjennomført og fått godkjent alle emner i mastergradsstudiet. For å begynne på masteroppgaven må studentene også ha fått godkjent en prosjektbeskrivelse for dette arbeidet.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Omfanget på masteroppgaven er på 40 studiepoeng. 75/100 sider eller 30000/40000 ord. Når en kandidat skriver aleine skal den være på om lag 75 sider kjernetekst, med om lag 400 ord per side med skrifttype Times New Roman størrelse 12, Calibri størrelse 11 eller lignende, og linjeavstand 1,5. Skriver to kandidater sammen, skal oppgaven være på om lag 100 sider kjernetekst med samme formalia. Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller ikke med i omfanget.
En kandidat har som hovedregel ett forsøk på en masteroppgave. En kandidat som ikke har bestått masteroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan oppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave.

Fagperson(er)

Faglærer
Elisabeth Brekke Stangeland , Kristin Grøsvik , Margrethe Jernes , Berit Zachrisen , Per Einar Sæbbe , Aud Torill Meland , Kirsten Halle , Carl Cato Wadel , Anita Berge , June Junge
Emneansvarlig
Marit Alvestad
Studiekoordinator
Inger Marie Øglænd

Arbeidsformer

Mastergradsoppgaven er et selvstendig faglig og forskningsmessig arbeid med veiledning.

Åpent for

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk