en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MBVMAS_1

Masteroppgaven

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Masteroppgaven skal være et individuelt, selvstendig vitenskaplig arbeid med relevans for det barnehagepedagogiske fagfeltet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter endt studium skal kandidaten ha kunnskap om
  • hvilke elementer som inngår i en masteroppgave og sammenhengen mellom disse
  • hvordan et selvstendig forskningsprosjekt planlegges og gjennomføres
  • aktuell forskning, teorier og metoder som har relevans for oppgavens problemstilling

Ferdigheter
Kandidaten kan
  • formulere problemstilling og forskningsspørsmål
  • anvende relevante metoder, teori og aktuell forskning
  • gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt

Generell kompetanse
Kandidaten kan
  • formidle eget forskningsprosjekt på en forståelig, troverdig, etisk og forsvarlig måte
  • bidra med ny forskningsbasert kunnskap
  • identifisere og reflektere over forskningsetiske problemstillinger i eget forskningsprosjekt
  • kritisk drøfte, analysere og vurdere eget og andres mastergradsarbeid

Innhold

Studentene skal planlegge, gjennomføre og skrive ut en masteroppgave der de viser innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder som har relevans for oppgavens problemstilling. Mastergradsoppgaven kan være av teoretisk og /eller empirisk art, og det empiriske arbeidet kan være av kvalitativ og /eller kvantitativ art. Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning.

Forkunnskapskrav

MBV115 Barnehagen i samfunnet, MBV125 Barnet i barnehagen: estetiske, kulturelle, og kommunikative perspektiver, MBV135 Pedagogen i barnehagen: fokus på naturfag og matematikk, MBV145 Ledelse og profesjonsperspektiver, MBV160 Vitenskapsteori og forskningsmetode, MBV170 Forum/masteroppgaven
Studentene må ha gjennomført og fått godkjent alle emner i mastergradsstudiet. For å begynne på masteroppgaven må studentene også ha fått godkjent en prosjektbeskrivelse for dette arbeidet.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave1/1 A - FAlle.
Masteroppgave. Omfang: 24 000 - 40 000 ord (ca 60-100 sider med ca 400 ord pr. side) med skrifttstørrelse 12 og linjeavstand 1,5 (i Times New Roman eller tilsvarende skrifttype). Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller ikke med i omfanget.
Vurdering: Det er lagt ekstern sensur til vurderingen av masteroppgaven (se Forskrift for eksamen ved Universitetet i Stavanger).
En kandidat har som hovedregel ett forsøk på en masteroppgave. En kandidat som ikke har bestått masteroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan oppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Veiledning 12 timer

Fagperson(er)

Faglærer
Elisabeth Brekke Stangeland , Kristin Grøsvik , Margrethe Jernes , Berit Zachrisen , Per Einar Sæbbe , Aud Torill Meland , Kirsten Halle , Carl Cato Wadel , Anita Berge , June Junge
Studiekoordinator
Inger Marie Øglænd
Emneansvarlig
Marit Alvestad , Anne Kristine Solberg Runestad

Arbeidsformer

Mastergradsoppgaven er et selvstendig faglig og forskningsmessig arbeid med veiledning.

Åpent for

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Litteratur på ca. 2000 sider relevant litteratur inngår i masteroppgaven. Litteraturen diskuteres og vurderes i veiledningen og på Forum, der studentene legger fram sine arbeider fortløpende for kritiske diskusjoner og vurderinger.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 19.02.2020

Historikk